نویسنده = محمد بارانی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسۀ ساختارِ مرزبان‌نامه و کلیله‌ودمنه (با تکیه بر نمودِ اندیشة هند و ایرانِ باستان)

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 177-194

یعقوب فولادی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


2. معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 113-136

نصیر احمد سیدزاده؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


3. بمبئی؛ ساحل زیبای تجارت و تماشا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 7-24

محمد بارانی