نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

10.22111/jsr.2021.27515.1859

چکیده

هند امروزه یک قدرت تاثیر گذار در نظام بین الملل است. صنعت و اقتصاد در حال رشد و دموکراسی پهناور و متکثر از مواردی است که تصویر هند را بر مبنای ابژه های نظام جهانی ساخت بندی کرده است. سینمای هندوستان (بالیوود) نیز از جمله منابع و عوامل مهم و تاثیر گذار در بافت و ساختار هویت ملی هند و همچنین ادراک تصویر و برندینگ هند جهانی در محیط بین الملل امروزی است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بالیوود در ساخت بندی و بازسازی تصویر و برندینگ هند است. مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای و رسانه ای به بررسی این امر می پردازد. بر همین اساس سوال اساسی پژوهش حاضر این است که اصولاً بالیوود چه نقشی در تصویر سازی و ادراک مثبت برندینگ ملی هندوستان در نظام بین المللی دارد؟ مقاله با مفهوم شناسی برندیگ ملت، در پاسخ به سوال، بر این امر تاکید می کند که بالیوود با ابزارهای به روز و از طریق ساخت بندی هویت ملی هندی و گسترش جذابیت مبانی هویت ملی و موجودیت فرهنگی- سیاسی کشور هندوستان، نقش مهمی در گسترش اداراک مثبت برندینگ ملت هند و افزایش محبوبیت آن دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of the popular Indian cinema (Bollywood) in image construction and nation branding of India, global perception of India's attractions

نویسندگان [English]

  • Yaser Kahrazeh 1
  • Arash Beidollahkhani 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Zahedan Branch

چکیده [English]

Today, India has become an influential power in the international system. The industry and the growing economy and diverse - big democracy, have made the image of India based on global objects. Indian cinema (Bollywood) is one of the most important and influential factors in the structure of Indian national identity, as well as the perception of India's global image and its branding in international environment. The study aims to researching on role of Bollywood in the construction and reconstruction of India's image and Indian nation branding. The paper methodology is descriptive-analytical method based on library and media resources. Therefore, the main question of this paper is what is the role of the Bollywood in India's making image and positive perception of India's nation branding in international system? The paper first conceptualize the meanings of nation branding and then in response to the main question, this paper emphasizes that the Bollywood with the updated tools, has played an important role in spreading the positive perception of India's nation branding and increasing its popularity around the world by the construction of Indian national identity, the expansion of the attractiveness of the foundations of national identity and the cultural-political existence of India

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • Bollywood
  • Soft power
  • Branding
  • nation