بررسی ابعاد تاریخی-ادبی «مغازی‌النبی» یگانه منظومۀ تاریخ پیامبر در کشمیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

10.22111/jsr.2020.32197.2005

چکیده

در میان آثار ادبی روایت بخش‌هایی از زندگی پیامبر و ستایش از ایشان پربسامد است اما اندک‌شماری از متون ادب فارسی به روایت کامل زندگی پیامبر پرداخته‌اند که یکی از مهم‌ترین این آثار، منظومۀ«مغازی‌النبی» صرفی‌کشمیری است که فرسنگ‌ها دورتر از پایتخت سیاسی ایران در کشمیر، سروده شده است. این اثر نمونۀ بی‌همتا‌ و جامع از تاریخ پیامبر به‌شمار می‌رود که گمنام مانده است. این نوشتار در پی پاسخ به این سوال است که مؤلفه‌های «مغازی‌النبی» به‌عنوان یک «منظومۀ تاریخی» وشیوۀ روایت صرفی از تاریخ پیامبر چگونه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در آن ضمن معرفی صرفی، به تحلیل ساختار «مغازی‌النبی» در پنج مختصۀ «تاریخ‌نگاری»، «رویکرد تحلیلی»، «جزئی‌نگری»، «روایت‌گری» و «انعکاس اعتقادات» پرداخته شده است. حاصل پژوهش بیانگر آن است که صرفی همانند مورخان، به شیوه‌ای مستند جزئیات زندگی پیامبر را شرح داده است که نمی‌خواهد هیچ‌یک از وقایع و شخصیت‌های زمان ایشان فراموش شود؛ ازاین‌رو، به‌جای استفاده کردن از زبان شاعرانه و عناصرادبی، در پی روایت تاریخ با زبانی ساده است؛ به‌گونه‌ای‌که، کیفیت روایت بر عناصر شاعرانۀ متن تسلط دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Historical and Literary Dimensions of Maghazi-al-Nabi, the Unique Poetic Work of History of Prophet Muhammad in Kashmir

نویسنده [English]

  • mahdi islami
Assistant professor of persian language and literature Department, Imam Sadiq Research Institute for Islamic Sciences
چکیده [English]

A number of narratives about Prophet Muhammad’s life and his praiseworthiness can be found among literary works, however, a few Persian literary texts have devoted to a full account of the Prophet's life, and one of the most important of these works is "Maghazi‌al-Nabi", which is a book composed by Sarfi‌Kashmiri far beyond the political capital of Iran in Kashmir. This work is a unique example of the history of the Prophet that has been unknown.This article seeks to answer the questions, what components are used in “Maghazi-al-Nabi” as a “historical poetic work” and what narratology method does Sarfi use in narrating the history of Prophet? The research is done through a descriptive-analytical method, and besides introducing Sarfi, the study presents an analysis of the structure of “Maghazi” regarding historiography, analytical approach, detail-oriented, narratology, and reflection of beliefs. The result of the research indicates that Sarfi similar to all historians has documented the Prophet’s biography in detail, and he never lets any event and characters of the Prophet’s era be forgotten. Thus, instead of using a poetic language, he seeks to narrate the history in a way that the quality of the narrative dominates the poetic elements of the text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashmir
  • literary
  • Maqazi al-Nabi
  • Sarfi Kashmiri
  • History of prophet