نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

چکیده

بحث انسجام و اثبات و نفی آن به‌ویژه در قالب غزل فارسی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده‌است. این موضوع در مورد غزل شعبه هندی سبک هندی و غزلیات بیدل بحثها برانگیخته و سرانجام به عدم انسجام و پاشان بودن غزل این شعبه و غزل بیدل حکم شده-است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از شیوه‌ای توصیفی-تحلیلی و به کارگیری راه‌های بررسی انسجام متون و نیم‌نگاهی به نظریه انسجام هلیدی و حسن به بررسی انسجام در غزل بیدل در آیینه غزل اول دیوان او پرداخته و کوشیده‌است به این پرسش پاسخ گوید که حکم پاشان بودن غزل بیدل چرا و چگونه صادر شده‌است؟ نتیجه این بررسی آن است که انسجام غزل بیدل در ‌هاله‌ای از صورخیال بکر، زبان خاص و ابهام و پیچیدگی غزل او پنهان است. از این رو برای اثبات انسجام آن درنگ در ویژگی‌های دستوری به‌ویژه مرجع ضمایر، دقت در روابط واژگانی و ترکیب‌های شعری، توجه به تکرار، هم‌معنایی، تضاد و پیوند جزء و کلی که بین اجزای شعر به‌ویژه کلمات و ترکیب-های آن برقرار است؛ ضروری است. با چنین نگاهی می‌توان هر یک از غزلیات او را در حداقل جمله‌ها خلاصه کرد و با کشف یک‌دستی فکری و معنایی غزل، لذت هنری نابی را تجربه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inability as a Cohesive Theme in the Ghazal of Bidel

نویسنده [English]

  • Yahya Kardgar

Associate Professor, Department of Persian language and literature, Faculty of literature and Humanities, University of Qom, Qom,Iran.

چکیده [English]

The issue of cohesion in the Persian Ghazal has always been important to the researchers. This subject has raised a lot of controversies regarding the Indian style and the Ghazals of Bidel; and it was stated that there is connectedness in those poems. this study using descriptive-analytical methods and ways to study the coherence of texts and a look to the theory of Halliday and Hassan, has studied coherence in Biddle's sonnet in the mirror of the first sonnet of his divan and has answered The question Why and how the sentence was issued about connectedness in Bidel's sonnet? The results show that cohesion and coherence in the Ghazal of Bidel is implicit in a shadow of genuine figures of speech, special language, ambiguity, and intricacy in his poetry. to prove the integrity of Bidel’s poetry, it is necessary to reflect on its grammatical features specially pronouns references, accuracy in word collocations and poetic compositions, repetitions, synonyms, antonyms, as well as minor and major links between poetic segments particularly words and compositions. each of Bidel’s Ghazals can be summarized into the least sentences; and genuine artistic pleasure can be experienced by discovering the intellectual and semantic harmony in his poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sabk-e Hendi (Indian Style)
  • the Ghazals of Bidel
  • Cohesion and Coherence
  • Disconnectedness