نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آئین هندویی جنبش های نوین دینی هند: برهمو سماج و آریا سماج [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 51-70]
 • آب بررسی تطبیقی اسطوره ی آب در اساطیر ایران و هند [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 7-26]
 • آبانیندرانات تاگور بررسی آثار نقاش هندی آبانیندرانات تاگور و پیش متن های آثار با توجه به نظریه بیش متنیت ژرار ژنت [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 137-157]
 • آب­ حیات نقد تطبیقی- تحلیلی چهار شرح عرفانی دیوان حافظ با تکیه بر غزل آب‌حیات [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 157-172]
 • آب حیات نگاه فراهنجار صائب به داستان «خضر»در آیینة اشعارش [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 29-46]
 • آتش آزمون ستی، شکلی از مرگ‌های آیینی متوالی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 139-158]
 • آثارالباقیه روش‌شناسی ابوریحان بیرونی در کتاب فی‌تحقیق ماللهند و آثارالباقیه [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 143-158]
 • آثارالسلاطین تحولات ماوراءالنهر در عصر صفوی و زمینه‌های مهاجرت بابر به هند [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 131-148]
 • آثار علی بن طیفور بسطامی نقد و بررسی انتقادی احوال و آثار علی بن طیفور بسطامی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 107-120]
 • آثار فارسی معرفی جوهر معظم سروده ی میرزا گل‌محمدخان ناطق‌مکرانی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 155-173]
 • آثار منثور بررسی موسیقی درونی در اعجاز خسروی و خزاین الفتوح امیرخسرو دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 69-82]
 • آثار منظوم معرفی آثار منظوم میرزا عبدالقادر بیدل در کتابخانه ی سالار جنگ حیدر آباد [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 75-90]
 • آجانتا پژوهشی در نگارگری بودایی رایج در سرزمین‌های هند و چین با مطالعۀ موردی نگاره‌های موجود در غارهای آجانتا و دون‌هوانگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • آداب‌ورسوم بازتاب آداب و سنن فرهنگی در غزلیات آزاد بلگرامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آراء قضایی مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 83-102]
 • آرای انتقادی تحلیل دیدگاه‌های انتقادی ‌خان آرزو در تذکره‌ی مجمع‌النفائس [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 7-28]
 • آرایش­استعاره بررسی و تحلیل استعاره در دیوان شاپورتهرانی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 29-50]
 • آرزو تحلیل دیدگاه‌های انتقادی ‌خان آرزو در تذکره‌ی مجمع‌النفائس [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 7-28]
 • آرزو از «اسرار خودی» تا «رموز بیخودی» [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 7-20]
 • آرش داستان آرش، بازماندۀ اسطورۀ «ایزد روشنایی کماندار» در اقوام هندواروپایی باستان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 263-282]
 • آرمانی خودی و انسان آرمانی در شعر اقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 159-180]
 • آریا سماج جنبش های نوین دینی هند: برهمو سماج و آریا سماج [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 51-70]
 • آریاسماج بررسی جریان های اصلاح اندیشه‏ی دینی در هندوییسم معاصر [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 145-172]
 • آریایی ها نظام دینی آخرین بازماندگان آریائی در کافرستان افغانستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آریکشا داستان آرش، بازماندۀ اسطورۀ «ایزد روشنایی کماندار» در اقوام هندواروپایی باستان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 263-282]
 • آزاد بلگرامی شناسایی منشأ نسخ خطّی خزانه ی عامره با استفاده از افزوده¬ها و کاسته¬های آزاد بلگرامی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 149-167]
 • آزادی نگاهی مقایسه‏ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 29-42]
 • آزادی اقتصادی بررسی مقایسه ای کیفیت محیط کسب و کار در ایران و کشورهای شبه قاره هند [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 29-48]
 • آسیا تأثیر انرژی بر گسترش همکاری‌های ایران با شبه قاره (با تأکید بر خط لوله ی صلح) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-28]
 • آسیای جنوبی عوامل مؤثر بر استمرار بحران امنیتی در پاکستان و پیامدهای آن [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 283-303]
 • آشتی گفتگوی تمدن ها: آشتی شرق و غرب برپایه ی پیش بینی محمد اقبال [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 7-18]
 • آشنایی زدایی نقد و تحلیل استعاره در شعر بدر چاچی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 7-22]
 • آصفجاهیان بررسی روابط ادبی، تاریخی و سیاسی ایران و شبه قاره در دوران آصفجاهیان هند و تالپوران سند [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 137-156]
 • آفاقی‌ها بررسی مناسبات آفاقی‌ها – دکنی‌ها در دوره حکومت بهمنیان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 221-242]
 • آگره معرّفی آگره/ اکبر آباد بر پایه ی تذکره ها و تاریخ [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 97-108]
 • آلپتگین بررسی تحلیلی حملات غزنویان به هند: از آلپتگین تا سبکتگین [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 147-163]
 • آلمان ها نهضت نامه های ابریشمی در جنگ جهانی اول [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 67-84]
 • آلودگی بررسی ریشه‌های نظام کاست در هند [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 91-108]
 • آمریکا روابط هسته ای پاکستان و آمریکا از 1947 تا 2010 [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 135-153]
 • آمریکا تأثیر ساختار نظام بین‏الملل بر گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 133-156]
 • آمریکا افراط‌‌‌‌گرایی فرقه‌‌‌‌ای در پاکستان و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 103-124]
 • آمریکا تأثیر همکاری‌‌های هسته‌‌ای آمریکا و هند بر روابط هند و ایران [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 93-112]
 • آموزه‌‌های اخلاقی علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 113-128]
 • آموزه‌‌های اخلاقی علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 113-128]
 • آموزه های عرفانی در مطلع الانوار خطبه قدس (عرفان امیر خسرو دهلوی در مطلع الانوار) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 51-72]
 • آموزه‌های عقیدتی سازمان دعوت اسماعیلیان و نقش آن در نشر وگسترش مذهب اسماعیلی در شبه قاره‌ی هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمیدا مقایسۀ مسألۀ «نجات» در دو مکتب بودایی مادیَمیکه و شین‌‌شو جودو [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 157-174]
 • آنند رام مخلص معرفی آنند رام مخلص لاهوری و نسخه ی«هنگامه ی عشق» [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 7-32]
 • آنندرام مخلص سیری در کتاب «چمنستان» اثر آنندرام مخلص [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 253-268]
 • آیین ستی، شکلی از مرگ‌های آیینی متوالی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 139-158]
 • آیین بررسی و تحلیل آیین قربانی انسان در هند، ایران و بین النهرین بر اساس نظریه های قربانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آیین بودا تأثیر پذیری تصوّف ایرانی از آیین بودا با تمرکز بر اندیشه ی مُدارا طلبی و شفقت بر خلق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 99-118]
 • آیین بودا بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بودایی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 193-212]
 • آیین بودایی بازنمایی مرگ در آیین بودایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 87-108]
 • آیین‌های ازدواج بررسی مردم شناختی آیین های ازدواج در ایران و هند [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 109-128]
 • آیین‌های گذر بررسی تطبیقی آیین‌های گذر در ایران و هند؛ مطالعه موردی: تولد و مرگ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 7-24]

