نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و استادیار، گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل

چکیده

همزمان با اوج‌گیری اندیشه‌های شیعی و تشکیل حکومت شیعه مذهب صفوی در ایران، در مناطق مختلف هند از جمله دکن شاهد اوج‌گیری اندیشه‌های شیعی و حتی تشکیل حکومت‌های شیعه مذهب هستیم. حکومت عادل‌شاهیان از زمرة حکومت‌های شیعی است که توسط یوسف عادل‌شاه در دکن در سال 895 هجری تشکیل شد. انتخاب این برهه زمانی و اهمیت آن، به سبب بررسی عوامل مؤثر بر سیاست مذهبی حکمرانان عادل‌شاهی بوده که با توجه به فراز و فرود سیاست مذهبی شاهان عادل‌شاهی در قبال مذهب تشیع از ضرورت زیادی برخوردار می‌باشد. لذا در این پژوهش که به شیوة توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، تلاش می‌شود تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که مهم-ترین عامل تأثیرگذار در فراز و فرود سیاست مذهبی شاهان عادل‌شاهی در قبال مذهب تشیع چه بوده و این مسأله چه آثار و پیامدهایی داشته است؟ چنین می‌نماید که عوامل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در سیاست مذهبی حکمرانان عادل-شاهی نقش بسزایی داشته که از آن جمله می‌توان به نقش حکومت‌های قدرت‌مند شیعی و سنّی صفویه و بابریان در شمال هند به عنوان مهم‌ترین عامل فرامنطقه‌ای اشاره کرد و گروه‌های سیاسی و مذهبی دکنی‌ها و آفاقی‌ها (مهاجران) را به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین کنندة داخلی در اتخاذ سیاست مذهبی عادل‌شاهیان دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rise and Fall of Religious Politics of Adelshahi Bijapoor Daccan rules towards shiite sect

نویسنده [English]

  • doostali sanchooli

Assistant Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University of Zabol

چکیده [English]

At the same time of the rise of Shiite ideas and the formation of Shiite rule of Safavid in Iran, In various parts of India, including Daccan, we see the rise of Shiite ideas and even the formation of Shiite governments. Adelshahids rule is one of the Shiite governments that was established by Yusuf Adelshah in Daccan in 895 AH. The choice of this time period and its importance is due to the study of the factors influencing the religious politics of Adelshahi rulers that considering rise and fall of religious politics of Adelshahi rulers towards shiite sect is necessary. Therefore, this descriptive-analytical study attempts to answer this fundamental question, What was the most important factor influencing the rise and fall of Adelshahi's religious policy toward Shiite sect And what are the implications of this? Regional and transnational factors appear to have played a significant the religious politics of the Adelshahi rulers, Including the role of powerful Shiite and Sunnite Safavid governments in Iran and Baboryan as the most important factor, And the political and religious groups and bands of the Daccanis and the Afaghis are as the most important internal determining factor in the religious policy of the Adelshahids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adelshahids
  • Shiites
  • Sunnites
  • Religious Politics
  • Daccan