تحلیل و نقد تأثیرپذیری مفسران قادیانیه از علم جدید در تفسیر قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه المصطفی العالمیه

2 جامعه المصطفی العالمیه پژوهشگاه بین المللی المصطفی، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث

3 جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران، دانشیار گروه فلسفه و کلام

10.22111/jsr.2020.29525.1933

چکیده

قرن نوزدهم برای مسلمانان شبه‌ قاره‌هند دورانی پراز‌آشوب‌وفتنه بود،آنان در این دوره به‌زوال و انحطاط سیاسی دچار شدند. استعمار انگلیس برای ضربه زدن به‌مسلمانان از هر نوع ابزاری استفاده کرد؛مبشران مسیحی زیرسایه استعمار انگلیس، برای تضعیف عقاید و افکار مسلمانان به اصول اساسی دین اسلام حمله می‌کردند، و دانشمندان مسلمان را به‌مناظره می-کشاندند.از سویی‌دیگر به‌‌علت پیش‌رفت علوم‌تجربی،گرایش این‌که هرچیزی را با‌تجربه بسنجد بوجود آمد، از طرفی دیگر استعمار‌انگلیس جریان نوپدید قادیانیه را بوجود آورد.غلام‌احمد‌قادیانی ادعاهای گوناگونی داشت و برای اثبات آنها به‌آیات و روایات متوسل شد.در تفسیرقرآن، برخی‌اصول را جعل کرد،که از میان اینها وحی و مکاشفه‌را اساس اصلی قرار‌داده-است؛بنابراین مفسران‌قادیانیه طبق این اصل قرآن را بر‌اساس وحی که بر‌خود می‌شود، تفسیر‌کرده‌اند.غلام‌احمد‌و پیروان وی در‌تفسیر آیات به‌شیوه‌هایی که برای اثبات ادعاهای غلام احمد کمک می‌کرد، استمداد جسته‌است‌.یکی از‌این شیوه‌ها،بهره-گیری‌از علم‌جدید‌است.لذا غلام‌احمد و‌مفسران‌قادیانیه آیاتی‌که بر‌هدف آنان دلالت داشت،را براساس علم‌جدید تفسیر‌کرده-اند.بنابراین هدف‌اصلی و‌مسئله بنیادین نوشتار‌حاضر‌مورد تحلیل و نقد قرار‌دادن تأثیرپذیری مفسران قادیانیه از علم‌جدید در-تفسیر‌قرآن است.روش نگارش این‌مقاله، روش تحقیق توصیفی‌است.یعنی ابتدا تفاسیر فرقه قادیانیه را مورد کنکاش قرار داده، و‌آیاتی که آنان به‌تفسیر علمی آنها پرداختند، را گرد آورده، و پس از آن مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.شیوه جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and critique of the impressionability of Qadiani exegetes from Modern science in the interpretation of the holy Quran

نویسندگان [English]

  • tahira batool 1
  • raees azam shahed 2
  • Izzuddeen Rezanejad 3
1 al mustafa international university
2 Al-Mustafa International University,/Assistant professor of Quran and Hadith
3 Al-Mustafa International University, Qum, Iran,Associate Professo of Philosophy and theology
چکیده [English]

Because of the advancements of experimental sciences,‌the trend to evaluate all the problems through experimental lenses came into existence in the nineteenth century.‌With this criterion,‌things were acceptable only when they were provable according to the standards of experience and observation.‌They were unacceptable otherwise.‌Therefore,‌Muslim thinkers such as Sir ‌Sayyid Ahmad ‌Khan interpreted and analyzed religion on the standard of experimental science.‌Their aim was to resolve apparent conflicts between sciences and to-defend Islam against its opponents.‌Sir‌ Sayyid‌ Ahmad‌ khan himself went to extremes and denied facts like miracles,‌angels,‌and Jinn. But the purpose of the Qadiani exegetes by representing scientific interpretation of the Quranic Verses is to prove the claim of prophethood of Mirza.‌Because, unlike other prophets,‌he is unable to perform miracles.‌The main objective and the fundamental issue of this paper is to analyze and criticize Qadiani exegetes for their impressionability to modern science in the interpretation of the holy Qur'an.‌Therefore,‌in this regard,‌firstly the contents were organized according to priority order from Qadiani exegeses by descriptive research methodology and represented scientific interpretation and then it has been analyzed and criticized.‌It has been written in a form of scientific report on the grounds of document-driven and library research methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Quran
  • Interpretation
  • Qadiani Exegetes
  • Ghulam Ahmad Qadiani