ا

 • ائمه نمود عشق در دیوان حیدری تالپور [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 31-46]
 • ابن ابی داوود سجستانی چگونگی تعامل ابن ابی داود سجستانی با مناقب امام علی(ع) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابن‌بطوطه زبان فارسی در هند بر اساس ملاحظات ابن‌بطوطه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 47-66]
 • ابن عربی بررسی تطبیقی وحدت وجود و موجود از نظر ابن عربی واوپانیشادها [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 127-148]
 • ابنیه‌ی هند ابنیۀ هند (مرقّعی در معرّفی فضاهای شهری احمدآباد هند) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 9-24]
 • ابهام نقد و تحلیل استعاره در شعر بدر چاچی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 7-22]
 • ابهام بررسی دلایل افزونی بسامد پارادوکس در سبک هندی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 7-24]
 • ابهام هنری ویژگی های بنیادین غزل های میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 125-146]
 • ابواسحاق کازرونی مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-96]
 • ابوالعلا مودودی فراز و فرود حزب جماعت اسلامی پاکستان (با تاکید بر اندیشه‌ های ابوالعلاء مودودی) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 89-122]
 • ابوریحان بیرونی بازتاب فرهنگ وتمدن هند در متون عربی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 159-176]
 • ابوریحان بیرونی روش‌شناسی ابوریحان بیرونی در کتاب فی‌تحقیق ماللهند و آثارالباقیه [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 143-158]
 • ابیات نویافته بررسی اشعار منسوب به انوری و تاج الدّین ریزه دهلوی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 85-104]
 • اتحاد برهمن و آتمن همانندی‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادین مثنوی با اوپانیشادهای اولیه در وجود‌‌شناسی و معرفت‌‌شناسی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 237-252]
 • اتوبیوگرافی (شرح حال خودنوشته) گلگشتی در گلزار چهار عنصر بیدل دهلوی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 115-140]
 • اجاره به شرط تملیک بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 9-22]
 • اجتماع طنز در غزل های غزالی مشهدی؛ شاعر سبک هندی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 117-138]
 • احتضار آداب و شعائر مربوط به مرگ در دین هندویی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 85-106]
 • احقاق حقوق شهروندی مقایسه مولفه های توسعه پایدار و احقاق حقوق شهروندی درایران وافغانستان [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 215-234]
 • احمدآباد ابنیۀ هند (مرقّعی در معرّفی فضاهای شهری احمدآباد هند) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 9-24]
 • احمد خان صوفی معرفی مثنوی بلقیس و سلیمان، احمدخان صوفی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 29-50]
 • احمد منیری مطالعة تطبیقی افکار متصوّفانه و نثرفارسی حسن علاء سجزی و شیخ شرف الدین احمد منیری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 7-24]
 • احمدی مدراسی قند پارسی در دیار هند (پژوهشی در سبک غزلیّات غلام احمد احمدی مدراسی) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 123-144]
 • احیای طالبان نقش حمایت خارجی در احیای طالبان در افغانستان [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 91-126]
 • اختتام مثنوی معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 113-136]
 • اخلاق مشترکات مضامین اشعار داراشکوه با آموزه های قرآنی و روایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخلاق جلالی تأثیر افکار و آثار جلال‌الدین محمّد دوانی در شبه‌قاره ی هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-72]
 • ادب حافظ و غالب [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 101-124]
 • ادب تعلیمی فردای روشن (بررسی موضوع امید درمثنوی« پس چه باید کرد ای اقوام شرق»؟از اقبال لاهوری) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 27-50]
 • ادب فارسی شعله ی آه، اثری ناشناخته از غیوری دهلوی نویسنده و شاعر فارسی گوی هند [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 141-154]
 • ادبیات تعامل و تبادلات علمی، فرهنگی ایران و هند در روزگار ساسانیان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-108]
 • ادبیات پایداری واکاوی تطبیقی مضامین پایداری در شعر ملک‌الشعرای بهار و جِی آر ملّا [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیات پسااستعماری ادبیات پسااستعماری در هندوستان و نقش آن در شکل گیری هویت نوین هندی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-82]
 • ادبیات پورانه‌ای بررسی ادبیات پورانه‌ای در دین و فرهنگ عامة هندو [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 109-132]
 • ادبیات تطبیقی بررسی شیوه‌های اثرپذیری اقبال لاهوری از شعر حافظ شیرازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیّات تعلیمی بازتاب ادب تعلیمی در شعر غنی کشمیری و شاپور تهرانی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 103-120]
 • ادبیات داستانی ایران و هند گفتمان پسااستعماری مشترک در ادبیات داستانی معاصر هند و ایران ( مطالعه ی مجموعه داستان "مترجم دردها"، رمان "شوهر دلخواه" و رمان" سووشون" ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 97-120]
 • ادبیات زنان نقش شاعر ملّی هند ساروجینی نایدو در شکل گیری هویت زن در دوره ی معاصر [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 35-46]
 • ادبیات عرفانی بررسی بازتاب عقل و عشق در رَباب نامه‌ی سلطان ولد و طلسم حیرت بیدل دهلوی، بر پایه نظریه بینامتنیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیات فارسی جایگاه پنجاب در گسترش و تعمیق برخی از مؤلّفه های فرهنگ و تمدن ایرانی در هند عصر ترکان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 161-185]
 • ادبیّات معاصر شاعران بلوچ پاکستانی در دوره ی معاصر [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 77-96]
 • ادبیات هند نقش شاعر ملّی هند ساروجینی نایدو در شکل گیری هویت زن در دوره ی معاصر [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 35-46]
 • ادبیات هند بررسی عناصر داستانی در منظومۀ عصمت نامۀ کلانوری [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 127-146]
 • ارتباط فرهنگی و هنری بررسی بر همکنش‌های فرهنگی ایران و هند بر اساس یافته های باستان شناسی و منابع مکتوب [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 191-206]
 • ارتباط فرهنگی وهنری بررسی ارتباط فرهنگی هنری ایران و هند در دورة هخامنشیان [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 137-156]
 • ارث بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 49-70]
 • ارجاع مشارکین بررسی ارجاع مشارکین در هشت باب از کلیله و دمنه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اردو ساختار کالج فورت ویلیام و عملکرد آن با رویکرد نثر اردو و زبان فارسی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 131-149]
 • ارزش¬های ادبی بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی دقایق المعانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 73-100]
 • ارزش های معنوی گفتگوی تمدن ها: آشتی شرق و غرب برپایه ی پیش بینی محمد اقبال [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 7-18]
 • ارمغان حجاز ساخت کلان دوبیتی‌‌های علامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 125-140]
 • استادان کشف المحجوب هجویری، سندی بر تأثیرپذیری او از استادان و منابع گوناگون [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 93-106]
 • استحکار بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 9-22]
 • استعارة ترکیبی بررسی و تحلیل استعاره در دیوان شاپورتهرانی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 29-50]
 • استعاره نقد و تحلیل استعاره در شعر بدر چاچی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 7-22]
 • استعاره بررسی و تحلیل استعاره در دیوان شاپورتهرانی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 29-50]
 • استعمار نقش هند در شکل‌گیری روابط سیاسی ایران و انگلیس در عصر فتحعلی‌شاه قاجار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 117-136]
 • استعمار ادبیات پسااستعماری در هندوستان و نقش آن در شکل گیری هویت نوین هندی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-82]
 • استعمار بازکاوی نقش راهبردی استعمارانگلیس در هند و جدایی بلوچستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • استقبال نمود عشق در دیوان حیدری تالپور [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 31-46]
 • استقبال و جواب‌‌گویی معرفی نسخه‌‌خطی منظومة «گُل افشان» اثر کاهی کابلی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 175-194]
 • اسرار‌الاولیاء نگاهی به نسخه‌ای خطّی از اسرار الاولیاء (ملفوظات شیخ فریدالدّین گنج شکر، تألیف بدر‌الدّین اسحاق دهلوی) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 91-114]
 • اسرارخودی نقد و بررسی تشبیه در مثنوی ِاسرارخودی اقبال لاهوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 135-154]
 • اسرای هندی نقش اسرای هندی در تحولات فرهنگی و هنری دوره نادرشاه افشار [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 59-76]
 • اسطوره موجودات و الهگان متکثر الاعضا در تمدن هند [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 81-104]
 • اسطوره هومای ایرانی و سومای هندی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-90]
 • اسطوره بررسی تطبیقی اسطوره ی آب در اساطیر ایران و هند [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 7-26]
 • اسطوره بررسی پیوستگی نگاره‌های درخت با باورهای اساطیری و مذهبی هند [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 29-48]
 • اسطوره بررسی اسطوره‌های مرگ در بینش هندی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 25-42]
 • اسطوره سرگذشت تصویری موجودِ ترکیبی فیل-سر، از هند تا ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 7-24]
 • اسطوره پژوهشی در نقوش و نشان‌های نمادین و اساطیری مشترک در ایران و هند (با تکیه بر مطالعات سنگ‌ نگاره‌ها و گچ بری‌های دوره ی ساسانی) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 101-126]
 • اسطوره بررسی تطبیقی پایان جهان در اسطوره‌های ایران، هند و اسکاندیناوی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 9-26]
 • اسطوره جلوه‌های عرفان نظری در حماسه‌های منظوم فارسی رامایانا [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 91-112]
 • اسکاندیناوی بررسی تطبیقی پایان جهان در اسطوره‌های ایران، هند و اسکاندیناوی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 9-26]
 • اسلام بررسی جریان تصوف در شبه قاره [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 29-54]
 • اسلام کشمیر و زبان فارسی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 139-160]
 • اسلام نتایج اجتماعی – فرهنگی پیوندهای اقتصادی میان کانون های تجاری خلیج فارس و بنادر هند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 127-145]
 • اسلام بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بودایی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 193-212]
 • اسلام گفتمان اصلاح دینی در شبه قاره هند قرن نوزدهم ( سر سیّد احمد خان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلام نگاهی مقایسه‏ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 29-42]
 • اسلام گرایی(اسلامیسم) ابعاد اسلام گرایی اقبال لاهوری در کلیات اشعار فارسی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 167-190]
 • اسلامی خودی و انسان آرمانی در شعر اقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 159-180]
 • اسماعیلیان اسماعیلیان سند و موقعیت آنان در اواخر قرن چهارم هجری قمری [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 147-171]
 • اسماعیلیان سازمان دعوت اسماعیلیان و نقش آن در نشر وگسترش مذهب اسماعیلی در شبه قاره‌ی هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسناد بین‌المللی جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 171-194]
 • اشتراکات فرهنگی بررسی مردم شناختی آیین های ازدواج در ایران و هند [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 109-128]
 • اشرف علی تهانوی توسل در نگاه اشرف علی تهانوی و خلیل احمد سهارنپوری [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 215-228]
 • اشعار مشترکات مضامین اشعار داراشکوه با آموزه های قرآنی و روایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشعار نو یافته ضرورت تصحیح دوبارة دیوان امیر خسرو دهلوی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 91-106]
 • اصطلاحات عرفانی مطلع الانوار خطبه قدس (عرفان امیر خسرو دهلوی در مطلع الانوار) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 51-72]
 • اصول رمانتیسم بررسی نمودهای رمانتیسم درشهرآشوب های امیرخسرو دهلوی [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 151-168]
 • اعتقادات و آیین ها نظام دینی آخرین بازماندگان آریائی در کافرستان افغانستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعجاز خسروی بررسی موسیقی درونی در اعجاز خسروی و خزاین الفتوح امیرخسرو دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 69-82]
 • اعراب مهاجرت ایرانیان به هند [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-56]
 • اعضای بدن پیوند استعاری دل با دیگر اعضای بدن در غزلیات حسن دهلوی (پژوهشی بر اساس نظریۀ معاصر استعاره) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 99-120]
 • اعمال زیان‌بار بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران، هند و افغانستان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 9-34]
 • افراط گرایی بازتاب سیل 2010 پاکستان بر افراط گرایی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 7-28]
 • افراطی‌‌گری فرقه‌‌ای افراط‌‌‌‌گرایی فرقه‌‌‌‌ای در پاکستان و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 103-124]
 • افغانستان نقش حمایت خارجی در احیای طالبان در افغانستان [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 91-126]
 • افغانستان بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 9-22]
 • افغانستان « فرشِ جنگ، فریادِ بلندِ اعتراض با زبانِ تصویر » [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 211-234]
 • افغانستان شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 235-254]
 • افغانستان امکان‌سنجی همگرایی ایران - پاکستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 255-276]
 • افغانستان تحلیل مکانی-فضایی شکل ‏گیری و فعالیت گروه‏های تروریستی در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 25-44]
 • افغانستان بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران، هند و افغانستان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 9-34]
 • افغانستان نظام دینی آخرین بازماندگان آریائی در کافرستان افغانستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • افغانستان ماهیت رقابت هند و چین در حوزۀ جنوب آسیا [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 9-26]
 • افغان ‌ها بررسی علل افزایش داد و ستد اسلحه در مناطق مرزی ایران و هند از 1285 تا 1305 هجری شمسی و نقش دولتهای بیگانه در آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • افق انتظارات تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی‌شناسی دریافت یاوس( [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 173-192]
 • اقبال رموز زندگی از نظر علّامه اقبال لاهوری [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 21-34]
 • اقبال از «اسرار خودی» تا «رموز بیخودی» [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 7-20]
 • اقبال گفتگوی تمدن ها: آشتی شرق و غرب برپایه ی پیش بینی محمد اقبال [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 7-18]
 • اقبال‌لاهوری نقد عقلانیت در مثنوی مولانا وکلیات اقبال لاهوری [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 7-34]
 • اقبال لاهوری فردای روشن (بررسی موضوع امید درمثنوی« پس چه باید کرد ای اقوام شرق»؟از اقبال لاهوری) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 27-50]
 • اقبال لاهوری ابعاد اسلام گرایی اقبال لاهوری در کلیات اشعار فارسی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 167-190]
 • اقبال لاهوری نقد و بررسی تشبیه در مثنوی ِاسرارخودی اقبال لاهوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 135-154]
 • اقبال لاهوری خلوت در حرای دل، بارزترین توصیۀ اقبال برای عرفا [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 147-164]
 • اقبال لاهوری تاثیرپذیری اندیشة اقبال از شخصیت پیامبر اسلام(ص) و حضرت ابراهیم(ع) [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 83-108]
 • اقبال لاهوری بررسی مناسبات بینامتنی اشعار اقبال لاهوری و قرآن [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 129-146]
 • اقبال لاهوری ساخت کلان دوبیتی‌‌های علامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 125-140]
 • اقبال لاهوری کنایه‌‌های ابداعی در شعر علّامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 171-190]
 • اقتصاد روابط ایران – سند در دوران تالپورها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 83-94]
 • اقتصاد دانش بنیان اقتصاد دانشی هند (الگویی برای توسعه ی پایدار در ایران) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 145-169]
 • اقتصاد سیاسی فرصت ‌ها و موانع همکاری های راهبردی ایران و هند در اقتصاد سیاسی جهانی انرژی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 29-54]
 • اقتصاد سیاسی تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه در هند [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 7-32]
 • اقتصاد منطقه ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 9-28]
 • اکبر شاه معرّفی آگره/ اکبر آباد بر پایه ی تذکره ها و تاریخ [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 97-108]
 • اکبر شاه نقاشخانه دربار اکبر شاه [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 93-106]
 • اکبر شاه گورکانی خدمات تمدنی امیر فتح‌‌الله شیرازی در دربار اکبر شاه گورکانی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 9-24]
 • اکبرشاه گورکانی رویکرد اکبرشاه گورکانی به شعر فارسی و شاعران فارسی سُرای شبه قاره هند (با تکیه بر غزالی مشهدی، فیضی فیاضی، عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری و قاسم کاهی) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 79-98]
 • اکسیر اصفهانی نگاهی به زندگی، دست‌نویس‌ها و سروده‌های اکسیر اصفهانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 51-68]
 • التنزیل معرفی و تحلیل محتوایی و سبکی نسخه خطی "سراج الهدایه" حسینی بخاری و متن "التنزیل" عزیزالدین نسفی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 195-212]
 • الگوی توسعه تحلیل و ارزیابی تغییر و تحوّلات شهرنشینی در کشورهای جهان سوم مطالعه ی موردی: کشور هندوستان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 117-138]
 • اللمع کشف المحجوب هجویری، سندی بر تأثیرپذیری او از استادان و منابع گوناگون [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 93-106]
 • الهگان موجودات و الهگان متکثر الاعضا در تمدن هند [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 81-104]
 • امام حسین(ع) شیوه‌های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 195-212]
 • امان الله حسینی معرفی میرزا امان الله حسینی و ارزش محتوای رقعات او [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 43-62]
 • امپراتوری عثمانی ارتباط نقشبندیۀ شبه قاره با نقشبندیۀ کردستان و پراکندگی آن ها در امپراتوری عثمانی (نیمه نخست سده 19م) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 43-60]
 • امریکا هند و امنیت همه‌جانبه در پرتو استراتژی همکاری‌جویی چندگانه [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 9-30]
 • امنیت تحلیل ژئو استراتژیکی روابط ایران و پاکستان با تأکید بر عامل امنیتی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 51-76]
 • امنیت افراط‌‌‌‌گرایی فرقه‌‌‌‌ای در پاکستان و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 103-124]
 • امنیت انرژی تأثیر انرژی بر گسترش همکاری‌های ایران با شبه قاره (با تأکید بر خط لوله ی صلح) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-28]
 • امنیت جهان سوم عوامل مؤثر بر استمرار بحران امنیتی در پاکستان و پیامدهای آن [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 283-303]
 • امنیّت ملی تحلیل تهدیدهای دولت و جامعه ی پاکستان علیه امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 89-116]
 • امنیت هسته¬ای روابط هسته ای پاکستان و آمریکا از 1947 تا 2010 [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 135-153]
 • امویان جایگاه جنگ و رویکرد سپاهیگری مسلمانان در گسترش اسلام در هند تا پایان امویان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 231-249]
 • امید رموز زندگی از نظر علّامه اقبال لاهوری [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 21-34]
 • امید به زندگی تحلیلی بر تحولات جمعیتی کشور هندوستان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 149-175]
 • امیرحسن امیران، شاگردان نظام الدین اولیاء [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 109-116]
 • امیرحسن سجزی دهلوی بررسی و تحلیل گونه های هنجارگریزی در غزل‌های امیرحسن سجزی دهلوی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 51-78]
 • امیر حسن علا سجزی مطالعه فواید الفواد: متن، شواهد و تاریخ [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 55-62]
 • امیرخسرو امیران، شاگردان نظام الدین اولیاء [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 109-116]
 • امیرخسرو دهلوی ضرورت تصحیح دوبارة دیوان امیر خسرو دهلوی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 91-106]
 • امیرخسرو دهلوی بررسی موسیقی درونی در اعجاز خسروی و خزاین الفتوح امیرخسرو دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 69-82]
 • امیرخسرو دهلوی بررسی نمودهای رمانتیسم درشهرآشوب های امیرخسرو دهلوی [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 151-168]
 • امیرخسرو دهلوی گونه‌های مختلف ایهام در مثنوی نه‌سپهر امیر خسرو دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیر فتح‌‌الله شیرازی خدمات تمدنی امیر فتح‌‌الله شیرازی در دربار اکبر شاه گورکانی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 9-24]
 • اَناهیتا بررسی تطبیقی اسطوره ی آب در اساطیر ایران و هند [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 7-26]
 • انتقاد طنز در غزل های غزالی مشهدی؛ شاعر سبک هندی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 117-138]
 • انجمن نگاهی به داستان نویسی معاصر هند [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-104]
 • انجمن دید خلوت در حرای دل، بارزترین توصیۀ اقبال برای عرفا [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 147-164]
 • انجمن‌های زرتشتیان روابط فرهنگی و مذهبی پارسیان هند با زرتشتیان ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-120]
 • اندیشه بودایی اهمیّت مندله و نقش معرفت شناسی آن در منازل سلوک در طریقت وجره یانه [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 195-214]
 • اندیشه‌‌‌‌های ایرانی بازتاب فرهنگ و اندیشه‌‌های ایرانی در دیوان بینش کشیری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 251-266]
 • اندیشۀ سیاسی در اسلام تداوم و نوآوری در اندیشۀ سیاسی ضیاءالدین برنی و کتاب فتاوای جهانداری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 67-90]
 • انرژی فرصت ‌ها و موانع همکاری های راهبردی ایران و هند در اقتصاد سیاسی جهانی انرژی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 29-54]
 • انرژی هسته¬ای روابط هسته ای پاکستان و آمریکا از 1947 تا 2010 [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 135-153]
 • انسان شناسی تطبیقی مقایسه نظام کاست در جنوب شرقی ایران (شهرستان دلگان) و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]
 • انسان کامل منشأ آفرینش و جایگاه انسان در شعر بیدل دهلوی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 7-28]
 • انسان کامل بررسی سیمای انسان کامل در آثار جمالی دهلوی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 31-50]
 • انسان گرایان ویژگی‌های بارز شخصیت صائب تبریزی از منظر روان‌شناسان انسان‌گرا، با تکیه بر غزلیات شاعر [(مقالات آماده انتشار)]
 • انسجام عجز، مضمونی انسجام‌بخش در غزل بیدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصراف از سبک هندی پس رو پیشینیان سخن منیرلاهوری [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 109-130]
 • انقلاب مشروطیت نقش روزنامه‌‌های فارسی چاپ هند در انقلاب مشروطۀ ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]
 • انکار سنّت نقد و بررسی آراء قرآن‌گرایان شبه قارّه درمورد نماز [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 69-86]
 • انکار سنّت نقد بررسی دیدگاه قرآن‌گرایان شبه قارّه پیرامون زکات [(مقالات آماده انتشار)]
 • انگلستان بمبئی؛ ساحل زیبای تجارت و تماشا [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-24]
 • انگلستان و هندوستان رابطه سببیت سبب مجمل در حقوق ایران ،انگلستان و هندوستان [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 49-66]
 • انگلیس پیدایش تفکر دیوبندی در هندوستان و تأثیر آن بر بلوچستان ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 7-26]
 • انگلیس نقش کمپانی هند شرقی انگلیس در تشدید کشمکش های استعماری (درایران آغاز عصر قاجار1750- 1859م( [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 7-42]
 • انگلیس "وقایع هند" یادداشت‌های روزانۀ عبداللطیف شوشتری در بمبئی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 79-94]
 • انگلیس بازکاوی نقش راهبردی استعمارانگلیس در هند و جدایی بلوچستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • انگلیس 4 روابط تجّاری با هند در نخستین سال‌های قرن بیستم میلادی و تأثیرآن بر اقتصاد ایران تا آغاز جنگ جهانی اول(1317ق./1900م تا 1332ق./ 1914م) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 121-138]
 • انگلیسی ها نهضت نامه های ابریشمی در جنگ جهانی اول [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 67-84]
 • انگیزه های سفر انگیزه های سفر به هند در آیینه ی شعر صائب [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 105-130]
 • انوری بررسی مختصّات دستگاه زبانی قصیده ای از انوری و استقبال نظیری نیشابوری ازآن [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 33-66]
 • انوری بررسی اشعار منسوب به انوری و تاج الدّین ریزه دهلوی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 85-104]
 • انوری استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • انیما ویژگی های بنیادین غزل های میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 125-146]
 • اهل قرآن جریان های نوگرا در شبه قاره هند وآراء آن ها پیرامون قرآن «جنبشی علمی یا نهضتی سیاسی» [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 43-60]
 • اوپانیشاد بررسی آموزه مایا در سنت هندویی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-68]
 • اوپانیشادها بررسی تطبیقی وحدت وجود و موجود از نظر ابن عربی واوپانیشادها [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 127-148]
 • اوپانیشادهای اولیه همانندی‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادین مثنوی با اوپانیشادهای اولیه در وجود‌‌شناسی و معرفت‌‌شناسی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 237-252]
 • اوپه پورانه بررسی ادبیات پورانه‌ای در دین و فرهنگ عامة هندو [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 109-132]
 • اوستا هومای ایرانی و سومای هندی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-90]
 • اولوس جغتای مناسبات ایلخانان و هندوستان [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 51-70]
 • ایبسا(هند دیپلماسی حقوق بشری و تاثیر آن برسیاست خارجی: مطالعه موردی هند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 79-106]
 • ایجاز بررسی دلایل افزونی بسامد پارادوکس در سبک هندی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 7-24]
 • ایدنولوژی اسلامی تاثیرپذیری اندیشة اقبال از شخصیت پیامبر اسلام(ص) و حضرت ابراهیم(ع) [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 83-108]
 • ایران ایران ، شبه قاره و چین ( نقش راه های ارتباطی در پیوندهای فرهنگی- تجاری، بر اساس مدارک باستان شناختی ) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 7-20]
 • ایران نقش روزنامه‌‌های فارسی چاپ هند در انقلاب مشروطۀ ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]
 • ایران جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 67-98]
 • ایران روابط ایران – سند در دوران تالپورها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 83-94]
 • ایران تاریخ نگاری فارسی در سندِ دورة حکومت مسلمانان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 117-126]
 • ایران حافظ و غالب [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 101-124]
 • ایران دوگانگی سبکی درسبک هندی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 89-114]
 • ایران کتاب شناسی توصیفی پژوهش های زمین شناسی مکران ، رشته پیوند نا گسستنی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 85-106]
 • ایران نقش هند در شکل‌گیری روابط سیاسی ایران و انگلیس در عصر فتحعلی‌شاه قاجار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 117-136]
 • ایران بررسی ارتباط فرهنگی هنری ایران و هند در دورة هخامنشیان [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 137-156]
 • ایران مطالعه ی تطبیقی حقوق غیر مسلمانان اهل ذمه در قانون اساسی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 7-34]
 • ایران فرصت ‌ها و موانع همکاری های راهبردی ایران و هند در اقتصاد سیاسی جهانی انرژی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 29-54]
 • ایران تحلیل ژئو استراتژیکی روابط ایران و پاکستان با تأکید بر عامل امنیتی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 51-76]
 • ایران نهضت نامه های ابریشمی در جنگ جهانی اول [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 67-84]
 • ایران بررسی تطبیقی ظرفیت¬های گردشگری سلامت در ایران و هند بابهره گیری ازمدل SWOT و فرایند سلسله مراتبی AHP [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 51-78]
 • ایران بررسی تطبیقی اسطوره ی آب در اساطیر ایران و هند [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 7-26]
 • ایران پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 95-126]
 • ایران مقایسه ی معماری مساجد بلوچستان ایران با مساجد دوره ی تیموریان هند [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 71-88]
 • ایران تحلیل تهدیدهای دولت و جامعه ی پاکستان علیه امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 89-116]
 • ایران نقش کمپانی هند شرقی انگلیس در تشدید کشمکش های استعماری (درایران آغاز عصر قاجار1750- 1859م( [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 7-42]
 • ایران مدل تبیینی ژئوپلیتیک پاکستان در حوزه رقابت وهمکاری باجمهوری اسلامی ایران (با تاکید برموقعیت ونقش آفرینی منطقه ای) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 199-223]
 • ایران مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 73-98]
 • ایران تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر گونه های تاریخ نویسی تیموریان هند [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 25-48]
 • ایران بررسی تطبیقی نقوش شال‌های ایران و کشمیر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 49-68]
 • ایران مقایسه نظام کاست در جنوب شرقی ایران (شهرستان دلگان) و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]
 • ایران سرگذشت تصویری موجودِ ترکیبی فیل-سر، از هند تا ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 7-24]
 • ایران روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و هند در عصر پارتیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-124]
 • ایران بررسی تطبیقی آیین‌های گذر در ایران و هند؛ مطالعه موردی: تولد و مرگ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 7-24]
 • ایران مطالعۀ کوشک‌ها و آرامگاه‌های چند اشکوبه در شبه ‌قارۀ هند، ایران و آسیای میانه [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 46-68]
 • ایران نتایج اجتماعی – فرهنگی پیوندهای اقتصادی میان کانون های تجاری خلیج فارس و بنادر هند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 127-145]
 • ایران بررسی تطبیقی پایان جهان در اسطوره‌های ایران، هند و اسکاندیناوی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 9-26]
 • ایران مطالعه تطبیقی ظروف جواهر نشان ایران و هند [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 125-142]
 • ایران چالش های امنیتی روابط ایران و پاکستان در منطقه بلوچستان پس از 11 سپتامبر [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 143-170]
 • ایران بررسی بر همکنش‌های فرهنگی ایران و هند بر اساس یافته های باستان شناسی و منابع مکتوب [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 191-206]
 • ایران بررسی روابط ادبی، تاریخی و سیاسی ایران و شبه قاره در دوران آصفجاهیان هند و تالپوران سند [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 137-156]
 • ایران بررسی مردم شناختی آیین های ازدواج در ایران و هند [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 109-128]
 • ایران روابط خارجی هند: فر صت ها و محدودیت های پیش روی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 191-210]
 • ایران شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 235-254]
 • ایران امکان‌سنجی همگرایی ایران - پاکستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 255-276]
 • ایران افراط‌‌‌‌گرایی فرقه‌‌‌‌ای در پاکستان و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 103-124]
 • ایران همگرایی ناتو و هند و اثرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 147-176]
 • ایران نقش راه‌های مَکران در مناسبات ایران و هند در سده‌های نخست اسلامی [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 169-186]
 • ایران عوامل مؤثر بر استمرار بحران امنیتی در پاکستان و پیامدهای آن [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 283-303]
 • ایران بازتاب آداب و سنن فرهنگی در غزلیات آزاد بلگرامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران طب هندی و نقش ایرانیان در انتقال آن به دوران اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران سنجش و ارزیابی جایگاه کشورهای شبه‌قاره از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در مقایسه با کشور ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران اولویت های دیپلماسی اقتصادی هند و تاثیر آن بر روابط اقتصادی ایران و هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران بررسی و تحلیل آیین قربانی انسان در هند، ایران و بین النهرین بر اساس نظریه های قربانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران نگاهی مقایسه‏ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 29-42]
 • ایران مروری اجمالی بر قالی‌‌های گورکانی هند (مطالعۀ موردی: موزۀ متروپلیتن نیویورک) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 27-46]
 • ایران تأثیر همکاری‌‌های هسته‌‌ای آمریکا و هند بر روابط هند و ایران [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 93-112]
 • ایران شیوه‌های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 195-212]
 • ایران 5 روابط تجّاری با هند در نخستین سال‌های قرن بیستم میلادی و تأثیرآن بر اقتصاد ایران تا آغاز جنگ جهانی اول(1317ق./1900م تا 1332ق./ 1914م) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 121-138]
 • ایران و افغانستان مقایسه مولفه های توسعه پایدار و احقاق حقوق شهروندی درایران وافغانستان [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 215-234]
 • ایران و پاکستان بررسی شیوه‌های اثرپذیری اقبال لاهوری از شعر حافظ شیرازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران و هند بررسی تطبیقی نقشه محرابی بر منسوجات سنتی ایران و هند [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 69-92]
 • ایرانیان پیوند فرهنگی ایران و هند؛ رد پای معماران ایرانی در ساخت باغ‌های تاریخی کشمیر [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 235-250]
 • ایرانیان مهاجر نحوه و علل گشترش تشیع در هند (از قرن 7 تا 10 هجری قمری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایکات بررسی عوامل تأثیرگذار در طرّاحی ایکات هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 141-160]
 • ایلخانان مناسبات ایلخانان و هندوستان [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 51-70]
 • ایمان از «اسرار خودی» تا «رموز بیخودی» [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 7-20]
 • ایندیراگاندی شیوه های رهبری نخبگان شبه قاره ی هند (با محوریت مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 27-52]

ب

 • بائول مبانی اندیشه ی فلسفی – عرفانی رابیندرانات تاگور [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 115-134]
 • بابر تحولات ماوراءالنهر در عصر صفوی و زمینه‌های مهاجرت بابر به هند [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 131-148]
 • بازار کار تحلیل‌ حقوقیِ عوامل اقتصادی جرم [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-90]
 • بازرگانی 2 روابط تجّاری با هند در نخستین سال‌های قرن بیستم میلادی و تأثیرآن بر اقتصاد ایران تا آغاز جنگ جهانی اول(1317ق./1900م تا 1332ق./ 1914م) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 121-138]
 • بازنمایی بازنمایی مرگ در آیین بودایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 87-108]
 • باستان¬شناسی مروری بر تمدن هاراپا: راز زبان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 95-108]
 • باغ پیوند فرهنگی ایران و هند؛ رد پای معماران ایرانی در ساخت باغ‌های تاریخی کشمیر [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 235-250]
 • باغ ایرانی پژوهشی تطبیقی درساختار کالبدی- فضایی باغ ایرانی در دوران صفوی و گورکانیان هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 151-167]
 • بالیوود نقش سینمای عامه پسند هند (بالیوود) در ساخت بندی تصویر و برندینگ ملت هند؛ ادراک جهانی هندوستان جذاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • بایزید بایزید بسطامی در شبه قاره ی هند [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 127-152]
 • بحر موسیقی بیرونی دیوان بیدل دهلوی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 65-88]
 • بحر موسیقی بیرونی اشعار نظیری نیشابوری [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 105-128]
 • بحران عوامل موثر در تکوین و رشد بنیادگرایی در پاکستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 83-116]
 • بخش خصوصی تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه در هند [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 7-32]
 • بدر‌الدّین اسحاق دهلوی نگاهی به نسخه‌ای خطّی از اسرار الاولیاء (ملفوظات شیخ فریدالدّین گنج شکر، تألیف بدر‌الدّین اسحاق دهلوی) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 91-114]
 • بدرالشروح اکبرآبادی تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی‌شناسی دریافت یاوس( [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 173-192]
 • برجسته­سازی بررسی و تحلیل گونه های هنجارگریزی در غزل‌های امیرحسن سجزی دهلوی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 51-78]
 • بررسی محتوایی بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی دقایق المعانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 73-100]
 • برزیل و آفریقای جنوبی) دیپلماسی حقوق بشری و تاثیر آن برسیاست خارجی: مطالعه موردی هند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 79-106]
 • برمکیان طب هندی و نقش ایرانیان در انتقال آن به دوران اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‌های درسی تأثیر افکار و آثار جلال‌الدین محمّد دوانی در شبه‌قاره ی هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-72]
 • برنامه هسته‌ای تأثیر ساختار نظام بین‏الملل بر گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 133-156]
 • برندینگ نقش سینمای عامه پسند هند (بالیوود) در ساخت بندی تصویر و برندینگ ملت هند؛ ادراک جهانی هندوستان جذاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • برهما سماج جنبش های نوین دینی هند: برهمو سماج و آریا سماج [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 51-70]
 • برهماسماج بررسی جریان های اصلاح اندیشه‏ی دینی در هندوییسم معاصر [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 145-172]
 • برهم‌کنش اقتصادی- سیاسی بر همکنش‌های اقتصادی- سیاسی جوامع جنوب ‌شرقی فلات ایران با شبه‌‌قارۀ هند و میان‌رودان( در طی هزارۀ سوم ق.م؛ مطالعۀ موردی، تجارت سنگ‌های قیمتی) [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 213-230]
 • بریتانیا اهداف و کارکردهای کنسولگری بریتانیا و تعامل آن با کمپانی هند شرقی در شیراز (1925–1903 م/ 1344–1321 هـ. ق) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 9-32]
 • بریتانیا بررسی و تحلیل مفهوم جهاد در اندیشه میرزا غلام احمد قادیانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بریتانیا بررسی علل افزایش داد و ستد اسلحه در مناطق مرزی ایران و هند از 1285 تا 1305 هجری شمسی و نقش دولتهای بیگانه در آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بریتانیائی میرزا غالب و میراث بریتانیا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-70]
 • بسامد بررسی دلایل افزونی بسامد پارادوکس در سبک هندی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 7-24]
 • بلاغت کارکردهای زیباشناختی ویژگی‌های فرهنگی سرزمین هند [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 109-124]
 • بلاغت کنایه‌‌های ابداعی در شعر علّامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 171-190]
 • بلاغت مقایسة معانی بلاغی «أو» در ترجمة قرآن ولی الله دهلوی، میبدی و فولادوند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 187-202]
 • بلگرامی بازتاب آداب و سنن فرهنگی در غزلیات آزاد بلگرامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بلوچ روابط متقابل ژئوفرهنگی بین بلوچستان ایران و پاکستان درعصرجهانی شدن [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 135-152]
 • بلوچستان ایران ، شبه قاره و چین ( نقش راه های ارتباطی در پیوندهای فرهنگی- تجاری، بر اساس مدارک باستان شناختی ) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 7-20]
 • بلوچستان پیدایش تفکر دیوبندی در هندوستان و تأثیر آن بر بلوچستان ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 7-26]
 • بلوچستان نهضت نامه های ابریشمی در جنگ جهانی اول [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 67-84]
 • بلوچستان مقایسه ی معماری مساجد بلوچستان ایران با مساجد دوره ی تیموریان هند [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 71-88]
 • بلوچستان چالش های امنیتی روابط ایران و پاکستان در منطقه بلوچستان پس از 11 سپتامبر [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 143-170]
 • بلوچستان بازکاوی نقش راهبردی استعمارانگلیس در هند و جدایی بلوچستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بلوچستان پاکستان روابط فرهنگی بلوچستان ایران و پاکستان در هزاره سوم پیش از میلاد بر اساس بررسی های جدید باستان شناسی در مکران ایران [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 43-64]
 • بلوچستان پاکستان ابزارهای هلالی خارج از هلال حاصلخیز: صنایع نوسنگی جنوب شرق ایران و بلوچستان پاکستان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 9-30]
 • بلوچ ‌ها بررسی علل افزایش داد و ستد اسلحه در مناطق مرزی ایران و هند از 1285 تا 1305 هجری شمسی و نقش دولتهای بیگانه در آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بمبئی بمبئی؛ ساحل زیبای تجارت و تماشا [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-24]
 • بمبئی "وقایع هند" یادداشت‌های روزانۀ عبداللطیف شوشتری در بمبئی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 79-94]
 • بنادر تجاری نتایج اجتماعی – فرهنگی پیوندهای اقتصادی میان کانون های تجاری خلیج فارس و بنادر هند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 127-145]
 • بنارس مثنوی «چراغ دیر» غالب و اسطوره‌شناسی هندی گنگا و بنارس و عدد مقدّس 108 [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 23-36]
 • بندر بمبئی؛ ساحل زیبای تجارت و تماشا [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-24]
 • بنگال دست نوشته های ( آثار خطی) بنگال : مرکز میراث فرهنگی هندو – فارسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 25-40]
 • بنیادگرا جریان های نوگرا در شبه قاره هند وآراء آن ها پیرامون قرآن «جنبشی علمی یا نهضتی سیاسی» [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 43-60]
 • بنیادگرایی مذهبی عوامل موثر در تکوین و رشد بنیادگرایی در پاکستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 83-116]
 • بهکتی مکتب رامه کرشنه: پیشگام نوزایی دینی در آئین هندو [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 7-24]
 • بهمنیان بررسی مناسبات آفاقی‌ها – دکنی‌ها در دوره حکومت بهمنیان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 221-242]
 • بهمنی‌ها نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشیع در دکن عصر بهمنی ها (مطالعه‌ی موردی میرفضل‌الله اینجوی و محمود گاوان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 117-135]
 • بودا قانون وابستگی متقابل؛ بنیانی برای صلح در دین بودا [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 33-52]
 • بودائیان بررسی تأثیر نمادهای مربع و دایره در معماری مقدس هندوها، بودائیان و مسلمانان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-146]
 • بوستان سعدی معرفی نسخه‌‌خطی منظومة «گُل افشان» اثر کاهی کابلی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 175-194]
 • بیخودی از «اسرار خودی» تا «رموز بیخودی» [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 7-20]
 • بیدل دوگانگی سبکی درسبک هندی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 89-114]
 • بیدل معرفی آثار منظوم میرزا عبدالقادر بیدل در کتابخانه ی سالار جنگ حیدر آباد [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 75-90]
 • بیدل ترکیبات خاص در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 177-194]
 • بیدل تأملی در مفهوم فنا در اندیشه بیدل و مولانا و تفاوت آن با فنا در عرفان هندی(بودایی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیدل دهلوی گلگشتی در گلزار چهار عنصر بیدل دهلوی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 115-140]
 • بیدل دهلوی منشأ آفرینش و جایگاه انسان در شعر بیدل دهلوی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 7-28]
 • بیدل دهلوی قاعده کاهی و غرابت قاموسی در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 7-24]
 • بیدل دهلوی مخالف خوانی و انحراف از نُرم در شعر بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 25-42]
 • بیدل دهلوی تصویر‌سازی‌های بدیع در غزلیات بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیدل دهلوی واکاوی نمادهای استعلایی در غزلیات بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیدل دهلوی و اوپانیشاد اعیان، نغماتِ محفل بی‌رنگند (بررسی تطبیقی تمثیل‌های وحدت وجود در آثار بیدل و اوپانیشادها) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 229-324]
 • بیش متنیت بررسی آثار نقاش هندی آبانیندرانات تاگور و پیش متن های آثار با توجه به نظریه بیش متنیت ژرار ژنت [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 137-157]
 • بین‌النهرین بر همکنش‌های اقتصادی- سیاسی جوامع جنوب ‌شرقی فلات ایران با شبه‌‌قارۀ هند و میان‌رودان( در طی هزارۀ سوم ق.م؛ مطالعۀ موردی، تجارت سنگ‌های قیمتی) [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 213-230]
 • بین النهرین بررسی و تحلیل آیین قربانی انسان در هند، ایران و بین النهرین بر اساس نظریه های قربانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بینامتنی تاثیر زبان عربی بر شعر نظیری نیشابوری [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 65-84]
 • بینامتنی بررسی مناسبات بینامتنی اشعار اقبال لاهوری و قرآن [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 129-146]
 • بینامتنیت بررسی آثار نقاش هندی آبانیندرانات تاگور و پیش متن های آثار با توجه به نظریه بیش متنیت ژرار ژنت [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 137-157]
 • بینامتنیت تحلیل بینامتنی ترجیع‌بندهای زیب‌النساء مخفی بر اساس نظریه اضطراب تأثیر هارولد بلوم [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 133-150]
 • بینش کشمیری بازتاب فرهنگ و اندیشه‌‌های ایرانی در دیوان بینش کشیری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 251-266]

پ

 • پاتالی پوترا تحلیل تاثیر پذیری امپراتوری موریائی هند از هنر معماری هخامنشیان [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 149-174]
 • پادگانه های دریایی کتاب شناسی توصیفی پژوهش های زمین شناسی مکران ، رشته پیوند نا گسستنی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 85-106]
 • پارادایم‌ها تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی‌شناسی دریافت یاوس( [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 173-192]
 • پارتیان روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و هند در عصر پارتیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-124]
 • پارسیان هند بررسی و تحلیل مضامین دینی زرتشتیان در «قصه سنجان» [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 121-142]
 • پاشان بودن عجز، مضمونی انسجام‌بخش در غزل بیدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاکستان روابط هسته ای پاکستان و آمریکا از 1947 تا 2010 [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 135-153]
 • پاکستان کتاب شناسی توصیفی پژوهش های زمین شناسی مکران ، رشته پیوند نا گسستنی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 85-106]
 • پاکستان مطالعه ی تطبیقی حقوق غیر مسلمانان اهل ذمه در قانون اساسی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 7-34]
 • پاکستان عوامل موثر در تکوین و رشد بنیادگرایی در پاکستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 83-116]
 • پاکستان بازتاب سیل 2010 پاکستان بر افراط گرایی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 7-28]
 • پاکستان تحلیل ژئو استراتژیکی روابط ایران و پاکستان با تأکید بر عامل امنیتی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 51-76]
 • پاکستان شاعران بلوچ پاکستانی در دوره ی معاصر [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 77-96]
 • پاکستان نقش حمایت خارجی در احیای طالبان در افغانستان [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 91-126]
 • پاکستان پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 95-126]
 • پاکستان فراز و فرود حزب جماعت اسلامی پاکستان (با تاکید بر اندیشه‌ های ابوالعلاء مودودی) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 89-122]
 • پاکستان مدل تبیینی ژئوپلیتیک پاکستان در حوزه رقابت وهمکاری باجمهوری اسلامی ایران (با تاکید برموقعیت ونقش آفرینی منطقه ای) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 199-223]
 • پاکستان مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 73-98]
 • پاکستان تاثیرپذیری اندیشة اقبال از شخصیت پیامبر اسلام(ص) و حضرت ابراهیم(ع) [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 83-108]
 • پاکستان چالش های امنیتی روابط ایران و پاکستان در منطقه بلوچستان پس از 11 سپتامبر [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 143-170]
 • پاکستان امکان‌سنجی همگرایی ایران - پاکستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 255-276]
 • پاکستان افراط‌‌‌‌گرایی فرقه‌‌‌‌ای در پاکستان و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 103-124]
 • پاکستان تحلیل مکانی-فضایی شکل ‏گیری و فعالیت گروه‏های تروریستی در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 25-44]
 • پاکستان عوامل مؤثر بر استمرار بحران امنیتی در پاکستان و پیامدهای آن [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 283-303]
 • پاکستان نگاهی مقایسه‏ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 29-42]
 • پاکستان ماهیت رقابت هند و چین در حوزۀ جنوب آسیا [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 9-26]
 • پاکستان تأثیر واگرایانۀ وهابیگری عربستان بر روابط ایران و پاکستان (1991-2018) بر پایۀ نظریۀ سازه‌انگاری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 151-170]
 • پاکستان جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 171-194]
 • پاکی بررسی ریشه‌های نظام کاست در هند [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 91-108]
 • پایان جهان بررسی تطبیقی پایان جهان در اسطوره‌های ایران، هند و اسکاندیناوی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 9-26]
 • پایداری نقش هنرهای دستی بومی در تبیین طراحی کالاهای صنعتی پایدار (مطالعه موردی: تخت بافته های سنتی هند) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پراپ بر‌رسیِ تطبیقیِ ساختارِ رواییِ خویش‌کاری‌ها در دو نبردِ بزرگِ «دریای اسمار» و «شاهنامه» بر‌اساسِ نظریّه‌ی روایتیِ پراپ [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 171-190]
 • پرتغال نقش کمپانی هند شرقی انگلیس در تشدید کشمکش های استعماری (درایران آغاز عصر قاجار1750- 1859م( [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 7-42]
 • پروفیل لرزه ای کتاب شناسی توصیفی پژوهش های زمین شناسی مکران ، رشته پیوند نا گسستنی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 85-106]
 • پزشکان پزشکان ایرانی در دربار گورکانیان هند [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 239-263]
 • پزشکان ایرانی خدمات تمدنی پزشکان ایرانی در دربار شاهان گورکانی هند [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 79-106]
 • پزشکان ایرانی طب هندی و نقش ایرانیان در انتقال آن به دوران اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پزشکی تعامل و تبادلات علمی، فرهنگی ایران و هند در روزگار ساسانیان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-108]
 • پسااستعمار گفتمان پسااستعماری مشترک در ادبیات داستانی معاصر هند و ایران ( مطالعه ی مجموعه داستان "مترجم دردها"، رمان "شوهر دلخواه" و رمان" سووشون" ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 97-120]
 • پسا استعماری تقابل شرق و غرب:مطالعه هویت دوگانه در رمان"بنیاد گرای ناراضی"اثر محسن حمید [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 31-52]
 • پس رو پیشینیان سخن پس رو پیشینیان سخن منیرلاهوری [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 109-130]
 • پشتوانه شعر کارکردهای زیباشناختی ویژگی‌های فرهنگی سرزمین هند [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 109-124]
 • پلورالیسم تأثیر پذیری تصوّف ایرانی از آیین بودا با تمرکز بر اندیشه ی مُدارا طلبی و شفقت بر خلق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 99-118]
 • پناهندگی پناه بردن ایرانیان به سرزمین هند هنگام یورش مغولان (616 تا653 ق.) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 65-88]
 • پناهندگی نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغولان هند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 195-214]
 • پنجاب جایگاه پنجاب در گسترش و تعمیق برخی از مؤلّفه های فرهنگ و تمدن ایرانی در هند عصر ترکان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 161-185]
 • پنجاب بررسی و تحلیل مفهوم جهاد در اندیشه میرزا غلام احمد قادیانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پنجاب نقش مجلس احرار اسلامی در جنبش‌های ضدقادیانی در پنجاب (1929-1953م) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 267-282]
 • پنچتنتره نخستین ترجمۀ پنچتنتره به یک زبان خارجی (یعنی پهلوی) و سیاحت جهانی آن [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 21-30]
 • پیامبر اسلام (ص) جایگاه جنگ و رویکرد سپاهیگری مسلمانان در گسترش اسلام در هند تا پایان امویان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 231-249]
 • پیامبراکرم(ص) شرح نولکشور بر دیوان حافظ ودریافت های هرمنوتیکی شارحان آن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 27-46]
 • پیچیدگی اقتصادی تخصص‌‌گرایی، پیچیدگی‌‌های اقتصادی و مبادلات تجاری شمال‌‌شرق ایران برمبنای داده‌‌های قاراچشمه نیشابور [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 77-102]
 • پیر مطالعه فواید الفواد: متن، شواهد و تاریخ [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 55-62]
 • پیکرگردانی یا دگرریختی سرگذشت تصویری موجودِ ترکیبی فیل-سر، از هند تا ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 7-24]
 • پیوند فرهنگی پیوند فرهنگی ایران و هند؛ رد پای معماران ایرانی در ساخت باغ‌های تاریخی کشمیر [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 235-250]
 • پیوند های فرهنگی/تجاری ایران ، شبه قاره و چین ( نقش راه های ارتباطی در پیوندهای فرهنگی- تجاری، بر اساس مدارک باستان شناختی ) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 7-20]

