نویسنده = واثق عباسی، عبدالله
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نمودهای رمانتیسم درشهرآشوب های امیرخسرو دهلوی

دوره 12، شماره 39، پاییز و زمستان 1399، صفحه 151-168

مصطفی شمس الدینی؛ محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی


2. معرفی نسخه‌‌خطی منظومة «گُل افشان» اثر کاهی کابلی

دوره 11، شماره 36، بهار و تابستان 1398، صفحه 175-194

محمد رضا عبدی؛ محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی


3. مؤلفه های جامعه شناختیِ داستانِ بهرام ِگور و شَنگُلِ هند در شاهنامة فردوسی (بر اساس الگوی گفتمان شناسی انتقادی ون لیوون)

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-190

حسین صادقی؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ عباسعلی آهنگر