سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مبلغ اشتراک هر شماره 8000 تومان

مبلغ اشتراک دوره ای (یکسالـه) 32000 تومان

پرداخت به حساب سیبای شماره 2177362604004 به نام حساب درآمدهای دانشگاه سیستان و بلوچستان