موضوعات = تاریخ
تعداد مقالات: 4
2. زنان ایرانی دربار گورکانی هند و نقش آنان در مسائل سیاسی این دوره ( 1135-932هـ.ق)

دوره 12، شماره 39، پاییز و زمستان 1399، صفحه 203-220

زهره قدیری؛ علی اکبر جعفری؛ علی اکبر کجباف


3. بررسی مناسبات آفاقی‌ها – دکنی‌ها در دوره حکومت بهمنیان

دوره 12، شماره 39، پاییز و زمستان 1399، صفحه 221-242

لیدا مودت؛ علی سجادی


4. اهمیّت مندله و نقش معرفت شناسی آن در منازل سلوک در طریقت وجره یانه

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 195-214

سعید گراوند؛ ثریا میرزایی