ت

 • تأویل‌‌گرایی تأثیر مبانی فکری سید احمدخان هندی بر اندیشه‌‌های تفسیری وی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 195-214]
 • تأویلگرایی مؤلفه های مشروعیت حکومت شیبانیان، با تکیه بر اندیشه های فضل الله روزبهان خنجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاثیرپذیری کشف المحجوب هجویری، سندی بر تأثیرپذیری او از استادان و منابع گوناگون [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 93-106]
 • تاج الدّین ریزه دهلوی بررسی اشعار منسوب به انوری و تاج الدّین ریزه دهلوی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 85-104]
 • تاج محل تاج محل؛آیینه ی تنوع فرهنگی وگوناگونی معماری در هند [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 123-134]
 • تار و پود بررسی عوامل تأثیرگذار در طرّاحی ایکات هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 141-160]
 • تاریخ تاریخ محو می‌شود (یادداشتی پیرامون توپ بزرگ جهان گشا) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-110]
 • تاریخ تصویر امیر حسن علاء سجزی در تذکره ها و کتب تاریخی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 99-110]
 • تاریخ تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 43-58]
 • تاریخ اجتماعی بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان دکن در قرن 10 و 11 هجری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 91-106]
 • تاریخ اسلام بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان دکن در قرن 10 و 11 هجری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 91-106]
 • تاریخ ایلچی نظام شاه ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 7-28]
 • تاریخ پیامبر بررسی ابعاد تاریخی-ادبی «مغازی‌النبی»؛ یگانه منظومۀ تاریخ پیامبر در کشمیر [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 43-60]
 • تاریخ منظوم بررسی ابعاد تاریخی-ادبی «مغازی‌النبی»؛ یگانه منظومۀ تاریخ پیامبر در کشمیر [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 43-60]
 • تاریخ‌‌‌‌نگاری چچ‌‌نامه؛ حلقۀ‌‌‌‌ آغازین تاریخ‌‌‌‌نگاری اسلامی در هند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 235-256]
 • تاریخ نگاری مطالعه فواید الفواد: متن، شواهد و تاریخ [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 55-62]
 • تاریخ نگاری تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر گونه های تاریخ نویسی تیموریان هند [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 25-48]
 • تاریخ نگاری فارسی تاریخ نگاری فارسی در سندِ دورة حکومت مسلمانان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 117-126]
 • تاریخ‌نگاری محلی وجوه غالب در ارزیابی تاریخ‌نگاری های محلی فارسی شبه‌قاره [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 79-96]
 • تاریخ‌نگاری‌های محلی تحلیل عوامل شکل گیری و محتوای تاریخ نگاری های محلی فارسی سند (از اوائل قرن هفتم تا اواسط قرن دوازدهم هجری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاکسیلا معبد سکایی تاکسیلا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 123-144]
 • تاگور مبانی اندیشه ی فلسفی – عرفانی رابیندرانات تاگور [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 115-134]
 • تاگور تربیت انسان از دیدگاه رابیندرانات تاگور [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 243-262]
 • تالپور نگاهی کوتاه به زندگی وزبان ادبی جعفری تالپور [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 41-54]
 • تالپوران بررسی روابط ادبی، تاریخی و سیاسی ایران و شبه قاره در دوران آصفجاهیان هند و تالپوران سند [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 137-156]
 • تبلیغات سازمان دعوت اسماعیلیان و نقش آن در نشر وگسترش مذهب اسماعیلی در شبه قاره‌ی هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبلیغات تجاری مقایسه‌ای مطالعۀ تبلیغات تجاری مقایسه‌ای در فقه امامیه، حقوق ایران و هند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 107-132]
 • تجارت روابط متقابل ژئوفرهنگی بین بلوچستان ایران و پاکستان درعصرجهانی شدن [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 135-152]
 • تجارت اهداف و کارکردهای کنسولگری بریتانیا و تعامل آن با کمپانی هند شرقی در شیراز (1925–1903 م/ 1344–1321 هـ. ق) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 9-32]
 • تجارت بین‌الملل مطالعه تطبیقی شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری بین المللی، حقوق ایران و هندوستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 23-42]
 • تجاری بمبئی؛ ساحل زیبای تجارت و تماشا [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-24]
 • تجربه‌‌گرایی تأثیر مبانی فکری سید احمدخان هندی بر اندیشه‌‌های تفسیری وی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 195-214]
 • تجسم گرایی ویژگی های بنیادین غزل های میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 125-146]
 • تجلّی منشأ آفرینش و جایگاه انسان در شعر بیدل دهلوی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 7-28]
 • تحصیل مال نامشروع مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 83-102]
 • تحفةالعالم سفرنامه‌های فارسیِ هند؛ نخستین روایت‌گران نظام مشروطۀ انگلیس (مطالعۀ موردی: شگرفنامۀ ولایت، تحفه‌العالم و مسیر طالبی) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 213-234]
 • تحفه السعاده فرهنگ تحفه السعاده [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 87-108]
 • تحفه النصیر معرفی شاعر فارسی گوی «نورمحمد گنجابوی» و بررسی اثر منظوم وی تحفه النصیر [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 43-60]
 • تحلیل بررسی مختصّات دستگاه زبانی قصیده ای از انوری و استقبال نظیری نیشابوری ازآن [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 33-66]
 • تحلیل پوشش داده ها فناوری اطلاعات وتغییرکارایی درسیستم بانکی هند [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 107-122]
 • تحلیل ساختاری معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 113-136]
 • تحلیل ساختاری شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 235-254]
 • تحلیل معنایی معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 113-136]
 • تحول نگاهی به داستان نویسی معاصر هند [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-104]
 • تحولات جمعیتی تحلیلی بر تحولات جمعیتی کشور هندوستان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 149-175]
 • تحولات فرهنگی و هنری نقش اسرای هندی در تحولات فرهنگی و هنری دوره نادرشاه افشار [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 59-76]
 • تختبافته نقش هنرهای دستی بومی در تبیین طراحی کالاهای صنعتی پایدار (مطالعه موردی: تخت بافته های سنتی هند) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخصص‌‌گرایی تخصص‌‌گرایی، پیچیدگی‌‌های اقتصادی و مبادلات تجاری شمال‌‌شرق ایران برمبنای داده‌‌های قاراچشمه نیشابور [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 77-102]
 • تداخل واژگانی تغییرات ساختاری کلمات عربی در اثر ورود به شبه‌قاره هند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 61-72]
 • تدلیس بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 137-154]
 • تذکرة شام غریبان بازخوانی زندگانی میرزا عبدالقادر بیدل براساس تذکرة مرآت واردات [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 81-100]
 • تذکرة مرآت واردات بازخوانی زندگانی میرزا عبدالقادر بیدل براساس تذکرة مرآت واردات [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 81-100]
 • تذکره تصویر امیر حسن علاء سجزی در تذکره ها و کتب تاریخی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 99-110]
 • تذکره تحلیل دیدگاه‌های انتقادی ‌خان آرزو در تذکره‌ی مجمع‌النفائس [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 7-28]
 • تذکره معرّفی آگره/ اکبر آباد بر پایه ی تذکره ها و تاریخ [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 97-108]
 • تذکره نویسی سهم تذکره نویسان سند در ترویج زبان و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 135-158]
 • تذکره ی بتخانه بررسی اشعار منسوب به انوری و تاج الدّین ریزه دهلوی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 85-104]
 • ترجمه شکرشکن دیار هند (ولی الله دهلوی، مترجم توانای قرآن کریم) [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 7-30]
 • ترجمه ساختار کالج فورت ویلیام و عملکرد آن با رویکرد نثر اردو و زبان فارسی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 131-149]
 • ترجمه مروری توصیفی-تحلیلی بر ترجمه‌های انگلیسی قرآن در شبه قاره [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 119-150]
 • ترجمه مقایسة معانی بلاغی «أو» در ترجمة قرآن ولی الله دهلوی، میبدی و فولادوند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 187-202]
 • ترجمه تحت‌اللفظی شکرشکن دیار هند (ولی الله دهلوی، مترجم توانای قرآن کریم) [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 7-30]
 • ترجیع‌بند تحلیل بینامتنی ترجیع‌بندهای زیب‌النساء مخفی بر اساس نظریه اضطراب تأثیر هارولد بلوم [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 133-150]
 • ترکیبات خاص ترکیبات خاص در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 177-194]
 • تروریسم بررسی نقش وجایگاه افغانستان در روابط استراتژیک ایران و هند [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 147-166]
 • تروریسم امکان‌سنجی همگرایی ایران - پاکستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 255-276]
 • تروریسم تحلیل مکانی-فضایی شکل ‏گیری و فعالیت گروه‏های تروریستی در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 25-44]
 • تروریسم آنالیز اثرات سرریز جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی در کشورهای مناپ (رهیافت رگرسیون پانل فضایی) [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 89-108]
 • تری‌کایه معناشناسی حضرات خمس در عرفان اسلامی و تری کایه در مهایانه بودایی [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 35-54]
 • تزاحم­استعاره بررسی و تحلیل استعاره در دیوان شاپورتهرانی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 29-50]
 • تزیین بررسی ویژگی‌های مشترک شعر سبک هندی و معماری دورۀ صفوی (با تکیه بر اشعار صائب تبریزی) [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 55-78]
 • تساهل و مدارا تساهل و مدارا در ذخیرةالملوک میرسیدعلی همدانی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 19-42]
 • تسنّن فراز و فرود سیاست مذهبی حکام عادل‌شاهی بیجاپور دکن در قبال مذهب تشیع [(مقالات آماده انتشار)]
 • تشبیه تشبیه و بسامد کاربرد آن در دیوان سعید خان مولتانی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 27-48]
 • تشبیه نقد و بررسی تشبیه در مثنوی ِاسرارخودی اقبال لاهوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 135-154]
 • تشتر داستان آرش، بازماندۀ اسطورۀ «ایزد روشنایی کماندار» در اقوام هندواروپایی باستان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 263-282]
 • تشیع نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشیع در دکن عصر بهمنی ها (مطالعه‌ی موردی میرفضل‌الله اینجوی و محمود گاوان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 117-135]
 • تشیع نحوه و علل گشترش تشیع در هند (از قرن 7 تا 10 هجری قمری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تشیع فراز و فرود سیاست مذهبی حکام عادل‌شاهی بیجاپور دکن در قبال مذهب تشیع [(مقالات آماده انتشار)]
 • تشییع آداب و شعائر مربوط به مرگ در دین هندویی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 85-106]
 • تصاویر پارادوکسی بررسی دلایل افزونی بسامد پارادوکس در سبک هندی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 7-24]
 • تصحیح ضرورت تصحیح دوبارة دیوان امیر خسرو دهلوی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 91-106]
 • تصوف برخی از جنبه های سخن کاوی (تحلیل گفتمان ) در فواید الفواد [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 63-72]
 • تصوف مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-96]
 • تصوف دیدگاه عرفانی خواجه معین چشتی بر اساس دیوان منسوب به وی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-116]
 • تصوف سیر وسلوک عرفانی در اندیشه شیخ احمد سرهندی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 45-68]
 • تصوّف منشأ آفرینش و جایگاه انسان در شعر بیدل دهلوی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 7-28]
 • تصّوف بررسی جریان تصوف در شبه قاره [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 29-54]
 • تصوف خراسان تأثیر پذیری تصوّف ایرانی از آیین بودا با تمرکز بر اندیشه ی مُدارا طلبی و شفقت بر خلق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 99-118]
 • تصویرسازی کارکردهای زیباشناختی ویژگی‌های فرهنگی سرزمین هند [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 109-124]
 • تصویرسازی تصویر‌سازی‌های بدیع در غزلیات بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصویرسازیِ شخصیت مؤلفه های جامعه شناختیِ داستانِ بهرام ِگور و شَنگُلِ هند در شاهنامة فردوسی (بر اساس الگوی گفتمان شناسی انتقادی ون لیوون) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 167-190]
 • تطبیق مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 73-98]
 • تعالی و عروج واکاوی نمادهای استعلایی در غزلیات بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعامل بررسی و تحلیل سیاست خارجی ایران و هند تا سال 1392 [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 63-82]
 • تعامل ابن ابی داوود با مناقب امام علی(ع) چگونگی تعامل ابن ابی داود سجستانی با مناقب امام علی(ع) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعبیر نقد نظر حسن‌الدین احمد در رابطه با تعبیر قرآنی «فارالتنّور» [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 129-150]
 • تعزیه شیوه‌های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 195-212]
 • تعلیم وتربیت تربیت انسان از دیدگاه رابیندرانات تاگور [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 243-262]
 • تعهد سازمانی مطالعه تطبیقی رضایت شغلی به عنوان تابعی از تعهد سازمانی و سلامت روان کارمندان دانشگاه مسلم علی گر(هند) و سیستان و بلوچستان (ایران) [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 53-70]
 • تفاسیر شبه‌قاره عبدالماجد دریابادی و ویژگی‌های تفسیر او [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 9-28]
 • تفاسیر عصری عبدالماجد دریابادی و ویژگی‌های تفسیر او [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 9-28]
 • تفته تضمینی دیگر از گلستان سعدی اثر تفته سکندرآبادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفسیر بررسی دیدگاه سید احمدخان هندی درباره ی وحی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 73-94]
 • تفسیر تحلیل و نقد تأثیرپذیری مفسران قادیانیه از علم جدید در تفسیر قرآن [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 61-82]
 • تفسیر قرآن روش شناسی تفسیر نظام القرآن و تأویل القرآن بالفرقان عبدالحمید فراهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفسیر ماجدی عبدالماجد دریابادی و ویژگی‌های تفسیر او [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 9-28]
 • تقابل بررسی و تحلیل سیاست خارجی ایران و هند تا سال 1392 [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 63-82]
 • تقابل های دوگانه تقابل شرق و غرب:مطالعه هویت دوگانه در رمان"بنیاد گرای ناراضی"اثر محسن حمید [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 31-52]
 • تقریب مذاهب گذری به هند: دیار مذاهبی دور امّا نزدیک [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 67-88]
 • تقلید نمود عشق در دیوان حیدری تالپور [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 31-46]
 • تکرار نگاهی تازه به مثنوی جدایی نامه از میرصوبدارخان تالپور [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 73-82]
 • تکواژهای اشتقاقی تکواژهای اشتقاقی در غزل‌های امیر حسن سجزی دهلوی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 61-80]
 • تمدن مروری بر تمدن هاراپا: راز زبان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 95-108]
 • تمدن گفتگوی تمدن ها: آشتی شرق و غرب برپایه ی پیش بینی محمد اقبال [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 7-18]
 • تمدن اسلامی خدمات تمدنی پزشکان ایرانی در دربار شاهان گورکانی هند [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 79-106]
 • تمدن ایرانی-اسلامی خدمات تمدنی امیر فتح‌‌الله شیرازی در دربار اکبر شاه گورکانی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 9-24]
 • تمدن دره ی سند ایران ، شبه قاره و چین ( نقش راه های ارتباطی در پیوندهای فرهنگی- تجاری، بر اساس مدارک باستان شناختی ) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 7-20]
 • تمدنِ ساسانی پژوهشی در نقوش و نشان‌های نمادین و اساطیری مشترک در ایران و هند (با تکیه بر مطالعات سنگ‌ نگاره‌ها و گچ بری‌های دوره ی ساسانی) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 101-126]
 • تمدن هند بازتاب فرهنگ وتمدن هند در متون عربی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 159-176]
 • تمدنِ هند پژوهشی در نقوش و نشان‌های نمادین و اساطیری مشترک در ایران و هند (با تکیه بر مطالعات سنگ‌ نگاره‌ها و گچ بری‌های دوره ی ساسانی) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 101-126]
 • تنش زدایی بررسی نقش وجایگاه افغانستان در روابط استراتژیک ایران و هند [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 147-166]
 • تنوع فرهنگی تاج محل؛آیینه ی تنوع فرهنگی وگوناگونی معماری در هند [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 123-134]
 • تهدیدهای دوسویه تحلیل تهدیدهای دولت و جامعه ی پاکستان علیه امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 89-116]
 • توپ تاریخ محو می‌شود (یادداشتی پیرامون توپ بزرگ جهان گشا) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-110]
 • توپخانه تاریخ محو می‌شود (یادداشتی پیرامون توپ بزرگ جهان گشا) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-110]
 • توحید مشترکات مضامین اشعار داراشکوه با آموزه های قرآنی و روایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه اقتصادی اولویت های دیپلماسی اقتصادی هند و تاثیر آن بر روابط اقتصادی ایران و هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه پایدار مقایسه مولفه های توسعه پایدار و احقاق حقوق شهروندی درایران وافغانستان [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 215-234]
 • توسعه ی انسانی تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه در هند [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 7-32]
 • توسعه ی پایدار اقتصاد دانشی هند (الگویی برای توسعه ی پایدار در ایران) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 145-169]
 • توسعۀ انسانی تحلیل تطبیقی وضعیت نابرابری جنسیتی در کشورهای شبه‌‌قاره هند [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 141-156]
 • توسل توسل در نگاه اشرف علی تهانوی و خلیل احمد سهارنپوری [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 215-228]
 • تولد بررسی تطبیقی آیین‌های گذر در ایران و هند؛ مطالعه موردی: تولد و مرگ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 7-24]
 • تیپو سلطان نقش هند در شکل‌گیری روابط سیاسی ایران و انگلیس در عصر فتحعلی‌شاه قاجار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 117-136]
 • تیر داستان آرش، بازماندۀ اسطورۀ «ایزد روشنایی کماندار» در اقوام هندواروپایی باستان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 263-282]
 • تیموریان تاریخ نگاری فارسی در سندِ دورة حکومت مسلمانان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 117-126]
 • تیموریان شناسایی و طبقه بندی نقوش حیوانی موجود در قالی های تیموریان هند [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 7-28]
 • تیموریان هند تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر گونه های تاریخ نویسی تیموریان هند [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 25-48]
 • تیموریان ِهند طغرا، نسخه ی خطی او و شبه قاره [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-74]

ج

 • جاده ی ابریشم ایران ، شبه قاره و چین ( نقش راه های ارتباطی در پیوندهای فرهنگی- تجاری، بر اساس مدارک باستان شناختی ) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 7-20]
 • جامعه پاکستان تحلیل تهدیدهای دولت و جامعه ی پاکستان علیه امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 89-116]
 • جامعه شناسی ادبی فردای روشن (بررسی موضوع امید درمثنوی« پس چه باید کرد ای اقوام شرق»؟از اقبال لاهوری) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 27-50]
 • جامعه ی آرمانی گفتگوی تمدن ها: آشتی شرق و غرب برپایه ی پیش بینی محمد اقبال [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 7-18]
 • جامعه ی اسلامی مطالعه ی تطبیقی حقوق غیر مسلمانان اهل ذمه در قانون اساسی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 7-34]
 • جاینیزم و بودیزم تحولات دینی آئین سیک در پرتو ادیان بزرگ هند [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 7-26]
 • جدایی نامه نگاهی تازه به مثنوی جدایی نامه از میرصوبدارخان تالپور [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 73-82]
 • جرم تحلیل‌ حقوقیِ عوامل اقتصادی جرم [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-90]
 • جرم آنالیز اثرات سرریز جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی در کشورهای مناپ (رهیافت رگرسیون پانل فضایی) [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 89-108]
 • جریان اصلاح دینی بررسی جریان های اصلاح اندیشه‏ی دینی در هندوییسم معاصر [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 145-172]
 • جزء‌نگری بررسی ویژگی‌های مشترک شعر سبک هندی و معماری دورۀ صفوی (با تکیه بر اشعار صائب تبریزی) [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 55-78]
 • جعفری نگاهی کوتاه به زندگی وزبان ادبی جعفری تالپور [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 41-54]
 • جلال الدین حسین حسینی بخاری معرفی و تحلیل محتوایی و سبکی نسخه خطی "سراج الهدایه" حسینی بخاری و متن "التنزیل" عزیزالدین نسفی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 195-212]
 • جلال‌الدین محمّد دوانی تأثیر افکار و آثار جلال‌الدین محمّد دوانی در شبه‌قاره ی هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-72]
 • جم تحلیل گیاه‌مردمان نخستین (جم، کیومرث و فریدون) در اساطیر هندوایرانی با محوریت زندگانی کیومرث [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 213-234]
 • جماعت تبلیغ پیدایش تفکر دیوبندی در هندوستان و تأثیر آن بر بلوچستان ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 7-26]
 • جمالی دهلوی بررسی سیمای انسان کامل در آثار جمالی دهلوی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 31-50]
 • جمله تاثیر زبان عربی بر شعر نظیری نیشابوری [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 65-84]
 • جمهوری اسلامی مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 73-98]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی و تحلیل سیاست خارجی ایران و هند تا سال 1392 [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 63-82]
 • جمهوری اسلامی ایران تأثیر واگرایانۀ وهابیگری عربستان بر روابط ایران و پاکستان (1991-2018) بر پایۀ نظریۀ سازه‌انگاری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 151-170]
 • جنبش‌ نقش مجلس احرار اسلامی در جنبش‌های ضدقادیانی در پنجاب (1929-1953م) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 267-282]
 • جنگ سرد روابط هسته ای پاکستان و آمریکا از 1947 تا 2010 [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 135-153]
 • جنوب شرق آسیا رقابت هژمونیکِ هندوستان و چین در جنوب و جنوب‌شرق آسیا (با تاکید بر مولفه های اقتصادی و نظامی) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 65-86]
 • جنوب شرق ایران مطالعه ی تطبیقی جوامع شهر نشین جنوب شرق ایران و دره هند (در عصر مفرغ) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 111-139]
 • جنوب شرق ایران بر همکنش‌های اقتصادی- سیاسی جوامع جنوب ‌شرقی فلات ایران با شبه‌‌قارۀ هند و میان‌رودان( در طی هزارۀ سوم ق.م؛ مطالعۀ موردی، تجارت سنگ‌های قیمتی) [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 213-230]
 • جهاد بررسی و تحلیل مفهوم جهاد در اندیشه میرزا غلام احمد قادیانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهان ‌بینیِ ایرانی مقایسۀ ساختارِ مرزبان‌نامه و کلیله‌ودمنه (با تکیه بر نمودِ اندیشة هند و ایرانِ باستان) [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 177-194]
 • جهان سوم تحلیل و ارزیابی تغییر و تحوّلات شهرنشینی در کشورهای جهان سوم مطالعه ی موردی: کشور هندوستان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 117-138]
 • جهانگشا تاریخ محو می‌شود (یادداشتی پیرامون توپ بزرگ جهان گشا) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-110]
 • جهانی ‌شدن جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست‌خارجی هند "منابع و چشم انداز آینده" [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 109-126]
 • جهانی شدن اقتصاد دانشی هند (الگویی برای توسعه ی پایدار در ایران) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 145-169]
 • جهانی شدن تقابل شرق و غرب:مطالعه هویت دوگانه در رمان"بنیاد گرای ناراضی"اثر محسن حمید [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 31-52]
 • جوامع روابط ایران – سند در دوران تالپورها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 83-94]
 • جوانان معنویت و خشنودی زندگی در میان جوانان در هندوستان [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 71-84]
 • جونز و بوپ شِلِگِل و پیامدهای اثر زبان و خرد هندیان بر زبان‌شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوهر معظم معرفی جوهر معظم سروده ی میرزا گل‌محمدخان ناطق‌مکرانی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 155-173]
 • جی آر ملّا واکاوی تطبیقی مضامین پایداری در شعر ملک‌الشعرای بهار و جِی آر ملّا [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چ چکیده مقالات به لاتین [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 7-14]
 • چالش‌‌ها چندجانبه‌گرایی؛ چالش‌‌ها و فرصت‌‌های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین‌الملل [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 47-68]
 • چالوکیه روابط اقتصادی ایران و هند در عصر ساسانیان (۲۲۴ تا ۶۴۲م) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 155-170]
 • چراغ دیر مثنوی «چراغ دیر» غالب و اسطوره‌شناسی هندی گنگا و بنارس و عدد مقدّس 108 [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 23-36]
 • چشتیه بایزید بسطامی در شبه قاره ی هند [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 127-152]
 • چشتیه دیدگاه عرفانی خواجه معین چشتی بر اساس دیوان منسوب به وی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-116]
 • چشتیه مونس‌الارواح ،اثری ارزشمند در شرح احوال مشایخ سلسله چشتیه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 121-132]
 • چشتیّه نگاهی به نسخه‌ای خطّی از اسرار الاولیاء (ملفوظات شیخ فریدالدّین گنج شکر، تألیف بدر‌الدّین اسحاق دهلوی) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 91-114]
 • چمنستان سیری در کتاب «چمنستان» اثر آنندرام مخلص [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 253-268]
 • چندجانبه‌گرایی چندجانبه‌گرایی؛ چالش‌‌ها و فرصت‌‌های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین‌الملل [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 47-68]
 • چندر بهان برهمن هندوی فارسی دان(تحلیلی بر زندگی چندربهان برهمن و کتاب چهار چمن او) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 37-50]
 • چند عضوی موجودات و الهگان متکثر الاعضا در تمدن هند [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 81-104]
 • چهار چمن(چارچمن) هندوی فارسی دان(تحلیلی بر زندگی چندربهان برهمن و کتاب چهار چمن او) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 37-50]
 • چهارعنصر گلگشتی در گلزار چهار عنصر بیدل دهلوی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 115-140]
 • چین ایران ، شبه قاره و چین ( نقش راه های ارتباطی در پیوندهای فرهنگی- تجاری، بر اساس مدارک باستان شناختی ) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 7-20]
 • چین هند و امنیت همه‌جانبه در پرتو استراتژی همکاری‌جویی چندگانه [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 9-30]
 • چین رقابت هژمونیکِ هندوستان و چین در جنوب و جنوب‌شرق آسیا (با تاکید بر مولفه های اقتصادی و نظامی) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 65-86]
 • چین پژوهشی در نگارگری بودایی رایج در سرزمین‌های هند و چین با مطالعۀ موردی نگاره‌های موجود در غارهای آجانتا و دون‌هوانگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • چین ماهیت رقابت هند و چین در حوزۀ جنوب آسیا [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 9-26]

ح

 • حاجی‌خلیل‌خان "وقایع هند" یادداشت‌های روزانۀ عبداللطیف شوشتری در بمبئی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 79-94]
 • حافظ حافظ و غالب [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 101-124]
 • حجاج بن ابی یوسف ثقفی بررسی تغییرات ماهوی فتوح اولیه هند و فاتحان مسلمان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 55-80]
 • حدیث مقاتل بازشناسی شخصیّت حدیثی مُقـاتل‌‌بن‌‌سلیمـان بلخی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-76]
 • حرف "او" مقایسة معانی بلاغی «أو» در ترجمة قرآن ولی الله دهلوی، میبدی و فولادوند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 187-202]
 • حرفه ی پزشکی خدمات تمدنی پزشکان ایرانی در دربار شاهان گورکانی هند [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 79-106]
 • حرکت و پویایی رموز زندگی از نظر علّامه اقبال لاهوری [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 21-34]
 • حزب جماعت اسلامی فراز و فرود حزب جماعت اسلامی پاکستان (با تاکید بر اندیشه‌ های ابوالعلاء مودودی) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 89-122]
 • حزین لاهیجی بازخوانی چند نامه از حزین لاهیجی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 33-50]
 • حزین لاهیجی استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • حسرت مشهدی دیوان اشعار حسرت مشهدی به خطّ خود شاعر [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 131-144]
 • حسن‌الدین احمد نقد نظر حسن‌الدین احمد در رابطه با تعبیر قرآنی «فارالتنّور» [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 129-150]
 • حسن الدین احمد نقد دیدگاه حسن الدین احمد پیرامون نماد [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 25-42]
 • حسن سجزی مطالعة تطبیقی افکار متصوّفانه و نثرفارسی حسن علاء سجزی و شیخ شرف الدین احمد منیری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 7-24]
 • حضرات خمس معناشناسی حضرات خمس در عرفان اسلامی و تری کایه در مهایانه بودایی [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 35-54]
 • حق‌حکر بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 9-22]
 • حق فرهنگی جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 171-194]
 • حقوق اساسی مطالعه ی تطبیقی حقوق غیر مسلمانان اهل ذمه در قانون اساسی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 7-34]
 • حقوق ایران رابطه سببیت سبب مجمل در حقوق ایران ،انگلستان و هندوستان [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 49-66]
 • حقوق ایران مطالعۀ تبلیغات تجاری مقایسه‌ای در فقه امامیه، حقوق ایران و هند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 107-132]
 • حقوق‌ایرن بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران، هند و افغانستان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 9-34]
 • حقوق بین‌‌الملل چندجانبه‌گرایی؛ چالش‌‌ها و فرصت‌‌های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین‌الملل [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 47-68]
 • حقوق عرفی بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 49-70]
 • حقوق غیرمسلمانان مطالعه ی تطبیقی حقوق غیر مسلمانان اهل ذمه در قانون اساسی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 7-34]
 • حقوق مالی بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 49-70]
 • حقوق مدوّن بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 49-70]
 • حقوق هند مطالعۀ تبلیغات تجاری مقایسه‌ای در فقه امامیه، حقوق ایران و هند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 107-132]
 • حقیقت مبانی اندیشه ی فلسفی – عرفانی رابیندرانات تاگور [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 115-134]
 • حکمت نگاره ی خرد در دیبای شعر طالب آملی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 7-22]
 • حکمت عملی نخستین ترجمۀ پنچتنتره به یک زبان خارجی (یعنی پهلوی) و سیاحت جهانی آن [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 21-30]
 • حکومتهای شیعی هند نحوه و علل گشترش تشیع در هند (از قرن 7 تا 10 هجری قمری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حلّاج مسعودبک، حلّاجی دیگر در تصوّف اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 111-134]
 • حماسة فارسی رامایانا جلوه‌های عرفان نظری در حماسه‌های منظوم فارسی رامایانا [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 91-112]
 • حماسه تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رام چندر و سدنوا در هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 35-54]
 • حماسه رامایانا بررسی تطبیقی نقش‌مایه دیو در نگاره‌های نسخۀ رامایانای فریر و نمونه‌های قبل و هم‌زمان با آن از منظر شمایل نگاری [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 235-260]
 • حیدری نمود عشق در دیوان حیدری تالپور [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 31-46]
 • حیطه صوری ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 7-28]
 • حیطه معنایی ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 7-28]

خ

 • خاقانی استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • خالْصا آشنایی با گوروهای آئین سیک [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 35-52]
 • خاندان زیک بررسی نقش خاندان زیک در دوره گورکانیان هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • ختم نبوت نقش مجلس احرار اسلامی در جنبش‌های ضدقادیانی در پنجاب (1929-1953م) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 267-282]
 • خدایان تحولات دینی آئین سیک در پرتو ادیان بزرگ هند [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 7-26]
 • خدمات تمدنی خدمات تمدنی امیر فتح‌‌الله شیرازی در دربار اکبر شاه گورکانی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 9-24]
 • خراسان نظیری شاعر سبک هندی و نیشابور [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 139-150]
 • خرد نگاره ی خرد در دیبای شعر طالب آملی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 7-22]
 • خردورزی نگاره ی خرد در دیبای شعر طالب آملی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 7-22]
 • خزانه ی عامره شناسایی منشأ نسخ خطّی خزانه ی عامره با استفاده از افزوده¬ها و کاسته¬های آزاد بلگرامی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 149-167]
 • خزاین الفتوح بررسی موسیقی درونی در اعجاز خسروی و خزاین الفتوح امیرخسرو دهلوی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 69-82]
 • خسارت رابطه سببیت سبب مجمل در حقوق ایران ،انگلستان و هندوستان [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 49-66]
 • خشنودی از زندگی معنویت و خشنودی زندگی در میان جوانان در هندوستان [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 71-84]
 • خضر نگاه فراهنجار صائب به داستان «خضر»در آیینة اشعارش [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 29-46]
 • خضرخان علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 113-128]
 • خضرخان علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 113-128]
 • خط لوله صلح تأثیر انرژی بر گسترش همکاری‌های ایران با شبه قاره (با تأکید بر خط لوله ی صلح) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-28]
 • خلوت انجمنی خلوت در حرای دل، بارزترین توصیۀ اقبال برای عرفا [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 147-164]
 • خلوت در جلوت خلوت در حرای دل، بارزترین توصیۀ اقبال برای عرفا [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 147-164]
 • خلیج فارس نتایج اجتماعی – فرهنگی پیوندهای اقتصادی میان کانون های تجاری خلیج فارس و بنادر هند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 127-145]
 • خلیل احمد سهارنپوری توسل در نگاه اشرف علی تهانوی و خلیل احمد سهارنپوری [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 215-228]
 • خواجه معین‌الدین چشتی مونس‌الارواح ،اثری ارزشمند در شرح احوال مشایخ سلسله چشتیه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 121-132]
 • خواجه معین الدین چشتی دیدگاه عرفانی خواجه معین چشتی بر اساس دیوان منسوب به وی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-116]
 • خودی خودی و انسان آرمانی در شعر اقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 159-180]
 • خودی رموز زندگی از نظر علّامه اقبال لاهوری [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 21-34]
 • خودی از «اسرار خودی» تا «رموز بیخودی» [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 7-20]
 • خوشنویسان طرۀ خط و دندانه‌ی شعر (نظری بر جایگاه و هنر شاعران خوشنویس ایرانی دربار پادشاهان گورکانی هند) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 109-126]
 • خیار تخلف از شرط صفت بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 137-154]

د

 • دارا شدن بلاجهت مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 83-102]
 • دارا شدن ناعادلانه مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 83-102]
 • داراشکوه مشترکات مضامین اشعار داراشکوه با آموزه های قرآنی و روایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دارالعلوم دیوبند دارالعلوم دیوبند؛ زمینه ها و راهبردها [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 129-148]
 • داستان ساختار کالج فورت ویلیام و عملکرد آن با رویکرد نثر اردو و زبان فارسی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 131-149]
 • داستان پیامبران(ع) بازتاب سیمای پیامبران در آینه ی غزل کلیم همدانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 109-130]
 • داستان عاشقانه معرفی آنند رام مخلص لاهوری و نسخه ی«هنگامه ی عشق» [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 7-32]
 • داستان نویسی نگاهی به داستان نویسی معاصر هند [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-104]
 • دانش واکاوی تاثیر ساخت قدرت سیاسی هندوستان بر اندیشه سید احمد خان هندی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 69-90]
 • دربار زنان ایرانی دربار گورکانی هند و نقش آنان در مسائل سیاسی این دوره ( 1135-932هـ.ق) [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 203-220]
 • درخت بودا بررسی پیوستگی نگاره‌های درخت با باورهای اساطیری و مذهبی هند [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 29-48]
 • درخت مقدس بررسی پیوستگی نگاره‌های درخت با باورهای اساطیری و مذهبی هند [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 29-48]
 • دره هند مطالعه ی تطبیقی جوامع شهر نشین جنوب شرق ایران و دره هند (در عصر مفرغ) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 111-139]
 • دریای اسمار بر‌رسیِ تطبیقیِ ساختارِ رواییِ خویش‌کاری‌ها در دو نبردِ بزرگِ «دریای اسمار» و «شاهنامه» بر‌اساسِ نظریّه‌ی روایتیِ پراپ [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 171-190]
 • دژ هوش‌ربا معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 113-136]
 • دستگاه زبانی بررسی مختصّات دستگاه زبانی قصیده ای از انوری و استقبال نظیری نیشابوری ازآن [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 33-66]
 • دستنوشته ها ( آثار خطی) دست نوشته های ( آثار خطی) بنگال : مرکز میراث فرهنگی هندو – فارسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 25-40]
 • دست‌نویس نگاهی به زندگی، دست‌نویس‌ها و سروده‌های اکسیر اصفهانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 51-68]
 • دستور زبان فارسی دستور زبان فارسی از دیدگاه هندیان (با تکیه بر قصیده ی جوهرالتّرکیب) [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 79-100]
 • دقایق المعانی بررسی محتوایی و سبکی نسخه خطی دقایق المعانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 73-100]
 • دکن نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشیع در دکن عصر بهمنی ها (مطالعه‌ی موردی میرفضل‌الله اینجوی و محمود گاوان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 117-135]
 • دکن معرفی و شناسایی مهاجران گیلانی هند، با تکیه بر دکن [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 45-62]
 • دکن بررسی مناسبات آفاقی‌ها – دکنی‌ها در دوره حکومت بهمنیان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 221-242]
 • دکن فراز و فرود سیاست مذهبی حکام عادل‌شاهی بیجاپور دکن در قبال مذهب تشیع [(مقالات آماده انتشار)]
 • دکنی‌ها بررسی مناسبات آفاقی‌ها – دکنی‌ها در دوره حکومت بهمنیان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 221-242]
 • دل پیوند استعاری دل با دیگر اعضای بدن در غزلیات حسن دهلوی (پژوهشی بر اساس نظریۀ معاصر استعاره) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 99-120]
 • دلگان مقایسه نظام کاست در جنوب شرقی ایران (شهرستان دلگان) و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]
 • دموکراسی شیوه های رهبری نخبگان شبه قاره ی هند (با محوریت مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 27-52]
 • دموکراسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در هند [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 27-44]
 • دهانه ی غلامان برهم کنش های فرهنگی زرنکه با ساتراپی های شرقی امپراتوری هخامنشی با استناد به صنعت سفالگری [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 131-154]
 • دهرمه جنبش های نوین دینی هند: برهمو سماج و آریا سماج [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 51-70]
 • دوران تالپور روابط ایران – سند در دوران تالپورها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 83-94]
 • دورگه بودن تقابل شرق و غرب:مطالعه هویت دوگانه در رمان"بنیاد گرای ناراضی"اثر محسن حمید [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 31-52]
 • دوره ی هخامنشی برهم کنش های فرهنگی زرنکه با ساتراپی های شرقی امپراتوری هخامنشی با استناد به صنعت سفالگری [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 131-154]
 • دولت پاکستان تحلیل تهدیدهای دولت و جامعه ی پاکستان علیه امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 89-116]
 • دولت­های شیعی بررسی روابط ادبی، تاریخی و سیاسی ایران و شبه قاره در دوران آصفجاهیان هند و تالپوران سند [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 137-156]
 • دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس تحول سیاست خارجی هند [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 25-50]
 • دولرانی علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 113-128]
 • دولرانی علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 113-128]
 • دون‌هوانگ پژوهشی در نگارگری بودایی رایج در سرزمین‌های هند و چین با مطالعۀ موردی نگاره‌های موجود در غارهای آجانتا و دون‌هوانگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیاننده سرسوتی بررسی جریان های اصلاح اندیشه‏ی دینی در هندوییسم معاصر [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 145-172]
 • دیپلماسی اقتصادی اولویت های دیپلماسی اقتصادی هند و تاثیر آن بر روابط اقتصادی ایران و هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیپلماسی چندجانبه دیپلماسی حقوق بشری و تاثیر آن برسیاست خارجی: مطالعه موردی هند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 79-106]
 • دیپلماسی چندسطحی دیپلماسی حقوق بشری و تاثیر آن برسیاست خارجی: مطالعه موردی هند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 79-106]
 • دیپلماسی حقوق بشری دیپلماسی حقوق بشری و تاثیر آن برسیاست خارجی: مطالعه موردی هند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 79-106]
 • دیپلماسی فرهنگی جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست‌خارجی هند "منابع و چشم انداز آینده" [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 109-126]
 • دیپلماسی فعال بررسی نقش وجایگاه افغانستان در روابط استراتژیک ایران و هند [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 147-166]
 • دیدنی بمبئی؛ ساحل زیبای تجارت و تماشا [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 7-24]
 • دین اسلام ورود زبان عربی به هند و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 179-194]
 • دین زرتشت تلقی زرتشتیان از کیفر زنان بزهکار در دوزخ بر مبنای نسخ هندی مصوّر ارداویرافنامه [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 69-92]
 • دین زرتشتی بررسی و تحلیل مضامین دینی زرتشتیان در «قصه سنجان» [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 121-142]
 • دین هندو بررسی ادبیات پورانه‌ای در دین و فرهنگ عامة هندو [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 109-132]
 • دین هندویی آیین های سوگواری در دین هندویی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 133-146]
 • دین و مذهب تبیین تاثیرگذاری مذهب بر کشمکش های سرزمینی در منطقه جنوب آسیا [(مقالات آماده انتشار)]
 • دینی خودی و انسان آرمانی در شعر اقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 159-180]
 • دیو سرگذشت تصویری موجودِ ترکیبی فیل-سر، از هند تا ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 7-24]
 • دیوان نمود عشق در دیوان حیدری تالپور [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 31-46]
 • دیوان تشبیه و بسامد کاربرد آن در دیوان سعید خان مولتانی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 27-48]
 • دیوان معرفی آثار منظوم میرزا عبدالقادر بیدل در کتابخانه ی سالار جنگ حیدر آباد [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 75-90]
 • دیوان دیوان اشعار حسرت مشهدی به خطّ خود شاعر [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 131-144]
 • دیوان نگاره ی خرد در دیبای شعر طالب آملی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 7-22]
 • دیوان نگاهی به زندگی، دست‌نویس‌ها و سروده‌های اکسیر اصفهانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 51-68]
 • دیوان بینش بازتاب فرهنگ و اندیشه‌‌های ایرانی در دیوان بینش کشیری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 251-266]
 • دیوان­ حافظ نقد تطبیقی- تحلیلی چهار شرح عرفانی دیوان حافظ با تکیه بر غزل آب‌حیات [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 157-172]
 • دیوان غزلیات ویژگی‌های بارز شخصیت صائب تبریزی از منظر روان‌شناسان انسان‌گرا، با تکیه بر غزلیات شاعر [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیوبندیه توسل در نگاه اشرف علی تهانوی و خلیل احمد سهارنپوری [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 215-228]

ذ

 • ذات متعالی معناشناسی حضرات خمس در عرفان اسلامی و تری کایه در مهایانه بودایی [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 35-54]
 • ذخیره الملوک تساهل و مدارا در ذخیرةالملوک میرسیدعلی همدانی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 19-42]
 • ذکر مقایسۀ مسألۀ «نجات» در دو مکتب بودایی مادیَمیکه و شین‌‌شو جودو [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 157-174]

ر

 • راجا جیپال بررسی تحلیلی حملات غزنویان به هند: از آلپتگین تا سبکتگین [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 147-163]
 • رادیکالیسم اسلامی عوامل مؤثر بر استمرار بحران امنیتی در پاکستان و پیامدهای آن [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 283-303]
 • راماکریشنا نهضت اصلاحی راما کریشنا و شاگردش ویوکانندا در هند [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 9-28]
 • رامایانای گالری فریر بررسی تطبیقی نقش‌مایه دیو در نگاره‌های نسخۀ رامایانای فریر و نمونه‌های قبل و هم‌زمان با آن از منظر شمایل نگاری [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 235-260]
 • رام چندر تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رام چندر و سدنوا در هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 35-54]
 • رام‏موهان‏روی بررسی جریان های اصلاح اندیشه‏ی دینی در هندوییسم معاصر [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 145-172]
 • را مه کرشنه مکتب رامه کرشنه: پیشگام نوزایی دینی در آئین هندو [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 7-24]
 • رباب نامه بررسی بازتاب عقل و عشق در رَباب نامه‌ی سلطان ولد و طلسم حیرت بیدل دهلوی، بر پایه نظریه بینامتنیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • رب النوع موجودات و الهگان متکثر الاعضا در تمدن هند [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 81-104]
 • ردیف استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • رشد اقتصادی اقتصاد دانشی هند (الگویی برای توسعه ی پایدار در ایران) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 145-169]
 • رضایت شغلی مطالعه تطبیقی رضایت شغلی به عنوان تابعی از تعهد سازمانی و سلامت روان کارمندان دانشگاه مسلم علی گر(هند) و سیستان و بلوچستان (ایران) [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 53-70]
 • رفیع قزوینی جستاری در معماری مسجد جامع گلبرگه، شاهکار هنر ایرانی در شبه‌‌قاره هند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 73-94]
 • رقابت مدل تبیینی ژئوپلیتیک پاکستان در حوزه رقابت وهمکاری باجمهوری اسلامی ایران (با تاکید برموقعیت ونقش آفرینی منطقه ای) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 199-223]
 • رقابت اقتصادی رقابت هژمونیکِ هندوستان و چین در جنوب و جنوب‌شرق آسیا (با تاکید بر مولفه های اقتصادی و نظامی) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 65-86]
 • رقابت‌پذیری سنجش و ارزیابی جایگاه کشورهای شبه‌قاره از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در مقایسه با کشور ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رقابت پذیری جهانی بررسی مقایسه ای کیفیت محیط کسب و کار در ایران و کشورهای شبه قاره هند [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 29-48]
 • رقابت نظامی رقابت هژمونیکِ هندوستان و چین در جنوب و جنوب‌شرق آسیا (با تاکید بر مولفه های اقتصادی و نظامی) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 65-86]
 • رقعات معرفی میرزا امان الله حسینی و ارزش محتوای رقعات او [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 43-62]
 • رقعات حزین بازخوانی چند نامه از حزین لاهیجی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 33-50]
 • رگرسیون پانل فضایی آنالیز اثرات سرریز جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی در کشورهای مناپ (رهیافت رگرسیون پانل فضایی) [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 89-108]
 • رمانتیسم بررسی نمودهای رمانتیسم درشهرآشوب های امیرخسرو دهلوی [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 151-168]
 • رنج بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بودایی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 193-212]
 • روابط روابط هسته ای پاکستان و آمریکا از 1947 تا 2010 [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 135-153]
 • روابط تحلیل ژئو استراتژیکی روابط ایران و پاکستان با تأکید بر عامل امنیتی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 51-76]
 • روابط استراتژیک بررسی نقش وجایگاه افغانستان در روابط استراتژیک ایران و هند [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 147-166]
 • روابط اقتصادی روابط اقتصادی ایران و هند در عصر ساسانیان (۲۲۴ تا ۶۴۲م) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 155-170]
 • روابط خارجی نقش هند در شکل‌گیری روابط سیاسی ایران و انگلیس در عصر فتحعلی‌شاه قاجار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 117-136]
 • روابط خارجی روابط خارجی هند: فر صت ها و محدودیت های پیش روی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 191-210]
 • روابط ژئوپولیتیکی بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی روابط در شبه قاره هند [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 55-78]
 • روابط فرهنگی روابط فرهنگی بلوچستان ایران و پاکستان در هزاره سوم پیش از میلاد بر اساس بررسی های جدید باستان شناسی در مکران ایران [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 43-64]
 • روابط متقابل روابط متقابل ژئوفرهنگی بین بلوچستان ایران و پاکستان درعصرجهانی شدن [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 135-152]
 • روابط مذهبی روابط فرهنگی و مذهبی پارسیان هند با زرتشتیان ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-120]
 • روابط نحوی ترکیبات خاص در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 177-194]
 • روایت بر‌رسیِ تطبیقیِ ساختارِ رواییِ خویش‌کاری‌ها در دو نبردِ بزرگِ «دریای اسمار» و «شاهنامه» بر‌اساسِ نظریّه‌ی روایتیِ پراپ [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 171-190]
 • روایت ادبی تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 43-58]
 • رودوزی مطالعه تطبیقی نقوش رودوزی های پوشاک زنان هرمزگان و هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 161-175]
 • روزنامه‌‌نگاران فارسی زبان هند نقش روزنامه‌‌های فارسی چاپ هند در انقلاب مشروطۀ ایران [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 53-66]
 • روس نقش کمپانی هند شرقی انگلیس در تشدید کشمکش های استعماری (درایران آغاز عصر قاجار1750- 1859م( [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 7-42]
 • روش نقد نظر حسن‌الدین احمد در رابطه با تعبیر قرآنی «فارالتنّور» [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 129-150]
 • روش تفسیری روش شناسی تفسیر نظام القرآن و تأویل القرآن بالفرقان عبدالحمید فراهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش ساخت مطالعه تطبیقی ظروف جواهر نشان ایران و هند [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 125-142]
 • روش‌شناسی روش‌شناسی ابوریحان بیرونی در کتاب فی‌تحقیق ماللهند و آثارالباقیه [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 143-158]
 • ریگ ودا هومای ایرانی و سومای هندی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-90]

