نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، ایران

2 استاد محترم گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد محترم گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

4 استادیار محترم گروه روان‌شناسی، واحد بوشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

شناخت ویژگی‌ها و مؤلّفه‌های شخصیتی افراد خاص هم‌چون نوابغ، مشاهیر، علما و ادبا یکی از نیازهای اساسی فرهنگ هر ملّت است و این مهم، در حوزۀ روان‌شناسی بر عهدۀ روان-شناسان شخصیت است. هدف نهایی در این مقاله، کشف و شناسایی مؤلّفه‌های بارز شخصیت صائب تبریزی- شاعر سبک هندی- از دیدگاه روان‌شناسان انسان‌گراست. برای دست‌یابی به این مقصود از سخنان و اشعاری که شاعر با توجّه به دو خصیصۀ مهمّ سبک هندی یعنی بسیارگویی و کشف مضمون‌های تازه، در دیوان غزلیّاتش به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خود پرداخته، استفاده شده است. در این روش 364 غزل از دیوان مذکور بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین 6995 غزل، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس، بعد از بیان معنا و مفهوم شخصیت و ذکر رویکرد انسان‌گرایان در این زمینه، مفهوم خودشکوفایی توضیح داده شده و پس از آن، دوازده ویژگی بارز شخصیت صائب به عنوان فردی خودشکوفا از غزل‌های منتخب او استخراج و تحلیل شده است. در این تحقیق که رویکردی توصیفی – تحلیلی دارد ضمن تبیین ویژگی های بارز شخصیت شاعرسعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا صائب تبریزی انسانی خودشکوفاست ؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characteristic features of Saeb Tabrizi's personality from the perspective of humanistic psychologists, based on poetry's poems

نویسندگان [English]

  • behzad poorrezaeyan 1
  • ahmad hoseyni kazerooni 2
  • seyed jafar hamidi 3
  • Ezate deyreh 4

1 PhD Student, Persian Language and Literature, Islamic Azad University of Bushehr

2 Professor, Department of Persian Language and Literature,Islamic Azad University, Bushehr,Iran (Corresponding Author)

3 Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

4 Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Recognizing the personality traits and features of individuals such as the geniuses, celebrities, scholars, scholars,literati and etc. Is one of the basic needs of every nation's culture which is the job of personality psychologists in the field of psychology. The ultimate goal of the current study is to discover and identify the prominent personality features of Saeb Tabrizi, the Indian poet, from human psychologists' point of view. To achieve the goal, the poet's speeches and poems which are directly and indirectly based on the two features of Indian style, the exaggeration and the new themes discovery, In his Diwan were collected as the research data. 364 sonnets among 6995 in mentioned Diwan were chosen randomly based on Morgan's table. According to this matter, after difining the concept of personality based on the humanists(maslow-rogerss) approach, the concept of self-actualization was defined and twelve prominent features of Saeb's personality as a self-actualized person were indentified.In this research, which has a descriptive-analytical approach, while explaining the salient features of the poet's personality, the basic question has been answered whether Saeb Tabrizi is a self-fulfilling human being?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Saeb Tabrizi
  • Divan Ghazlitat
  • Personality
  • Indian Style
  • Humanists