نویسنده = طهرانی پور، زهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عناصر داستانی در منظومۀ عصمت نامۀ کلانوری

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-146

زهره طهرانی پور؛ حسن بساک؛ رضا اشرف زاده