دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 7-148 (سال هشتم،شماره 26، بهار 1395) 
4. تکواژهای اشتقاقی در غزل‌های امیر حسن سجزی دهلوی

صفحه 61-80

محمود شیخ؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا