اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مریم خلیلی جهانتیغ

زبان و ادبیات فارسی استاد - عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khalili%20jahanti/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khalililihu.usb.ac.ir
054-31136527

h-index: 3  

سردبیر

محمد امیر مشهدی

استاد زبان و ادبیات فارسی استادگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=2447&Culture=en-us
mashhadilihu.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عباسعلی آهنگر

زبانشناسی همگانی استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/abbasaliahangar/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
ahangarhamoon.usb.ac.ir
31136740 - 054

h-index: 2  

حسین جناآبادی

روانشناسی استاد گروه علوم تربیتی و رواشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hjenaabadiped.usb.ac.ir

h-index: 4  

مریم خلیلی جهانتیغ

استاد - زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khalili%20jahanti/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khalililihu.usb.ac.ir
054-31136527

h-index: 3  

قدرت الله خیاطیان

عرفان اسلامی استاد عرفان اسلامی دانشگاه سمنان

khayatian.profile.semnan.ac.ir/#about_me
khayatiansemnan.ac.ir
0000-0001-8054-9375

حکیمه دبیران

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران

lh.khu.ac.ir/cv.php?sid=1&slc_lang=fa&fac=11&slct_pg_id=22688
dabirankhu.ac.ir
09124059215


09121222939

نظر دهمرده قلعه نو

علوم اقتصادی استاد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/nazardahmardeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
nazarhamoon.usb.ac.ir

اسحاق طغیانی

زبان و ادبیات فارسی استاد-گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6106
etoghyanihotmail.com
031-۳۷۹۳۳۱۶۳

محمد کاظم کهدویی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
یزد

old.yazd.ac.ir/faculties/humanities/groups/persian/people/academics/active/i/9206
mkka35yahoo.com
( 035 ) ۳۱۲۳۲۱۵۰

تیمور مالمیر

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~tmalmir/
timoormalmirgmail.com

محمد امیر مشهدی

استاد زبان و ادبیات فارسی استادگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=2447&Culture=en-us
mashhadilihu.usb.ac.ir
05431132849

سیدرسول موسوی حاجی

باستان شناسی دوران اسلامی استاد دانشکده هنر و معماری گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?Id=338
seyyed_rasoolyahoo.com
09155419546

فرزانه اعظم لطفی

زبان و ادبیات اردو دانشیار زبان و ادبیات اردو دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/f.azamlotfi/
f.azamlotfigmail.com

عباس سرافرازی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

adabiyat.um.ac.ir/index.php/fa/historyprof/sarafrazi
absarafraziyahoo.com

محمدعلی محمودی

دانشیار -زبان و ادبیات فارسی دانشیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/mahmoodi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
mmahmoudilihu.usb.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

چندر شیکر بتناگر

زبان و ادبیات فارسی استاد بخش فارسی دانشگاه دهلی

www.du.ac.in/du/uploads/Faculty%20Profiles/Persian/Chander_Shekhar_Persian.pdf
chshekhar58gmail.com
91-011-27666623

سید اختر حسین

مطالعات زبان و ادبیات و فرهنگ آسیایی استاد- بخش زبان و ادبیات فرهنگ آسیایی دانشگاه جواهر لعل نهرو

www.jnu.ac.in/content/syedakhatar
sahusain2000yahoo.co.in

شهلا سلیم نوری

زبان و ادبیات فارسی استاد-بخش فارسی دانشگاه کراچی

www.uok.edu.pk/faculties/persian/index.php
shahlasalimgmail.com
99261300-06 Ext: 2280

محمد سلیم اختر

زبان و ادبیات فارسی استاد -بخش فارسی دانشگاه لاهور

pu.edu.pk/home/department/31/Department-of-Persian
akhtarbafhotmail.com
0092-3004798397

دبیر اجرایی

محمد بارانی

زبان و ادبیات دانشیار- زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/mbarani/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
baranilihu.usb.ac.ir
054-31136527

مدیر اجرایی

حسن محمدیان

فوق لیسانس مدیریت استراتژیک کارمند دانشگاه سیستان و بلوچستان

hassanmohammadian25yahoo.com
054-31136527