نویسنده = یعقوبی، نورمحمد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در هند

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 27-44

وحید پورشهابی؛ نورمحمد یعقوبی؛ علیرضا نادریفر