نویسنده = سامانی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران، هند و افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

علیرضا آبین؛ احسان سامانی