دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 7-175 

مقاله پژوهشی

1. ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه

صفحه 7-28

عبدالعلی اویسی کهخا؛ محمد چهارمحالی


8. بررسی عوامل تأثیرگذار در طرّاحی ایکات هند

صفحه 141-160

مائده السادات موسویان حجازی؛ عباس نامجو