نویسنده = نعمت شهر بابکی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. « فرشِ جنگ، فریادِ بلندِ اعتراض با زبانِ تصویر »

دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 211-234

محسن کیهان پور؛ ابوالقاسم نعمت شهر بابکی