نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

10.22111/jsr.2021.30623.1970

چکیده

در قرن نوزدهم میلادی رقابت دول اروپایی در شبه قاره هند کانون، تحولات شگفتی گردید که سرنوشت مناطق شرقی فلات ایران را دگرگون ساخت.رقابت فرانسه وروسیه با انگلیس و تلاش در دست یابی برهندوستان انگلیسی‌ها را برآن داشت تا با اتخاذ سیاست ایجاد دولت های حایل و تجزیه و جداسازی مناطقی از ایران وافغانستان کنترل بلوچستان رابه دست گیرد.دولت مرکزی ایران سعی داشت تا با گسترش نفوذ در بلوچستان، قدرت تضیف شده خود را بازیابی و تحکیم بخشد این امر مانعی در تحقق اهداف انگلیس بود. هدف این مقاله بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی مرزهای جنوب شرقی ایران وبازشناسی نقش راهبردهای انگلس در هند و جدایی بلوچستان در عصر قاجار می باشد. روش پژوهش بر مبنای روش تحقیق تاریخی و به شیوه اسنادی وکتابخانه‌ای است. این بررسی نشان می دهد اهداف و سیاست های بکار گرفته شده انگلیس و رقبای اروپایی آن در قرن نوزدهم در شرق ایران حفظ و یا دستیابی به منابع غنی ومنافع خود در شبه قاره استراتژیک هند وافزایش نفوذ در منطقه بوده است؛ درهمین راستا تضعیف دولت ایران و تقسیم قوم بلوچ با تجزیه وجداسازی بلوچستان وترسیم مرزهای ساختگی خاوری وایجاد هویت کاذب از جمله سیاست های منطقه ای انگلیس بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Revising the strategic role of colonialism in India and separation of Balochistan

نویسنده [English]

  • Maryam Ebrahimi

Faculty member of university of applied science and technology

چکیده [English]

In the nineteenth century, the European governments competed in the Indian subcontinent, the developments were wonders .the center of developments that transformed the fate of the eastern regions of the Iranian plateau.The French-Russian competition with Britain and the attempt to reach India led the British to take control of Baluchistan by adopting a policy of forming governments and segregating areas of Iran and Afghanistan.The central Iranian government sought to restore and consolidate its weakened power by expanding its influence in Baluchistan, which was an obstacle to the achievement of British objectives.The purpose of this article is to examine the history of political and social developments in the southeastern Iranian border and to study the role of Engels's strategies in India and the separation of Baluchistan in the Qajar era. The method of research is based on the method of historical research and in the form of documents and libraries. This study shows that British and European competitors ' goals and policies have been preserved in the east of Iran in the eastern Iranian region, and its rich resources and interests are in India's strategic subcontinent and increased influence in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colonialism
  • England
  • India
  • Qajar
  • Balochistan