ز

 • زادگاه نظیری شاعر سبک هندی و نیشابور [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 139-150]
 • زاویه ی دید مخالف خوانی و انحراف از نُرم در شعر بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 25-42]
 • زبان مروری بر تمدن هاراپا: راز زبان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 95-108]
 • زبان انگلیسی مروری توصیفی-تحلیلی بر ترجمه‌های انگلیسی قرآن در شبه قاره [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 119-150]
 • زبانشناسی برخی از جنبه های سخن کاوی (تحلیل گفتمان ) در فواید الفواد [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 63-72]
 • زبان شناسی نقشگرا- سیستمی بررسی مختصّات دستگاه زبانی قصیده ای از انوری و استقبال نظیری نیشابوری ازآن [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 33-66]
 • زبان عربی تاثیر زبان عربی بر شعر نظیری نیشابوری [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 65-84]
 • زبان عربی بازتاب فرهنگ وتمدن هند در متون عربی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 159-176]
 • زبان عربی تغییرات ساختاری کلمات عربی در اثر ورود به شبه‌قاره هند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 61-72]
 • زبان عربی ورود زبان عربی به هند و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 179-194]
 • زبان فارسی جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 67-98]
 • زبان فارسی هندوی فارسی دان(تحلیلی بر زندگی چندربهان برهمن و کتاب چهار چمن او) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 37-50]
 • زبان فارسی پیشینه ی نفوذ واژه‌های ایرانی در زبان¬های هندی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 71-90]
 • زبان فارسی کشمیر و زبان فارسی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 139-160]
 • زبان فارسی تاثیر زبان عربی بر شعر نظیری نیشابوری [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 65-84]
 • زبان فارسی کهن ترین نسخه خطی کتابخانه گنج بخش درطب [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 107-130]
 • زبان فارسی زبان فارسی در هند بر اساس ملاحظات ابن‌بطوطه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 47-66]
 • زبان فارسی وجوه غالب در ارزیابی تاریخ‌نگاری های محلی فارسی شبه‌قاره [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 79-96]
 • زبان فارسی رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 61-78]
 • زبان فارسی تحلیل عوامل شکل گیری و محتوای تاریخ نگاری های محلی فارسی سند (از اوائل قرن هفتم تا اواسط قرن دوازدهم هجری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان قرآن تأثیر مبانی فکری سید احمدخان هندی بر اندیشه‌‌های تفسیری وی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 195-214]
 • زبان هندی پیشینه ی نفوذ واژه‌های ایرانی در زبان¬های هندی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 71-90]
 • زبان هندی تغییرات ساختاری کلمات عربی در اثر ورود به شبه‌قاره هند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 61-72]
 • زبان و ادبیات فارسی در هند نقد و بررسی انتقادی احوال و آثار علی بن طیفور بسطامی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 107-120]
 • زبان و خرد شِلِگِل و پیامدهای اثر زبان و خرد هندیان بر زبان‌شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرتشتیان ایران روابط فرهنگی و مذهبی پارسیان هند با زرتشتیان ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 109-120]
 • زکات نقد بررسی دیدگاه قرآن‌گرایان شبه قارّه پیرامون زکات [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمامداری میرزا غالب و میراث بریتانیا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-70]
 • زمان روایی تحلیل روایی عنصر زمان در حکایتی از مثنوی «محیط اعظم» بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 107-134]
 • زمان‌شاه نقش هند در شکل‌گیری روابط سیاسی ایران و انگلیس در عصر فتحعلی‌شاه قاجار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 117-136]
 • زمین شناسی کتاب شناسی توصیفی پژوهش های زمین شناسی مکران ، رشته پیوند نا گسستنی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 85-106]
 • زن بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 49-70]
 • زنان بررسی رمان «گذری به هند» اثر فورستر از منظر فمنیسم پسااستعمار [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 95-114]
 • زنان ایرانی زنان ایرانی دربار گورکانی هند و نقش آنان در مسائل سیاسی این دوره ( 1135-932هـ.ق) [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 203-220]
 • زندگی رموز زندگی از نظر علّامه اقبال لاهوری [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 21-34]
 • زندگی جاوید نگاه فراهنجار صائب به داستان «خضر»در آیینة اشعارش [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 29-46]
 • زندگی نامه شاعران بلوچ پاکستانی در دوره ی معاصر [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 77-96]
 • زیب‌النساء مخفی تحلیل بینامتنی ترجیع‌بندهای زیب‌النساء مخفی بر اساس نظریه اضطراب تأثیر هارولد بلوم [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 133-150]
 • زیبایی مبانی اندیشه ی فلسفی – عرفانی رابیندرانات تاگور [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 115-134]
 • زیرساخت مقایسۀ ساختارِ مرزبان‌نامه و کلیله‌ودمنه (با تکیه بر نمودِ اندیشة هند و ایرانِ باستان) [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 177-194]

ژ

 • ژئو استراتژیک تحلیل ژئو استراتژیکی روابط ایران و پاکستان با تأکید بر عامل امنیتی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 51-76]
 • ژئوپلیتیک همگرایی ناتو و هند و اثرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 147-176]
 • ژئوپولیتیک مدل تبیینی ژئوپلیتیک پاکستان در حوزه رقابت وهمکاری باجمهوری اسلامی ایران (با تاکید برموقعیت ونقش آفرینی منطقه ای) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 199-223]
 • ژرار ژنت بررسی آثار نقاش هندی آبانیندرانات تاگور و پیش متن های آثار با توجه به نظریه بیش متنیت ژرار ژنت [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 137-157]
 • ژنوم ژئوپلیتیک پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 95-126]

س

 • ساتراپ های شرقی هخامنشی برهم کنش های فرهنگی زرنکه با ساتراپی های شرقی امپراتوری هخامنشی با استناد به صنعت سفالگری [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 131-154]
 • ساتراپی هیندوش بررسی ارتباط فرهنگی هنری ایران و هند در دورة هخامنشیان [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 137-156]
 • ساتراپی هیندوش تحلیل تاثیر پذیری امپراتوری موریائی هند از هنر معماری هخامنشیان [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 149-174]
 • ساتراپی هیندوش بررسی بر همکنش‌های فرهنگی ایران و هند بر اساس یافته های باستان شناسی و منابع مکتوب [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 191-206]
 • ساختار نقد و بررسی تشبیه در مثنوی ِاسرارخودی اقبال لاهوری [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 135-154]
 • ساختار بر‌رسیِ تطبیقیِ ساختارِ رواییِ خویش‌کاری‌ها در دو نبردِ بزرگِ «دریای اسمار» و «شاهنامه» بر‌اساسِ نظریّه‌ی روایتیِ پراپ [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 171-190]
 • ساختار بررسی سبکی معدن‌الجواهر اثر ملا طرزی دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساختار کالبدی- فضایی پژوهشی تطبیقی درساختار کالبدی- فضایی باغ ایرانی در دوران صفوی و گورکانیان هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 151-167]
 • ساختار نظام بین‌الملل تأثیر ساختار نظام بین‏الملل بر گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 133-156]
 • ساخت کلان ساخت کلان دوبیتی‌‌های علامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 125-140]
 • ساخت گفتمانی و متنی ساخت کلان دوبیتی‌‌های علامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 125-140]
 • ساروجینی نایدو نقش شاعر ملّی هند ساروجینی نایدو در شکل گیری هویت زن در دوره ی معاصر [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 35-46]
 • سازمان دعوت سازمان دعوت اسماعیلیان و نقش آن در نشر وگسترش مذهب اسماعیلی در شبه قاره‌ی هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازه‌انگاری تأثیر واگرایانۀ وهابیگری عربستان بر روابط ایران و پاکستان (1991-2018) بر پایۀ نظریۀ سازه‌انگاری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 151-170]
 • ساسانی پیروزی بهرام دوم بر شاه سکستان هند تا کرانه های دریا (با استناد به یک نقش برجسته ی ساسانی) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 101-122]
 • ساسانیان روابط اقتصادی ایران و هند در عصر ساسانیان (۲۲۴ تا ۶۴۲م) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 155-170]
 • سانسکریت شِلِگِل و پیامدهای اثر زبان و خرد هندیان بر زبان‌شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبب مجمل رابطه سببیت سبب مجمل در حقوق ایران ،انگلستان و هندوستان [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 49-66]
 • سبک تحلیل دیدگاه‌های انتقادی ‌خان آرزو در تذکره‌ی مجمع‌النفائس [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 7-28]
 • سبک معرفی جوهر معظم سروده ی میرزا گل‌محمدخان ناطق‌مکرانی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 155-173]
 • سبک ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 7-28]
 • سبک بررسی سبکی معدن‌الجواهر اثر ملا طرزی دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبکتکین دلایل و پیامدهای ورود غزنویان به هندوستان [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 153-166]
 • سبکتگین بررسی تحلیلی حملات غزنویان به هند: از آلپتگین تا سبکتگین [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 147-163]
 • سبک شناسی مثنوی واله سلطان و سبک شناسی آن [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 7-28]
 • سبک معماری ایرانی-دکنی جستاری در معماری مسجد جامع گلبرگه، شاهکار هنر ایرانی در شبه‌‌قاره هند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 73-94]
 • سبک هندی دوگانگی سبکی درسبک هندی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 89-114]
 • سبک هندی معرفی ناصر علی سرهندی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 107-116]
 • سبک هندی دیوان اشعار حسرت مشهدی به خطّ خود شاعر [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 131-144]
 • سبک هندی طغرا، نسخه ی خطی او و شبه قاره [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-74]
 • سبک هندی بازتاب سیمای پیامبران در آینه ی غزل کلیم همدانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 109-130]
 • سبک هندی تحلیل روایی عنصر زمان در حکایتی از مثنوی «محیط اعظم» بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 107-134]
 • سبک هندی بررسی دلایل افزونی بسامد پارادوکس در سبک هندی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 7-24]
 • سبک هندی مخالف خوانی و انحراف از نُرم در شعر بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 25-42]
 • سبک هندی تصویر‌سازی‌های بدیع در غزلیات بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک هندی ویژگی‌های بارز شخصیت صائب تبریزی از منظر روان‌شناسان انسان‌گرا، با تکیه بر غزلیات شاعر [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک هندی عجز، مضمونی انسجام‌بخش در غزل بیدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک هندی بررسی مضمون و مترادفات آن از منظر شاعران سبک هندی (با تکیه بر غزلیات عرفی شیراز، طالب آملی، کلیم کاشانی و صائب تبریزی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک هندی (طرز تازه) نگاهی به زندگی، دست‌نویس‌ها و سروده‌های اکسیر اصفهانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 51-68]
 • سبک و محتوی وجوه غالب در ارزیابی تاریخ‌نگاری های محلی فارسی شبه‌قاره [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 79-96]
 • ستون های یادبود تحلیل تاثیر پذیری امپراتوری موریائی هند از هنر معماری هخامنشیان [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 149-174]
 • ستی آداب و شعائر مربوط به مرگ در دین هندویی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 85-106]
 • ستی ستی، شکلی از مرگ‌های آیینی متوالی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 139-158]
 • سجزی تصویر امیر حسن علاء سجزی در تذکره ها و کتب تاریخی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 99-110]
 • سدنوا تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رام چندر و سدنوا در هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 35-54]
 • سده‌های نخست اسلامی نقش راه‌های مَکران در مناسبات ایران و هند در سده‌های نخست اسلامی [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 169-186]
 • سراج الهدایه معرفی و تحلیل محتوایی و سبکی نسخه خطی "سراج الهدایه" حسینی بخاری و متن "التنزیل" عزیزالدین نسفی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 195-212]
 • سرزمین/قلمرو تبیین تاثیرگذاری مذهب بر کشمکش های سرزمینی در منطقه جنوب آسیا [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرزمین هند کارکردهای زیباشناختی ویژگی‌های فرهنگی سرزمین هند [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 109-124]
 • سَرَسوَتی بررسی تطبیقی اسطوره ی آب در اساطیر ایران و هند [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 7-26]
 • سرکوب بررسی رمان «گذری به هند» اثر فورستر از منظر فمنیسم پسااستعمار [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 95-114]
 • سِرهندی بایزید بسطامی در شبه قاره ی هند [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 127-152]
 • سعدی استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • سعدی تحلیل بینامتنی ترجیع‌بندهای زیب‌النساء مخفی بر اساس نظریه اضطراب تأثیر هارولد بلوم [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 133-150]
 • سعدی تضمینی دیگر از گلستان سعدی اثر تفته سکندرآبادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعید خان مولتانی تشبیه و بسامد کاربرد آن در دیوان سعید خان مولتانی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 27-48]
 • سفال برهم کنش های فرهنگی زرنکه با ساتراپی های شرقی امپراتوری هخامنشی با استناد به صنعت سفالگری [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 131-154]
 • سفال هزاره سوم پیش از میلاد روابط فرهنگی بلوچستان ایران و پاکستان در هزاره سوم پیش از میلاد بر اساس بررسی های جدید باستان شناسی در مکران ایران [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 43-64]
 • سفر به هند انگیزه های سفر به هند در آیینه ی شعر صائب [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 105-130]
 • سفرنامه زبان فارسی در هند بر اساس ملاحظات ابن‌بطوطه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 47-66]
 • سکانشاه پیروزی بهرام دوم بر شاه سکستان هند تا کرانه های دریا (با استناد به یک نقش برجسته ی ساسانی) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 101-122]
 • سکاها معبد سکایی تاکسیلا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 123-144]
 • سکه ها رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 61-78]
 • سلاطین دهلی زمینه‌های پیدایش حکومت ویجیانگر در جنوب هند [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 7-26]
 • سلاطین دهلی تداوم و نوآوری در اندیشۀ سیاسی ضیاءالدین برنی و کتاب فتاوای جهانداری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 67-90]
 • سلاطین مملوک پناه بردن ایرانیان به سرزمین هند هنگام یورش مغولان (616 تا653 ق.) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 65-88]
 • سلامت روان مطالعه تطبیقی رضایت شغلی به عنوان تابعی از تعهد سازمانی و سلامت روان کارمندان دانشگاه مسلم علی گر(هند) و سیستان و بلوچستان (ایران) [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 53-70]
 • سلامت روان شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روان مطالعه ای فرهنگی بین دانشجو یان ایران و هند [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 71-92]
 • سلسله موریای تحلیل تاثیر پذیری امپراتوری موریائی هند از هنر معماری هخامنشیان [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 149-174]
 • سلطان محمّدشاه بهمنی نقد و تحلیل نسخه خطی منشآت محمد شاه بهمنی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 47-64]
 • سلطان محمود غزنوی دلایل و پیامدهای ورود غزنویان به هندوستان [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 153-166]
 • سلفی گری بررسی تطبیقی اندیشه سلفی گری در شبه‌جزیره عربستان و شبه‌قاره هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • سمبل نقد دیدگاه حسن الدین احمد پیرامون نماد [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 25-42]
 • سمرقند تحولات ماوراءالنهر در عصر صفوی و زمینه‌های مهاجرت بابر به هند [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 131-148]
 • سمسارا بازنمایی مرگ در آیین بودایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 87-108]
 • سمساره یا تناسخ تحولات دینی آئین سیک در پرتو ادیان بزرگ هند [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 7-26]
 • سنایی استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • سنت هندویی بررسی آموزه مایا در سنت هندویی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-68]
 • سنجش تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 43-58]
 • سند سهم تذکره نویسان سند در ترویج زبان و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 135-158]
 • سند نگاهی کوتاه به زندگی وزبان ادبی جعفری تالپور [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 41-54]
 • سند نگاهی تازه به مثنوی جدایی نامه از میرصوبدارخان تالپور [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 73-82]
 • سند روابط ایران – سند در دوران تالپورها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 83-94]
 • سند تاریخ نگاری فارسی در سندِ دورة حکومت مسلمانان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 117-126]
 • سند اسماعیلیان سند و موقعیت آنان در اواخر قرن چهارم هجری قمری [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 147-171]
 • سند بررسی تغییرات ماهوی فتوح اولیه هند و فاتحان مسلمان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 55-80]
 • سند تحلیل عوامل شکل گیری و محتوای تاریخ نگاری های محلی فارسی سند (از اوائل قرن هفتم تا اواسط قرن دوازدهم هجری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سهل و ممتنع نگاهی کوتاه به زندگی وزبان ادبی جعفری تالپور [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 41-54]
 • سهولت کسب و کار بررسی مقایسه ای کیفیت محیط کسب و کار در ایران و کشورهای شبه قاره هند [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 29-48]
 • سوگواری آیین های سوگواری در دین هندویی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 133-146]
 • سومای هندی هومای ایرانی و سومای هندی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 71-90]
 • سومنات دلایل و پیامدهای ورود غزنویان به هندوستان [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 153-166]
 • سووشون گفتمان پسااستعماری مشترک در ادبیات داستانی معاصر هند و ایران ( مطالعه ی مجموعه داستان "مترجم دردها"، رمان "شوهر دلخواه" و رمان" سووشون" ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 97-120]
 • سیاست روابط ایران – سند در دوران تالپورها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 83-94]
 • سیاست زنان ایرانی دربار گورکانی هند و نقش آنان در مسائل سیاسی این دوره ( 1135-932هـ.ق) [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 203-220]
 • سیاست‌خارجی پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 95-126]
 • سیاست خارجی تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه در هند [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 7-32]
 • سیاست خارجی بررسی و تحلیل سیاست خارجی ایران و هند تا سال 1392 [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 63-82]
 • سیاست خارجی تحول سیاست خارجی هند [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 25-50]
 • سیاست خارجی هند و امنیت همه‌جانبه در پرتو استراتژی همکاری‌جویی چندگانه [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 9-30]
 • سیاست خارجی جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست‌خارجی هند "منابع و چشم انداز آینده" [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 109-126]
 • سیاست مذهبی فراز و فرود سیاست مذهبی حکام عادل‌شاهی بیجاپور دکن در قبال مذهب تشیع [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاوش تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رام چندر و سدنوا در هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 35-54]
 • سید احمدخان واکاوی تاثیر ساخت قدرت سیاسی هندوستان بر اندیشه سید احمد خان هندی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 69-90]
 • سیداحمدخان بررسی دیدگاه سید احمدخان هندی درباره ی وحی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 73-94]
 • سیداحمدخان گفتمان اصلاح دینی در شبه قاره هند قرن نوزدهم ( سر سیّد احمد خان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سید احمدخان هندی تأثیر مبانی فکری سید احمدخان هندی بر اندیشه‌‌های تفسیری وی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 195-214]
 • سیر و سلوک اهمیّت مندله و نقش معرفت شناسی آن در منازل سلوک در طریقت وجره یانه [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 195-214]
 • سیر وسلوک عرفانی سیر وسلوک عرفانی در اندیشه شیخ احمد سرهندی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 45-68]
 • سیستان برهم کنش های فرهنگی زرنکه با ساتراپی های شرقی امپراتوری هخامنشی با استناد به صنعت سفالگری [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 131-154]
 • سیستان و بلوچستان بررسی علل افزایش داد و ستد اسلحه در مناطق مرزی ایران و هند از 1285 تا 1305 هجری شمسی و نقش دولتهای بیگانه در آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم بانکی فناوری اطلاعات وتغییرکارایی درسیستم بانکی هند [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 107-122]
 • سیک آشنایی با گوروهای آئین سیک [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 35-52]
 • سیکهیزم تحولات دینی آئین سیک در پرتو ادیان بزرگ هند [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 7-26]
 • سیل بازتاب سیل 2010 پاکستان بر افراط گرایی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 7-28]

