نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه تاریخ دانشگاه پیام نور

چکیده

در دوره صفویه برخی از خاندانهای برجسته ایرانی به دلایل مختلف، به هندوستان مهاجرت کردند. مهاجرت این خاندانها به قلمرو گورکانیان هند همراه با تجربیات بیشمار سیاسی و اجتماعی آنان بطور طبیعی منشاء تاثیرات قابل توجهی در عرصه های مختلف در هند بود. از جمله این خاندان ها، خاندان زیک بود. این خاندان که از سابقۀ درخشان خدمات نظامی و سیاسی در دوره شاه عباس اول صفوی برخوردار بود، پس از مرگ وی و بواسطه اختلافات درباری مورد غضب قرار گرفتند و مجبور به ترک ایران و پناهندگی به دربار گورکانیان شدند.
این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که خاندان زیک چه نقشی در دوره گورکانیان هند ایفاء کردند؟ یافته های اجمالی این پژوهش موید آن است که خاندان زیک با بهره گیری از تجربیات نظامی و سیاسی خود نقش موثری در مقابله با ازبکان و برخی از فتوحات گورکانیان هند ایفاء کردند. تلاش پیگیر این خاندان در عمران و آبادی برخی از نواحی قلمرو گورکانیان همچون کشمیر و کابل و حمایت بی وقفه آنان از گسترش زبان فارسی و مذهب تشیع در هند از تاثیرات مهم حضور این خاندان ،در دربار گورکانیان هند بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ANALYSIS OF THE ROLE OF ZIK FAMILY IN MUGHAL EMPIRE (Gurkani of India) ERA

نویسنده [English]

  • badroalsaAdat Alizadeh moghadm

Assistant Professor of History Department, Payame Noor University

چکیده [English]

During the Safavid era, some prominent Iranian families migrated to India for various reasons. The emigration of these dynasties to the Mughal Empire (Gurkanis) real along with their numerous political and social experiences were naturally the source of considerable influence in various fields in India. Among these families was the Zik Family. This family, which had a brilliant record of military and political service during the reign of King Abbas I, was angered by Safavid court and was forced to leave Iran and seek refuge in the Mughal court.

Employing a library technique and descriptive-analytical research method, the present study makes attempts to answer this question: what role did the Zik family play in the Indian Mughal era? The findings of this study confirm that the Zik family, using its military and political experience, played an effective role in confronting with Uzbeks and some of conquest of Mughal Empire. The effort of the f in civil and urban areas of some Mughal territories such as Kashmir and Kabul and their uninterrupted support for the spread of Persian language and Shiite religion in India was one of the important effects of this family's presence on the Mughal court of India.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zik Family. Shah Abbas I
  • Safavid. Ali Mardan Khan
  • Gurkani of India