بررسی و تحلیل مضامین دینی زرتشتیان در «قصه سنجان»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه نیشابور

2 دانشجوی دکترای گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران

10.22111/jsr.2020.31234.1984

چکیده

قصه سنجان منظومه‌ای متأخر در مورد مهاجرت زرتشتیان از ایران به هند، در زمان حملات اعراب مسلمان بوده که براساس روایت‌های قدیمی تدوین گردیده است. این پژوهش به بررسی مضامین دینی زرتشتیان در اشعار این قصه می‌پردازد و اطلاعات حاصل را با واقعیت موجود در کتب اصلی این دین مقایسه می‌کند. هدف از انجام این پژوهش شناخت کلی دین زرتشتی در زمان سرایش به همراه تأثیر باورهای رایج و غالب آن دوره با توجه بر محتویات این منظومه بوده است. پرسش اصلی این پژوهش چنین طرح شده که مطالب قصه سنجان، چه میزان با مضامین اصلی دین زرتشتیان هماهنگ بوده و فرهنگ غالب مکان و زمان سرایش منظومه چه تأثیری بر محتوا و نحوه روایت آن داشته است؟ داده‌های این پژوهش با سنجش انتقادی متون اصلی دین زرتشتی و متن قصه سنجان صورت پذیرفته و به کمک تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه مشخص گردید که سراینده این داستان آگاهی کاملی از این دین داشته، اما در موارد بسیاری تحت تاثیر باورهای مکان و زمان خویش، یعنی هندوستان قرون 16-17م. قرار گرفته و حتی بنا به مصلحت از ادبیاتی غریب با دیانت زرتشتی در این منظومه بهره برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Zoroastrian Religious Concepts in “Qissa-i Sanjan”

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Raiygani 1
  • muhammad amin Saadat mehr 2
1 Assistant professor of Archaeology Department, University of Neyshabur
2 Ph.D. Student of Archaeology Department, Mazandaran University
چکیده [English]

The Qissa-i Sanjan (Sanjan story) is a reminder of the late Zoroastrian group's emigration from Iran to India during the Arab Muslim attacks.It tells the story of the Zoroastrian emigration based on an ancient narrative to keep Its memory alive. This study examines the themes of Zoroastrian religion among the poems of this story and And he compares the information with the facts in the main books of this religion. The purpose of this study was to get a general understanding of Zoroastrian religion at the time of its creation along with the influence of the prevailing beliefs of that period according to the contents of this poem. The main question of this study is to determine how well the content of the Qissa-i Sanjan is consistent with the main themes of Zoroastrian religion And how has the dominant culture of the poem's place and time influenced its content and narration? The data of this study have been critically evaluated by the main texts of Zoroastrian religion and the text of The Qissa-i Sanjan and analyzed by content analysis. India, 16-17 centuries and even in the expedient he has used different literature from Zoroastrian religion in this poem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qissa-i Sanjan
  • Zoroastrian religion
  • Emigration to India
  • Indian Persians
  • Religious Themes