ش

 • شاپور تهرانی بازتاب ادب تعلیمی در شعر غنی کشمیری و شاپور تهرانی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 103-120]
 • شاپورتهرانی بررسی و تحلیل استعاره در دیوان شاپورتهرانی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 29-50]
 • شاخص توسعه انسانی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در هند [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 27-44]
 • شاخص توسعه انسانی­ مقایسه تطبیقی شاخص‌های توسعه انسانی ایران با کشورهای شبه قاره هند )طی 35 سال اخیر با استفاده از مدل ویکور(Vikor) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 213-238]
 • شاخص توسعه ی انسانی بررسی تطبیقی وضعیت شاخص توسعه ی انسانی در کشورهای شبه قاره [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 153-170]
 • شاخص چند بعدی فقر بررسی تطبیقی وضعیت شاخص توسعه ی انسانی در کشورهای شبه قاره [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 153-170]
 • شاخص نابرابری جنسی بررسی تطبیقی وضعیت شاخص توسعه ی انسانی در کشورهای شبه قاره [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 153-170]
 • شاخص نابرابری جنسیتی تحلیل تطبیقی وضعیت نابرابری جنسیتی در کشورهای شبه‌‌قاره هند [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 141-156]
 • شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی سنجش و ارزیابی جایگاه کشورهای شبه‌قاره از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در مقایسه با کشور ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شارحان ایرانی شرح نولکشور بر دیوان حافظ ودریافت های هرمنوتیکی شارحان آن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 27-46]
 • شارحان هندی شرح نولکشور بر دیوان حافظ ودریافت های هرمنوتیکی شارحان آن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 27-46]
 • شاعر نگاره ی خرد در دیبای شعر طالب آملی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 7-22]
 • شاعران طرۀ خط و دندانه‌ی شعر (نظری بر جایگاه و هنر شاعران خوشنویس ایرانی دربار پادشاهان گورکانی هند) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 109-126]
 • شاعران بلوچ شاعران بلوچ پاکستانی در دوره ی معاصر [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 77-96]
 • شال‌ بررسی تطبیقی نقوش شال‌های ایران و کشمیر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 49-68]
 • شاه جهان. ‌ مونس‌الارواح ،اثری ارزشمند در شرح احوال مشایخ سلسله چشتیه [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 121-132]
 • شاهجهان هندوی فارسی دان(تحلیلی بر زندگی چندربهان برهمن و کتاب چهار چمن او) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 37-50]
 • شاهزادگان صفوی نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغولان هند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 195-214]
 • شاه عباس اول بررسی نقش خاندان زیک در دوره گورکانیان هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهنامة فردوسی شگفتی‌های هند در " گرشاسب نامه اسدی" و "شاهنامه فردوسی" [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 63-78]
 • شاهنامة فردوسی مؤلفه های جامعه شناختیِ داستانِ بهرام ِگور و شَنگُلِ هند در شاهنامة فردوسی (بر اساس الگوی گفتمان شناسی انتقادی ون لیوون) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 167-190]
 • شاهنامه بر‌رسیِ تطبیقیِ ساختارِ رواییِ خویش‌کاری‌ها در دو نبردِ بزرگِ «دریای اسمار» و «شاهنامه» بر‌اساسِ نظریّه‌ی روایتیِ پراپ [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 171-190]
 • شاهنامه‌ی نادری تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 43-58]
 • شاه ولی‌الله دهلوی بررسی تطبیقی اندیشه سلفی گری در شبه‌جزیره عربستان و شبه‌قاره هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبه‌جزیره عربستان بررسی تطبیقی اندیشه سلفی گری در شبه‌جزیره عربستان و شبه‌قاره هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبه‌‌قاره سیری در کتاب «چمنستان» اثر آنندرام مخلص [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 253-268]
 • شبه‌قاره تأثیر افکار و آثار جلال‌الدین محمّد دوانی در شبه‌قاره ی هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 55-72]
 • شبه‌قاره وجوه غالب در ارزیابی تاریخ‌نگاری های محلی فارسی شبه‌قاره [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 79-96]
 • شبه‌قاره بررسی سیمای انسان کامل در آثار جمالی دهلوی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 31-50]
 • شبه‌قاره معرفی نسخه خطی «شرح تحفه الاحرار» ملتانی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 95-108]
 • شبه‌قاره تغییرات ساختاری کلمات عربی در اثر ورود به شبه‌قاره هند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 61-72]
 • شبه‌قاره بازتاب فرهنگ و اندیشه‌‌های ایرانی در دیوان بینش کشیری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 251-266]
 • شبه ‌قاره مطالعۀ کوشک‌ها و آرامگاه‌های چند اشکوبه در شبه ‌قارۀ هند، ایران و آسیای میانه [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 46-68]
 • شبه قاره ایران ، شبه قاره و چین ( نقش راه های ارتباطی در پیوندهای فرهنگی- تجاری، بر اساس مدارک باستان شناختی ) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 7-20]
 • شبه قاره تأثیر انرژی بر گسترش همکاری‌های ایران با شبه قاره (با تأکید بر خط لوله ی صلح) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 7-28]
 • شبه قاره بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی روابط در شبه قاره هند [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 55-78]
 • شبه قاره دیوان اشعار حسرت مشهدی به خطّ خود شاعر [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 131-144]
 • شبه قاره طغرا، نسخه ی خطی او و شبه قاره [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-74]
 • شبه قاره جریان های نوگرا در شبه قاره هند وآراء آن ها پیرامون قرآن «جنبشی علمی یا نهضتی سیاسی» [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 43-60]
 • شبه قاره هندوی فارسی دان(تحلیلی بر زندگی چندربهان برهمن و کتاب چهار چمن او) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 37-50]
 • شبه قاره شیوه های رهبری نخبگان شبه قاره ی هند (با محوریت مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 27-52]
 • شبه قاره بررسی دیدگاه سید احمدخان هندی درباره ی وحی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 73-94]
 • شبه قاره مروری توصیفی-تحلیلی بر ترجمه‌های انگلیسی قرآن در شبه قاره [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 119-150]
 • شبه قاره دیدگاه عرفانی خواجه معین چشتی بر اساس دیوان منسوب به وی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-116]
 • شبه قاره سیر وسلوک عرفانی در اندیشه شیخ احمد سرهندی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 45-68]
 • شبه قاره عناصر و اشیاءِ فراطبیعی درمنظومه ی "کامروپ و کاملتا" [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 157-177]
 • شبه قاره نقد دیدگاه حسن الدین احمد پیرامون نماد [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 25-42]
 • شبه قاره تحلیل عوامل شکل گیری و محتوای تاریخ نگاری های محلی فارسی سند (از اوائل قرن هفتم تا اواسط قرن دوازدهم هجری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبه قاره تضمینی دیگر از گلستان سعدی اثر تفته سکندرآبادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبه‌قارّه پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 95-126]
 • شبه‌قارّه نقد و بررسی آراء قرآن‌گرایان شبه قارّه درمورد نماز [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 69-86]
 • شبه‌قارّه نقد بررسی دیدگاه قرآن‌گرایان شبه قارّه پیرامون زکات [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبه قارّه تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 43-58]
 • شبه قارّه نگاهی به زندگی، دست‌نویس‌ها و سروده‌های اکسیر اصفهانی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 51-68]
 • شبه قاره ادیان بررسی جریان تصوف در شبه قاره [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 29-54]
 • شبه‌‌قاره هند تحلیل تطبیقی وضعیت نابرابری جنسیتی در کشورهای شبه‌‌قاره هند [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 141-156]
 • شبه‌‌قاره هند خدمات تمدنی امیر فتح‌‌الله شیرازی در دربار اکبر شاه گورکانی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 9-24]
 • شبه‌‌قاره هند کنایه‌‌های ابداعی در شعر علّامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 171-190]
 • شبه‌قاره هند چگونگی مهاجرت صوفیان ایرانی به شبه‌قاره در عصر صفوی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 115-136]
 • شبه‌قاره هند بررسی تطبیقی اندیشه سلفی گری در شبه‌جزیره عربستان و شبه‌قاره هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبه قاره هند جایگاه پنجاب در گسترش و تعمیق برخی از مؤلّفه های فرهنگ و تمدن ایرانی در هند عصر ترکان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 161-185]
 • شبه قاره هند زمینه‌های پیدایش حکومت ویجیانگر در جنوب هند [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 7-26]
 • شبه قاره هند بررسی روابط ادبی، تاریخی و سیاسی ایران و شبه قاره در دوران آصفجاهیان هند و تالپوران سند [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 137-156]
 • شبه قاره هند رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 61-78]
 • شبه قاره هند بررسی مقایسه ای کیفیت محیط کسب و کار در ایران و کشورهای شبه قاره هند [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 29-48]
 • شبه قاره هند مطالعه تطبیقی مسجد رنگونی های هند، امام اصفهان و کوصومبای بنگلادش [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 261-276]
 • شبه قاره هند ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 9-28]
 • شبه قاره هند ورود زبان عربی به هند و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 179-194]
 • شبه‌قاره‌ی‌هند سازمان دعوت اسماعیلیان و نقش آن در نشر وگسترش مذهب اسماعیلی در شبه قاره‌ی هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبه قاره‌ی هند فرصت ‌ها و موانع همکاری های راهبردی ایران و هند در اقتصاد سیاسی جهانی انرژی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 29-54]
 • شبه قاره ی هند برهم کنش های فرهنگی زرنکه با ساتراپی های شرقی امپراتوری هخامنشی با استناد به صنعت سفالگری [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 131-154]
 • شبه قاره ی هند بررسی تطبیقی وضعیت شاخص توسعه ی انسانی در کشورهای شبه قاره [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 153-170]
 • شبه قاره ی هند مقایسه ی معماری مساجد بلوچستان ایران با مساجد دوره ی تیموریان هند [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 71-88]
 • شبه قاره ی هند مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-96]
 • شبه‌قارۀ هند بر همکنش‌های اقتصادی- سیاسی جوامع جنوب ‌شرقی فلات ایران با شبه‌‌قارۀ هند و میان‌رودان( در طی هزارۀ سوم ق.م؛ مطالعۀ موردی، تجارت سنگ‌های قیمتی) [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 213-230]
 • شبه قارّۀ هند رویکرد اکبرشاه گورکانی به شعر فارسی و شاعران فارسی سُرای شبه قاره هند (با تکیه بر غزالی مشهدی، فیضی فیاضی، عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری و قاسم کاهی) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 79-98]
 • شخصیت ویژگی‌های بارز شخصیت صائب تبریزی از منظر روان‌شناسان انسان‌گرا، با تکیه بر غزلیات شاعر [(مقالات آماده انتشار)]
 • شخصیت شناسی ابن ابی داوود چگونگی تعامل ابن ابی داود سجستانی با مناقب امام علی(ع) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شخصیت مقاتل بازشناسی شخصیّت حدیثی مُقـاتل‌‌بن‌‌سلیمـان بلخی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 53-76]
 • شرح تحفه‌الاحرار معرفی نسخه خطی «شرح تحفه الاحرار» ملتانی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 95-108]
 • شرح حال سهم تذکره نویسان سند در ترویج زبان و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 135-158]
 • شرح­ عرفانی نقد تطبیقی- تحلیلی چهار شرح عرفانی دیوان حافظ با تکیه بر غزل آب‌حیات [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 157-172]
 • شرق گفتگوی تمدن ها: آشتی شرق و غرب برپایه ی پیش بینی محمد اقبال [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 7-18]
 • شرق شناسی شِلِگِل و پیامدهای اثر زبان و خرد هندیان بر زبان‌شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شطاریه بایزید بسطامی در شبه قاره ی هند [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 127-152]
 • شطحیات بایزید بسطامی در شبه قاره ی هند [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 127-152]
 • شعایر آیین های سوگواری در دین هندویی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 133-146]
 • شعر نگاره ی خرد در دیبای شعر طالب آملی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 7-22]
 • شعر کشمیر و زبان فارسی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 139-160]
 • شعر اقبال لاهوری بررسی شیوه‌های اثرپذیری اقبال لاهوری از شعر حافظ شیرازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعر حافظ بررسی شیوه‌های اثرپذیری اقبال لاهوری از شعر حافظ شیرازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعر سبک هندی بررسی ویژگی‌های مشترک شعر سبک هندی و معماری دورۀ صفوی (با تکیه بر اشعار صائب تبریزی) [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 55-78]
 • شعر صائب انگیزه های سفر به هند در آیینه ی شعر صائب [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 105-130]
 • شعر غزالی طنز در غزل های غزالی مشهدی؛ شاعر سبک هندی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 117-138]
 • شعر فارسی معرفی ناصر علی سرهندی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 107-116]
 • شعر فارسی دیوان اشعار حسرت مشهدی به خطّ خود شاعر [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 131-144]
 • شعر فارسی بازتاب سیمای پیامبران در آینه ی غزل کلیم همدانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 109-130]
 • شعر فارسی قرن دوازدهم و سیزدهم معرفی مثنوی بلقیس و سلیمان، احمدخان صوفی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 29-50]
 • شعر فارسی متعهد ابعاد اسلام گرایی اقبال لاهوری در کلیات اشعار فارسی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 167-190]
 • شعر فارسی و شاعران فارسی‌سُرا رویکرد اکبرشاه گورکانی به شعر فارسی و شاعران فارسی سُرای شبه قاره هند (با تکیه بر غزالی مشهدی، فیضی فیاضی، عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری و قاسم کاهی) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 79-98]
 • شعر متعهد فردای روشن (بررسی موضوع امید درمثنوی« پس چه باید کرد ای اقوام شرق»؟از اقبال لاهوری) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 27-50]
 • شعر و شاعری میرزا غالب و میراث بریتانیا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-70]
 • شعله ی آه شعله ی آه، اثری ناشناخته از غیوری دهلوی نویسنده و شاعر فارسی گوی هند [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 141-154]
 • شفقت تأثیر پذیری تصوّف ایرانی از آیین بودا با تمرکز بر اندیشه ی مُدارا طلبی و شفقت بر خلق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 99-118]
 • شگرفنامۀ ولایت سفرنامه‌های فارسیِ هند؛ نخستین روایت‌گران نظام مشروطۀ انگلیس (مطالعۀ موردی: شگرفنامۀ ولایت، تحفه‌العالم و مسیر طالبی) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 213-234]
 • شگفتی شگفتی‌های هند در " گرشاسب نامه اسدی" و "شاهنامه فردوسی" [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 63-78]
 • شمایل بازشناسی هنر بودایی از طریق شمایل‌‌شناسی مودراها [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 47-68]
 • شهرآشوب بررسی نمودهای رمانتیسم درشهرآشوب های امیرخسرو دهلوی [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 151-168]
 • شهرنشینی مطالعه ی تطبیقی جوامع شهر نشین جنوب شرق ایران و دره هند (در عصر مفرغ) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 111-139]
 • شهرنشینی تحلیلی بر تحولات جمعیتی کشور هندوستان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 149-175]
 • شهرنشینی تحلیل و ارزیابی تغییر و تحوّلات شهرنشینی در کشورهای جهان سوم مطالعه ی موردی: کشور هندوستان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 117-138]
 • شورش نقش حمایت خارجی در احیای طالبان در افغانستان [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 91-126]
 • شوهر دلخواه گفتمان پسااستعماری مشترک در ادبیات داستانی معاصر هند و ایران ( مطالعه ی مجموعه داستان "مترجم دردها"، رمان "شوهر دلخواه" و رمان" سووشون" ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 97-120]
 • شیبانیان مؤلفه های مشروعیت حکومت شیبانیان، با تکیه بر اندیشه های فضل الله روزبهان خنجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیبک خان تحولات ماوراءالنهر در عصر صفوی و زمینه‌های مهاجرت بابر به هند [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 131-148]
 • شیخ صنعان و دختر ترسا معرفی منظومه عرفانی شیخ صنعان از وحدت هندی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 47-64]
 • شیخ فرید‌الدّین شکر گنج نگاهی به نسخه‌ای خطّی از اسرار الاولیاء (ملفوظات شیخ فریدالدّین گنج شکر، تألیف بدر‌الدّین اسحاق دهلوی) [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 91-114]
 • شیراز اهداف و کارکردهای کنسولگری بریتانیا و تعامل آن با کمپانی هند شرقی در شیراز (1925–1903 م/ 1344–1321 هـ. ق) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 9-32]
 • شیعه تأثیر واگرایانۀ وهابیگری عربستان بر روابط ایران و پاکستان (1991-2018) بر پایۀ نظریۀ سازه‌انگاری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 151-170]
 • شیعیان دکن بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان دکن در قرن 10 و 11 هجری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 91-106]
 • شین‌‌شو مقایسۀ مسألۀ «نجات» در دو مکتب بودایی مادیَمیکه و شین‌‌شو جودو [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 157-174]
 • شیوه¬های ارتباطی مروری بر تمدن هاراپا: راز زبان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 95-108]
 • شیوه های مقابله شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روان مطالعه ای فرهنگی بین دانشجو یان ایران و هند [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 71-92]
 • شیوۀ هندی پنج‌‌تایی جستاری در معماری مسجد جامع گلبرگه، شاهکار هنر ایرانی در شبه‌‌قاره هند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 73-94]

ص

 • صائب دوگانگی سبکی درسبک هندی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 89-114]
 • صائب نگاه فراهنجار صائب به داستان «خضر»در آیینة اشعارش [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 29-46]
 • صرفی کشمیری بررسی ابعاد تاریخی-ادبی «مغازی‌النبی»؛ یگانه منظومۀ تاریخ پیامبر در کشمیر [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 43-60]
 • صفت شکرشکن دیار هند (ولی الله دهلوی، مترجم توانای قرآن کریم) [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 7-30]
 • صفوی مروری اجمالی بر قالی‌‌های گورکانی هند (مطالعۀ موردی: موزۀ متروپلیتن نیویورک) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 27-46]
 • صفویان پژوهشی تطبیقی درساختار کالبدی- فضایی باغ ایرانی در دوران صفوی و گورکانیان هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 151-167]
 • صفویان چگونگی مهاجرت صوفیان ایرانی به شبه‌قاره در عصر صفوی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 115-136]
 • صفویه مهاجرت ایرانیان به هند [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-56]
 • صفویه خدمات تمدنی پزشکان ایرانی در دربار شاهان گورکانی هند [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 79-106]
 • صفویه پزشکان ایرانی در دربار گورکانیان هند [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 239-263]
 • صفویه بررسی نقش خاندان زیک در دوره گورکانیان هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفویه نحوه و علل گشترش تشیع در هند (از قرن 7 تا 10 هجری قمری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صلح قانون وابستگی متقابل؛ بنیانی برای صلح در دین بودا [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 33-52]
 • صنایع سنگی ابزارهای هلالی خارج از هلال حاصلخیز: صنایع نوسنگی جنوب شرق ایران و بلوچستان پاکستان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 9-30]
 • صور خیال نقد و تحلیل استعاره در شعر بدر چاچی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 7-22]
 • صوفیه تصویر امیر حسن علاء سجزی در تذکره ها و کتب تاریخی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 99-110]

ض

 • ضعف ها و قوت ها مطالعه ی تطبیقی حقوق غیر مسلمانان اهل ذمه در قانون اساسی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 7-34]
 • ضمیر شکرشکن دیار هند (ولی الله دهلوی، مترجم توانای قرآن کریم) [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 7-30]
 • ضمیر بررسی ارجاع مشارکین در هشت باب از کلیله و دمنه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضیاءالدین برنی تداوم و نوآوری در اندیشۀ سیاسی ضیاءالدین برنی و کتاب فتاوای جهانداری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 67-90]

