نویسنده = اسدالله جودکی عزیزی
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی در ساختار معماری کاخ مسعود سوم در غزنه

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 191-212

سید رسول موسوی‌حاجی؛ اسدالله جودکی عزیزی؛ سحر عبدالهی


2. مطالعۀ کوشک‌ها و آرامگاه‌های چند اشکوبه در شبه ‌قارۀ هند، ایران و آسیای میانه

دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 46-68

اسدالله جودکی عزیزی؛ سیدرسول موسوی حاجی