نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، ایران

2 استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)

3 استادیار رشته زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران

چکیده

رباب نامه‌ی سلطان ولد، یک متن عارفانه است که با بهره گیری از مثنوی مولانا به نظم درآمده و بسیاری از مبانی اندیشهی مولوی را تبیین کرده است. در نی نامه‌ی مولانا، ساز نی، نماد عاشق کامل و دور از معشوق است که یک زاری دارد اما ساز رَباب، ناله‌های بسیار دارد زیرا نماد عاشقانی هجران کشیده است. بیدل دهلوی از شاعران بنام در هند و سند است که در ایران و آسیای مرکزی نیز جایگاهی بلند داشته و دارد. همانگونه که مولانا در اثر ملاقات با شمس تبریزی متحوّل شد، بیدل نیز در نخستین دیدار با شاه کابلی، به نوعی جنون عاشقانه دچار گردید. این پژوهش به روش تحلیل محتوا و بر پایه نظریه بینامتنیت، با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه ای، عقل و عشق را در رباب نامه‌ی سلطان ولد و طلسم حیرت بیدل دهلوی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که در دو منظومه، عقل مانند نردبان می باشد که سالک را پله پله برای ملاقات معشوق بالا می‌بَرَد اما آنچه عاشق را به وصال محبوب می‌رساند، همانا عشق می‌باشد که طبعاً از عقل برتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the reflection of reason and love in sultan Valad’s Rabab Nameh and Biddle Dehlavi’s spell of astoisment (Telesme Heirat) , based on theory of intertextuality

نویسندگان [English]

  • shiva Birjandi 1
  • Ali mohammad Mozzeni 2
  • Gholam Reza Tamimi Tavandashti 3

1 PhD student in Persian language and literature, Islamic Azad University, Khalkhal Branch, Iran

2 Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Tehran

3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Iran

چکیده [English]

Rabannameh of sultan Valad is one of the mytical Masnavi that was versified during the time of Molana jalaluddin and has explained many of the foundations of Rumi’s thought and therefor in Rumi’s ‘’Neinameh’’ , the reed instrument is a symbol of a complete and far-away lover a whimper, but in the Rabab has moans because it is a symbol of separated lovers . Biddle also fell in a kind of romantic madness in his first meeting with Shah Kabuli Shah Shorideh Saran and after this meeting his personality, way of life and behaivor changed, the product of which is the passion and mania of more than one hundred thousand verses of poetry. This research, like other humanism researches by cintent analysis method and based on intertextuality theort by refering to library do coments and sources, examins reason and love in Sulltan Valad’s Rabab nameh and Bidel Dehlavi ‘’spell of astoishment’’ (Telesme Heiran) and achieves these results. It has been found that in both poets intellect is like a ladder that takes the seeker step by step to meet the beloved, but what leads the lover to the connection of the eternal beloved is love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystical literature
  • intertextuality theory
  • Rabab Nameh
  • spell of wonder
  • intellect