نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

3 پژوهشگرزبان شناسی و مدرس زبان انگلیسی

چکیده

فردریش شِلِگِل یکی از شرق‌شناسان آلمانی است که با مطالعات سانسکریت و بازنگری نظریات افرادی چون ویلیام جونز، نقش فراوانی در تحولات زبان‌شناسی و فلسفی اروپای قرن نوزدهم و پس‌ازآن داشته است. از آثار مهم وی می‌توان به کتاب زبان و خرد هندیان اشاره کرد. این کتاب که به ریشه‌ زبان‌های هندواروپایی پرداخته، در رشد زبان‌شناسی و نشر ادبیات شرقی در غرب جایگاه بسزایی دارد. همچنین توجه شلگل به زبان هندی سبب شد تا شرق‌شناسان به تاریخ زبان‌ها نیز توجه کنند و باب جدیدی در زمینه شرق‌شناسی گشوده شود. بااین‌حال در بسیاری از پژوهش‌ها نقش شلگل نادیده گرفته‌شده و نامی از وی به میان نیامده است. مسأله اصلی این است که اثر او چگونه توانسته در زبان‌شناسی تحول پدید آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نشان داده که شلگل در این اثر با تأکید بر شباهت ریشه‌های زبان، ابداع روش‌های جدید در زبان‌شناسی و اثبات نظریات زبان‌شناسان پیش از خود، توانسته توجه بسیاری از صاحب‌نظران و پژوهشگران جوامع علمی و ادبی را جلب کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Shlegel and the implications of the influence of Indian language and wisdom on linguistics

نویسندگان [English]

  • bashir seraji 1
  • abdollah hemati golian 2
  • Mohammad qasim qasimi nokhandan 3

1 PhD student in History and Civilization of Islamic Nations, Ferdowsi University of Mashhad

2 Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad, Department of History and Civilization of Islamic Nations

3 Researcher Researchers Forum Astan Quds Razavi

چکیده [English]

Friedrich Schlegel is a German Orientalist who has contributed greatly to the linguistic and philosophical developments of nineteenth-century Europe and beyond by studying Sanskrit and revising the theories of people such as William Jones. His most important works include the book of Indian language and wisdom. This book, which deals with the origins of Hindu-European languages, plays an important role in the development of linguistics and the publication of Eastern literature in the West. Schlegel's attention to Hindi also led Orientalists to pay attention to the history of languages ​​and to open a new chapter in Orientalism. However, in many studies Schelgel's role has been overlooked and his name has not been mentioned. The central question is how his work evolved in linguistics. Descriptive-analytical research has shown that Schlegel's work in this work has attracted the attention of many scholars and scholars by emphasizing the similarities of the origins of language, devising new methods in linguistics and proving the theories of earlier linguists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friedrich Schelgel
  • Language and Wisdom
  • Orientalism
  • Sanskrit
  • Jones and Bupp