دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 7-156 (Vol. 3, No.7, summer 2011) 
5. معنویت و خشنودی زندگی در میان جوانان در هندوستان

صفحه 71-84

مطلوب احمدخان؛ محمود شیرازی؛ مزمل احمد