مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران

2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران

3 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22111/jsr.2020.27295.1850

چکیده

یکی از اصول بنیادین بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، دارا شدن بلاجهت به منظور نظارت بر راه های مختلف تحصیل مال بین اشخاص حقیقی یا حقوقی است. به موجب این اصل، هرگونه جمع آوری ثروت از طریق ایراد خسارت بر دیگران، نامشروع و غیرقانونی تلقّی شده و به موجب آن، متخلّف، ملزم به پرداخت غرامت می گردد. به رغم تشابهات ماهیّتی قاعده در حقوق ایران و هند، درخصوص کارکرد، نحوه ی مجازات، و مسؤولیت حقوقی متخلّفینِ این حوزه، از سوی تحلیلگران حقوقی دوکشور، تئوری های مختلفی ارائه شده است که نیازمند بررسی است. نگارنده با هدف ارائه سازوکارهای مناسب درجهت تعالی نظام های حقوقی دو کشور و رفع نواقص مواد قانونی، به بازخوانی و ارزیابی مفهوم دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان پرداخته و خلاصه یافته های پژوهش چنین شد که تلازم دارا شدن مال با کاهش مال دیگری به عنوان محور کلیدیِ رویه های قضایی در امور مدنی،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Extreme Study of Without cause and in the Legal System of Iran and India

نویسندگان [English]

  • aref bashiri 1
  • mohammad mohseni dehkalani 2
  • abdolhossain rezaei rad 3
1 PhD student, jurisprudence and Islamic law, Mazandaran University
2 Associate professor of jurisprudence and Islamic law, Mazandaran University
3 Associate professor of jurisprudence and Islamic law, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

One of the fundamental principles of many legal systems in the world is to have the opportunity to monitor the various ways of studying property between natural and legal persons. According to this principle, any accumulation of wealth by way of damages to others is considered illegitimate and illegal, and the offender is obliged to pay compensation. Despite the similarities in the nature of the rule of law in Iran and India, there are various theories on the functioning, punishment, and legal responsibility of offenders in this area, which require a review by the legal experts of the two countries. With the aim of providing the proper mechanisms for the excellence of the legal systems of the two countries and eliminating the defects of the legal material, the author reviewed and evaluated the concept of the existence of justice in the legal system of Iran and India, and the summary of the findings of the study was that the intention to own the property with the reduction of other property As a key component of judicial procedures in civil matters,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Being free
  • having unfairness
  • studying illegitimate property
  • legal liability
  • Judiciary