نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار محترم گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار محترم گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نو ر

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

10.22111/jsr.2021.23122.1718

چکیده

توجه و اقبال گسترده در شبه قاره به آثار سعدی در میان پژوهش‌های سعدی‌شناسی در ایران تا حدی مغفول مانده‌است، حال آنکه بررسی شرحها، فرهنگ‌نامهها، انتخابها، استقبال‌ها، تتبع‌ها و ترجمههای گوناگون از آثار سعدی به زبانهای گوناگون در شبه قاره می‌تواند راهگشای مشکلات ابیات و عبارات سعدی در تصحیح، شرح، خوانش، معنایابی و به طورکلی مکمل مطالعات سعدی‌شناسی باشد. ازین رهگذر، پژوهش حاضر به بررسی یکی از تقلیدهای گلستان سعدی، یعنی تضمین گلستان اثر میرزا هرگوپال تفته سکندرآبادی (1214-1296ه.ق) پرداخته است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا از طریق ابیات تضمینی گلستان در اثر تفته می توان به ضبطها و قرائت‌های تازه‌ای در تصحیح گلستان دست یافت؟ تفته در دو اثر خود به اقتفای سعدی رفته است؛ در سنبلستان، به بوستان نظر داشته و در تضمین گلستان به شیوهای منظوم، ابیات گلستان را تضمین کرده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی پس از بیان ویژگیهای ساختاری تضمین گلستان و ذکر انواع تضمینهای به کار رفته دران، به مقایسه ابیات تضمینی از گلستان در اثر تفته با تصحیح‌های یوسفی، خزائلی، ایزدپرست از گلستان سعدی، پرداخته و با استفاده از اثر تفته، ضبط پارهای از واژگان گلستان را در تصحیح‌های فوق بررسی و بازبینی نموده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ANOTHER EMBODIMENT OF SAADIS GOLESTAN FROM TAFTE SEKANDARABADI

نویسندگان [English]

  • zahra aghababaii khuzani 1
  • leila amini 2
  • hosein masgedi 3

1 persian litrature, payamenoor university

2 persian literature payamenoor university

3 persian litrature of payame noor university

چکیده [English]

Extensive attention on the subcontinent to Saadi's works has been somewhat neglected among Saadi studies in Iran, while the study of various descriptions, dictionaries, selections, receptions, follow-ups, and translations of Saadi's works into the language. Various aspects of the subcontinent can solve the problems of Saadi's verses and phrases in correcting, describing, reading, interpreting, and generally complementing Saadi's studies. In this way, the present study, by examining one of the imitations of Golestan Saadi, that is, the guarantee of Golestan by Mirza Hergopal Tafteh Sakandarabadi (1214-1296 AH), proposes new recordings and readings in correcting Golestan. In two of his works, Tafteh has been adapted by Saadi; In Sablestan, he has looked at Bustan and, in guaranteeing Golestan's poetic style, has guaranteed Golestan's verses. This descriptive-analytical study, after expressing the structural features of Golestan guarantee and mentioning the types of guarantees used in them, compares the guaranteed verses of Golestan by Tafteh with the corrections of Yousefi, Khazaeli, Izadparast from Golestan Saadi, and uses Tafteh's work. , Has recorded and reviewed some of the words of Golestan in the above corrections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • subcontinent
  • SA'DI
  • SCOOBY
  • ‌ GELESTAN