نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه مازنداران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه مازندران، شهر بابلسر، استان مازندران

چکیده

اشتراک و تبادل سنت‌های فرهنگی بین ایران و هند در دوره گورکانی به اوج خود می‌رسد. حوزه‌ اصلی عینیت یافتن فرهنگ‌ها را می‌بایست در هنر و ادبیات جستجو نمود. این پژوهش به مطالعه یکی از مصادیق این ارتباط فرهنگی یعنی نگارگری و ذیل آن نسخه مصور خمسه نظامی که در دوره گورکانی هند توسط نگارگران مکتب هندو ایرانی مصور شده و همچنین به تأثیرات ویژگی‌های نگارگری مکتب تبریز بر این نسخه می‌پردازد. سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که؛ نظام نشانه‌ای نگارگری مکتب تبریز صفوی چگونه در سپهر نشانه‌ای گورکانیان هند ترجمه‌شده است؟ تأثیر این ترجمه پذیری بر نگاره‌های نسخه خمسه نظامی مصور شده در دوره اکبر شاه چگونه است؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد سپهر نشانه‌ای بر پایه آرای یوری لوتمان بوده و هدف مقاله خوانش نشانه‌های تأثیرگذار نگارگری صفوی بر نگارگری گورکانی هند و چگونگی این تأثیر در مصورسازی نگاره‌های خمسه نظامی در دوره سلطنت اکبر شاه است. نتایج پژوهش نشان داد که مصورسازی نسخه خمسه نظامی در هند، به‌واسطه مهاجرات نگارگران ایرانی به هند، متأثر از نگارگری مکتب تبریز صفوی است. تأثیرات این ویژگی‌ها در اکثر نگاره‌های خمسه نظامی ازجمله ترکیب‌بندی، شخصیت‌پردازی، نقوش تزیینی، فرم‌ها و بافت‌ها به‌وضوح دیده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Tabriz Safavid School of Painting on Akhbar Shah's Khamseh Nezami Illustration in India (with Yuri Lutman SemioSepehr's Approach)

نویسندگان [English]

  • fataneh mahmoudi 1
  • milad shahanavaz 2

1 Faculty member uninversity of mazandaran

2 MA in Art Research, Faculty of Art and Architecture, University of Mazandaran, Bablosar, Iran.

چکیده [English]

The sharing and exchange of cultural traditions between Iran and India culminates in the Gūrkāniyān period. This study examines one of the examples of this cultural connection, namely painting and the illustrated version of Khamseh Nezami, which was illustrated the painters of the Iranian Hindu school during the Gurkhani period in India, and also deals with the effects of Tabriz school painting features on this version. The question that arises is how the system of painting of the Safavid school of Tabriz was translated in Semio Sepehr as a sign of the Gurkhans of India? What is the effect of this translatability on the illustrations of the Khamseh Nezami versions illustrated during the reign of Akbar Shah? The descriptive-analytical research method with SemioSepehr's approach is a sign based on Yuri Lutman's views and the aim of the article is to read the influential signs of Safavid painting on Gurkhani Indian painting and how this effect is in illustrating the Khamseh Nezami paintings during the reign of Akbar Shah. The results showed that the illustration of the Khamseh Nezami version in India, due to the migrations of Iranian painters to India, is influenced by the painting of the Tabriz Safavid school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabriz Safavid Painting
  • Gurkhani Painting
  • Khamseh Nezami
  • SemioSepehr
  • Abdolsamad Shirazi