نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار محترم گروه تاریخ دانشگاه تبریز

چکیده

به‌درستی نمی‌توان تاریخ ورود شیعیان به هند را تعیین کرد، امّا ریشه‌های تاریخی گسترش تشیع در هند را باید مهاجرت برخی از ایرانیان دانست. این مهاجرت‌ها قبل از حملات مغولان به ایران نیز وجود داشت اما بعداز آن به دلیل مشکلات به‌وجود آمده، گسترش بیشتری پیدا کرد. پس از حملات مغولان به ایران و تا پایان فرمانروایی حکومت مغولان کبیر در هند، حکومتهای شیعی مختلفی همچون قطب‌شاهیان، نظام‌شاهیان، بهمنیان و عادلشاهیان در هند تشکیل شد. علمای مهاجر ایرانی هم در تشکیل این حکومتها و هم در ادارۀ مسائل نظامی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی آنها نقش بارزی ایفاکردند. همچنین مهاجرین ایرانی در کنار فعالیت‌های سیاسی و حکومتی، در فعالیتهای فرهنگی و... جامعه وهمراهی کردن مردم در زمان‌ها و مسائل مختلف نقش پررنگی از خود نشان دادند.
سوال اصلی پژوهش: که تشیع از چه زمانی و به چه شیوه‌هایی توانسته در میان هندیان نفوذ یابد؟ و سوال دیگر: چه سازوکارهایی و از سوی کدام طیف‌ها در این امر موثر بوده است؟ همچنین بررسی علل و نحوه گسترش تشیع در هند و نیز عملکرد مهاجرین ایرانی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اداری، سیاسی، و... در حکومتهای شیعی تشکیل شده در هند موضوع این تحقیق می‌باشد که به روش توصیفی تحلیلی ارائه می‌گردد.
.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Establishment of Shiite governments in India during 7-10 centuries (H.G)

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Parghoo

Associate Professor, Department of History, University of Tabriz

چکیده [English]

Abstract: Although it is not possible correctly to determine the date of the initial entry of Shiites into India, but the historical roots of the expansion of Shiism in India should be considered as the migration of some Iranians. Although these migrations existed before the Mongol invasion of Iran, they increased further after the Mongol invasion due to problems in Iran. After the Mongol invasion, different Shiite governments, such as dynasties of qutbShahis, the nizamShahis, Bahmanis and adilShahis, were formed in India. Iranian emigrant scholars played an important role in forming these governments and in the economic, cultural and international military arena. Also, along with political and governmental activities, they played a role in socio-economic and cultural activities of the community as well as the guidance of the people. The main issue of this study is to examine the performance of Iranian immigrants in the economic and social administrative, political, and social scale of the Shiite regimes in India. Also, we have try to study spread of Shiism in India and the causes of turning Indian governments into Shiism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: India
  • Shiism
  • Shiite India
  • Safavid
  • Immigrant Iranians