مدیر مسئول


مریم خلیلی جهانتیغ استاد - عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

زبان و ادبیات فارسی

سردبیر


محمد امیر مشهدی استادگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی آهنگر استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

زبانشناسی همگانی

اعضای هیات تحریریه


حسین جناآبادی استاد گروه علوم تربیتی و رواشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


مریم خلیلی جهانتیغ استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد - زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


قدرت الله خیاطیان استاد عرفان اسلامی دانشگاه سمنان

عرفان اسلامی

اعضای هیات تحریریه


حکیمه دبیران استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


نظر دهمرده قلعه نو استاد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


اسحاق طغیانی استاد-گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


محمد کاظم کهدویی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
یزد

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


تیمور مالمیر استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


محمد امیر مشهدی استادگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


سیدرسول موسوی حاجی استاد دانشکده هنر و معماری گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

باستان شناسی دوران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


فرزانه اعظم لطفی دانشیار زبان و ادبیات اردو دانشگاه تهران

زبان و ادبیات اردو

اعضای هیات تحریریه


عباس سرافرازی دانشیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی محمودی دانشیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار -زبان و ادبیات فارسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


چندر شیکر بتناگر استاد بخش فارسی دانشگاه دهلی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


سید اختر حسین استاد- بخش زبان و ادبیات فرهنگ آسیایی دانشگاه جواهر لعل نهرو

مطالعات زبان و ادبیات و فرهنگ آسیایی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


شهلا سلیم نوری استاد-بخش فارسی دانشگاه کراچی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


محمد سلیم اختر استاد -بخش فارسی دانشگاه لاهور

زبان و ادبیات فارسی

دبیر اجرایی


محمد بارانی دانشیار- زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

زبان و ادبیات

کارشناس نشریه


حسن محمدیان کارمند دانشگاه سیستان و بلوچستان

فوق لیسانس مدیریت استراتژیک

  • hassanmohammadian25yahoo.com
  • 054-31136527