ط

 • طاق کلمبو جستاری در معماری مسجد جامع گلبرگه، شاهکار هنر ایرانی در شبه‌‌قاره هند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 73-94]
 • طالب آملی نگاره ی خرد در دیبای شعر طالب آملی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 7-22]
 • طب کهن ترین نسخه خطی کتابخانه گنج بخش درطب [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 107-130]
 • طب اسلامی طب هندی و نقش ایرانیان در انتقال آن به دوران اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طبقات تحولات دینی آئین سیک در پرتو ادیان بزرگ هند [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 7-26]
 • طب هندی طب هندی و نقش ایرانیان در انتقال آن به دوران اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی سنتی نقش هنرهای دستی بومی در تبیین طراحی کالاهای صنعتی پایدار (مطالعه موردی: تخت بافته های سنتی هند) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی صنعتی نقش هنرهای دستی بومی در تبیین طراحی کالاهای صنعتی پایدار (مطالعه موردی: تخت بافته های سنتی هند) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح قالی « فرشِ جنگ، فریادِ بلندِ اعتراض با زبانِ تصویر » [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 211-234]
 • طرح و رنگ بررسی عوامل تأثیرگذار در طرّاحی ایکات هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 141-160]
 • طریقت بررسی جریان تصوف در شبه قاره [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 29-54]
 • طریقت نقشبندیه ارتباط نقشبندیۀ شبه قاره با نقشبندیۀ کردستان و پراکندگی آن ها در امپراتوری عثمانی (نیمه نخست سده 19م) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 43-60]
 • طریقت‌های صوفیه چگونگی مهاجرت صوفیان ایرانی به شبه‌قاره در عصر صفوی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 115-136]
 • طریقت وجره یانه اهمیّت مندله و نقش معرفت شناسی آن در منازل سلوک در طریقت وجره یانه [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 195-214]
 • طریق رستگاری همانندی‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادین مثنوی با اوپانیشادهای اولیه در وجود‌‌شناسی و معرفت‌‌شناسی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 237-252]
 • طغرای مشهدی طغرا، نسخه ی خطی او و شبه قاره [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 49-74]
 • طلسم حیرت بررسی بازتاب عقل و عشق در رَباب نامه‌ی سلطان ولد و طلسم حیرت بیدل دهلوی، بر پایه نظریه بینامتنیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • طنز طنز در غزل های غزالی مشهدی؛ شاعر سبک هندی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 117-138]

ظ

 • ظرفیت¬های گردشگری بررسی تطبیقی ظرفیت¬های گردشگری سلامت در ایران و هند بابهره گیری ازمدل SWOT و فرایند سلسله مراتبی AHP [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 51-78]
 • ظروف جواهرنشان مطالعه تطبیقی ظروف جواهر نشان ایران و هند [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 125-142]
 • ظهور بررسی تطبیقی وحدت وجود و موجود از نظر ابن عربی واوپانیشادها [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 127-148]
 • ظهیرکرمانی معرفی منظومة «منوهر و دمالت» اثر ظهیرکرمانی [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 45-60]

ع

 • عادلشاهیان فراز و فرود سیاست مذهبی حکام عادل‌شاهی بیجاپور دکن در قبال مذهب تشیع [(مقالات آماده انتشار)]
 • عارف سلسلة قادریه و شیخ عبدالقادر گیلانی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 121-136]
 • عاشق ویژگی های بنیادین غزل های میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 125-146]
 • عاشورا شیوه‌های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 195-212]
 • عبارت تاثیر زبان عربی بر شعر نظیری نیشابوری [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 65-84]
 • عباسیان اسماعیلیان سند و موقعیت آنان در اواخر قرن چهارم هجری قمری [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 147-171]
 • عبدالرحیم خان خانان بررسی تطبیقی نقش‌مایه دیو در نگاره‌های نسخۀ رامایانای فریر و نمونه‌های قبل و هم‌زمان با آن از منظر شمایل نگاری [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 235-260]
 • عبدالصمد بررسی تفاوت نگاره های عبدالصمد شیرازی در دربارشاه طهماسب صفوی و گورکانیان هند [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 23-42]
 • عبداللطیف شوشتری "وقایع هند" یادداشت‌های روزانۀ عبداللطیف شوشتری در بمبئی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 79-94]
 • عبداللطیف عبّاسی گُجراتی فرهنگ لطایف اللغات عبداللطیف عبّاسی گُجراتی و ویژگی های آن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 47-64]
 • عبدالماجد دریابادی عبدالماجد دریابادی و ویژگی‌های تفسیر او [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 9-28]
 • عراق جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 171-194]
 • عربستان سعودی امکان‌سنجی همگرایی ایران - پاکستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 255-276]
 • عربستان سعودی تأثیر واگرایانۀ وهابیگری عربستان بر روابط ایران و پاکستان (1991-2018) بر پایۀ نظریۀ سازه‌انگاری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 151-170]
 • عرف بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 49-70]
 • عرفان ویژگی های بنیادین غزل های میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 125-146]
 • عرفان مبانی اندیشه ی فلسفی – عرفانی رابیندرانات تاگور [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 115-134]
 • عرفان کشمیر و زبان فارسی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 139-160]
 • عرفان دیدگاه عرفانی خواجه معین چشتی بر اساس دیوان منسوب به وی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-116]
 • عرفان بررسی سیمای انسان کامل در آثار جمالی دهلوی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 31-50]
 • عرفان اسلامی جلوه‌های عرفان نظری در حماسه‌های منظوم فارسی رامایانا [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 91-112]
 • عرفان اسلامی اعیان، نغماتِ محفل بی‌رنگند (بررسی تطبیقی تمثیل‌های وحدت وجود در آثار بیدل و اوپانیشادها) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 229-324]
 • عرفان امیر خسرو دهلوی خطبه قدس (عرفان امیر خسرو دهلوی در مطلع الانوار) [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 51-72]
 • عرفان هندی اعیان، نغماتِ محفل بی‌رنگند (بررسی تطبیقی تمثیل‌های وحدت وجود در آثار بیدل و اوپانیشادها) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 229-324]
 • عرفا و صوفیان جایگاه پنجاب در گسترش و تعمیق برخی از مؤلّفه های فرهنگ و تمدن ایرانی در هند عصر ترکان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 161-185]
 • عروض موسیقی بیرونی اشعار نظیری نیشابوری [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 105-128]
 • عزیزالدین نسفی معرفی و تحلیل محتوایی و سبکی نسخه خطی "سراج الهدایه" حسینی بخاری و متن "التنزیل" عزیزالدین نسفی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 195-212]
 • عشق نمود عشق در دیوان حیدری تالپور [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 31-46]
 • عشق از «اسرار خودی» تا «رموز بیخودی» [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 7-20]
 • عشق منشأ آفرینش و جایگاه انسان در شعر بیدل دهلوی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 7-28]
 • عشق دیگرخواهانه تأثیر پذیری تصوّف ایرانی از آیین بودا با تمرکز بر اندیشه ی مُدارا طلبی و شفقت بر خلق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 99-118]
 • عصر صفوی بررسی مضمون و مترادفات آن از منظر شاعران سبک هندی (با تکیه بر غزلیات عرفی شیراز، طالب آملی، کلیم کاشانی و صائب تبریزی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عصر صفویه انگیزه های سفر به هند در آیینه ی شعر صائب [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 105-130]
 • عصر مفرغ مطالعه ی تطبیقی جوامع شهر نشین جنوب شرق ایران و دره هند (در عصر مفرغ) [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 111-139]
 • عصمت نامه بررسی عناصر داستانی در منظومۀ عصمت نامۀ کلانوری [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 127-146]
 • عطار معرفی منظومه عرفانی شیخ صنعان از وحدت هندی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 47-64]
 • عقل بررسی بازتاب عقل و عشق در رَباب نامه‌ی سلطان ولد و طلسم حیرت بیدل دهلوی، بر پایه نظریه بینامتنیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • علم و فرهنگ تعامل و تبادلات علمی، فرهنگی ایران و هند در روزگار ساسانیان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-108]
 • علی‌‌بن‌‌حامد ابوبکر کوفی چچ‌‌نامه؛ حلقۀ‌‌‌‌ آغازین تاریخ‌‌‌‌نگاری اسلامی در هند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 235-256]
 • علی بن طیفور بسطامی نقد و بررسی انتقادی احوال و آثار علی بن طیفور بسطامی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 107-120]
 • علی (ع) نسخه ی خطی مناقب علوی میر حسین علی تالپور و ویژگی های آن [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 29-50]
 • علیمردان خان بررسی نقش خاندان زیک در دوره گورکانیان هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمارت ابنیۀ هند (مرقّعی در معرّفی فضاهای شهری احمدآباد هند) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 9-24]
 • عملگرایی هند و امنیت همه‌جانبه در پرتو استراتژی همکاری‌جویی چندگانه [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 9-30]
 • عناصر داستانی بررسی عناصر داستانی در منظومۀ عصمت نامۀ کلانوری [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 127-146]
 • عناصر سبکی قند پارسی در دیار هند (پژوهشی در سبک غزلیّات غلام احمد احمدی مدراسی) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 123-144]
 • عناصر فانتزی عناصر و اشیاءِ فراطبیعی درمنظومه ی "کامروپ و کاملتا" [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 157-177]
 • عواملججغرافیایی و ژئوپولیتیکی بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی روابط در شبه قاره هند [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 55-78]
 • عینیت بررسی تطبیقی وحدت وجود و موجود از نظر ابن عربی واوپانیشادها [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 127-148]
 • عیوب بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 137-154]

غ

 • غار گذری به هند: دیار مذاهبی دور امّا نزدیک [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 67-88]
 • غالب حافظ و غالب [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 101-124]
 • غالب میرزا غالب و میراث بریتانیا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-70]
 • غالب مثنوی «چراغ دیر» غالب و اسطوره‌شناسی هندی گنگا و بنارس و عدد مقدّس 108 [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 23-36]
 • غرب خودی و انسان آرمانی در شعر اقبال لاهوری [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 159-180]
 • غرب گفتگوی تمدن ها: آشتی شرق و غرب برپایه ی پیش بینی محمد اقبال [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 7-18]
 • غربت نگاهی کوتاه به زندگی وزبان ادبی جعفری تالپور [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 41-54]
 • غزالی مشهدی طنز در غزل های غزالی مشهدی؛ شاعر سبک هندی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 117-138]
 • غزل حافظ و غالب [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 101-124]
 • غزل موسیقی بیرونی دیوان بیدل دهلوی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 65-88]
 • غزل شرح نولکشور بر دیوان حافظ ودریافت های هرمنوتیکی شارحان آن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 27-46]
 • غزل بررسی مضمون و مترادفات آن از منظر شاعران سبک هندی (با تکیه بر غزلیات عرفی شیراز، طالب آملی، کلیم کاشانی و صائب تبریزی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • غزل بیدل عجز، مضمونی انسجام‌بخش در غزل بیدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • غزل های کلیم بازتاب سیمای پیامبران در آینه ی غزل کلیم همدانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 109-130]
 • غزل و دوره‌ی تیموری قند پارسی در دیار هند (پژوهشی در سبک غزلیّات غلام احمد احمدی مدراسی) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 123-144]
 • غزلیات تصویر‌سازی‌های بدیع در غزلیات بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غزلیات واکاوی نمادهای استعلایی در غزلیات بیدل دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غزلیات حافظ تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی‌شناسی دریافت یاوس( [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 173-192]
 • غزلیات حسن دهلوی پیوند استعاری دل با دیگر اعضای بدن در غزلیات حسن دهلوی (پژوهشی بر اساس نظریۀ معاصر استعاره) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 99-120]
 • غزنه پژوهشی در ساختار معماری کاخ مسعود سوم در غزنه [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 191-212]
 • غزنویان مهاجرت ایرانیان به هند [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-56]
 • غزنویان اسماعیلیان سند و موقعیت آنان در اواخر قرن چهارم هجری قمری [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 147-171]
 • غزنویان دلایل و پیامدهای ورود غزنویان به هندوستان [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 153-166]
 • غزنویان بررسی تحلیلی حملات غزنویان به هند: از آلپتگین تا سبکتگین [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 147-163]
 • غلام احمد قادیانی تحلیل و نقد تأثیرپذیری مفسران قادیانیه از علم جدید در تفسیر قرآن [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 61-82]
 • غلام شاهیان هند مسجد قوّۃ الاسلام و قطب منار (میراث ماندگار سلسله ی غلام شاهیان(ممالیک) در شمال هند) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 53-72]
 • غنی کشمیری بازتاب ادب تعلیمی در شعر غنی کشمیری و شاپور تهرانی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 103-120]
 • غوریان پناه بردن ایرانیان به سرزمین هند هنگام یورش مغولان (616 تا653 ق.) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 65-88]
 • غیر بودن تقابل شرق و غرب:مطالعه هویت دوگانه در رمان"بنیاد گرای ناراضی"اثر محسن حمید [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 31-52]
 • غیرشمایل بازشناسی هنر بودایی از طریق شمایل‌‌شناسی مودراها [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 47-68]
 • غیوری دهلوی شعله ی آه، اثری ناشناخته از غیوری دهلوی نویسنده و شاعر فارسی گوی هند [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 141-154]

ف

 • فابل نخستین ترجمۀ پنچتنتره به یک زبان خارجی (یعنی پهلوی) و سیاحت جهانی آن [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 21-30]
 • فاتحان مسلمین بررسی تغییرات ماهوی فتوح اولیه هند و فاتحان مسلمان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 55-80]
 • فارالتنور نقد نظر حسن‌الدین احمد در رابطه با تعبیر قرآنی «فارالتنّور» [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 129-150]
 • فارسی سهم تذکره نویسان سند در ترویج زبان و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 135-158]
 • فارسی دست نوشته های ( آثار خطی) بنگال : مرکز میراث فرهنگی هندو – فارسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 25-40]
 • فارسی میرزا غالب و میراث بریتانیا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-70]
 • فارسی ساختار کالج فورت ویلیام و عملکرد آن با رویکرد نثر اردو و زبان فارسی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 131-149]
 • فتاوای جهانداری تداوم و نوآوری در اندیشۀ سیاسی ضیاءالدین برنی و کتاب فتاوای جهانداری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 67-90]
 • فتح‌نامۀ سند (چچ‌‌نامه) چچ‌‌نامه؛ حلقۀ‌‌‌‌ آغازین تاریخ‌‌‌‌نگاری اسلامی در هند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 235-256]
 • فرانسه نقش کمپانی هند شرقی انگلیس در تشدید کشمکش های استعماری (درایران آغاز عصر قاجار1750- 1859م( [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 7-42]
 • فراهی روش شناسی تفسیر نظام القرآن و تأویل القرآن بالفرقان عبدالحمید فراهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرد درگذشته آیین های سوگواری در دین هندویی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 133-146]
 • فرشِ جنگ « فرشِ جنگ، فریادِ بلندِ اعتراض با زبانِ تصویر » [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 211-234]
 • فرصت روابط خارجی هند: فر صت ها و محدودیت های پیش روی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 191-210]
 • فرصت‌‌ها چندجانبه‌گرایی؛ چالش‌‌ها و فرصت‌‌های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین‌الملل [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 47-68]
 • فرهنگ دست نوشته های ( آثار خطی) بنگال : مرکز میراث فرهنگی هندو – فارسی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 25-40]
 • فرهنگ میرزا غالب و میراث بریتانیا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-70]
 • فرهنگ بازتاب فرهنگ و اندیشه‌‌های ایرانی در دیوان بینش کشیری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 251-266]
 • فرهنگ ایران جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 67-98]
 • فرهنگ لغات مثنوی فرهنگ لطایف اللغات عبداللطیف عبّاسی گُجراتی و ویژگی های آن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 47-64]
 • فرهنگ نامه فرهنگ تحفه السعاده [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 87-108]
 • فرهنگ و تمدن ایرانی جایگاه پنجاب در گسترش و تعمیق برخی از مؤلّفه های فرهنگ و تمدن ایرانی در هند عصر ترکان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 161-185]
 • فریدریش شلگل شِلِگِل و پیامدهای اثر زبان و خرد هندیان بر زبان‌شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فریدون تحلیل گیاه‌مردمان نخستین (جم، کیومرث و فریدون) در اساطیر هندوایرانی با محوریت زندگانی کیومرث [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 213-234]
 • فسخ نکاح بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 137-154]
 • فضای فاقد حاکمیت تحلیل مکانی-فضایی شکل ‏گیری و فعالیت گروه‏های تروریستی در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 25-44]
 • فضلالله روزبهانخنجی مؤلفه های مشروعیت حکومت شیبانیان، با تکیه بر اندیشه های فضل الله روزبهان خنجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقر تحلیل‌ حقوقیِ عوامل اقتصادی جرم [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 69-90]
 • فقه امامیه مطالعۀ تبلیغات تجاری مقایسه‌ای در فقه امامیه، حقوق ایران و هند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 107-132]
 • فقیر دهلوی مثنوی واله سلطان و سبک شناسی آن [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 7-28]
 • فلسفة مزدیسنا مقایسۀ ساختارِ مرزبان‌نامه و کلیله‌ودمنه (با تکیه بر نمودِ اندیشة هند و ایرانِ باستان) [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 177-194]
 • فلسفه مبانی اندیشه ی فلسفی – عرفانی رابیندرانات تاگور [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 115-134]
 • فلسفه هندی بررسی اسطوره‌های مرگ در بینش هندی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 25-42]
 • فمنیسم پسااستعمار بررسی رمان «گذری به هند» اثر فورستر از منظر فمنیسم پسااستعمار [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 95-114]
 • فمینیست فمینیسم ادبی در هند [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 107-117]
 • فمینیسم فمینیسم ادبی در هند [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 107-117]
 • فمینیسم ادبی فمینیسم ادبی در هند [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 107-117]
 • فن آوری اطلاعات فناوری اطلاعات وتغییرکارایی درسیستم بانکی هند [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 107-122]
 • فنا تأملی در مفهوم فنا در اندیشه بیدل و مولانا و تفاوت آن با فنا در عرفان هندی(بودایی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فوایدالفؤاد امیران، شاگردان نظام الدین اولیاء [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 109-116]
 • فواید الفواد مطالعه فواید الفواد: متن، شواهد و تاریخ [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 55-62]
 • فواید الفواد برخی از جنبه های سخن کاوی (تحلیل گفتمان ) در فواید الفواد [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 63-72]
 • فورت ویلیام ساختار کالج فورت ویلیام و عملکرد آن با رویکرد نثر اردو و زبان فارسی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 131-149]
 • فورستر بررسی رمان «گذری به هند» اثر فورستر از منظر فمنیسم پسااستعمار [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 95-114]
 • فوکو واکاوی تاثیر ساخت قدرت سیاسی هندوستان بر اندیشه سید احمد خان هندی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 69-90]
 • فولکلور بازتاب آداب و سنن فرهنگی در غزلیات آزاد بلگرامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فی‌تحقیق ماللهند روش‌شناسی ابوریحان بیرونی در کتاب فی‌تحقیق ماللهند و آثارالباقیه [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 143-158]

ق

 • قاجاریه بازکاوی نقش راهبردی استعمارانگلیس در هند و جدایی بلوچستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاچاق روابط متقابل ژئوفرهنگی بین بلوچستان ایران و پاکستان درعصرجهانی شدن [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 135-152]
 • قاچاق اسلحه بررسی علل افزایش داد و ستد اسلحه در مناطق مرزی ایران و هند از 1285 تا 1305 هجری شمسی و نقش دولتهای بیگانه در آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • قادریه سلسلة قادریه و شیخ عبدالقادر گیلانی [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 121-136]
 • قادیانی نقش مجلس احرار اسلامی در جنبش‌های ضدقادیانی در پنجاب (1929-1953م) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 267-282]
 • قادیانیه بررسی و تحلیل مفهوم جهاد در اندیشه میرزا غلام احمد قادیانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاعده لاضرر بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 137-154]
 • قافیه استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • قالی شناسایی و طبقه بندی نقوش حیوانی موجود در قالی های تیموریان هند [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 7-28]
 • قالی‌‌بافی مروری اجمالی بر قالی‌‌های گورکانی هند (مطالعۀ موردی: موزۀ متروپلیتن نیویورک) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 27-46]
 • قالی‌بافی « فرشِ جنگ، فریادِ بلندِ اعتراض با زبانِ تصویر » [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 211-234]
 • قانون اساسی مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 73-98]
 • قانون اساسی نگاهی مقایسه‏ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 29-42]
 • قانون اساسی ایران جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 171-194]
 • قتل مسعودبک مسعودبک، حلّاجی دیگر در تصوّف اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 111-134]
 • قدرت واکاوی تاثیر ساخت قدرت سیاسی هندوستان بر اندیشه سید احمد خان هندی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 69-90]
 • قدرت نرم جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست‌خارجی هند "منابع و چشم انداز آینده" [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 109-126]
 • قدرت نرم نقش سینمای عامه پسند هند (بالیوود) در ساخت بندی تصویر و برندینگ ملت هند؛ ادراک جهانی هندوستان جذاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرآن مروری توصیفی-تحلیلی بر ترجمه‌های انگلیسی قرآن در شبه قاره [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 119-150]
 • قرآن بررسی مناسبات بینامتنی اشعار اقبال لاهوری و قرآن [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 129-146]
 • قرآن مقایسة معانی بلاغی «أو» در ترجمة قرآن ولی الله دهلوی، میبدی و فولادوند [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 187-202]
 • قرآن تحلیل و نقد تأثیرپذیری مفسران قادیانیه از علم جدید در تفسیر قرآن [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 61-82]
 • قرآن‌‌بسندگی تأثیر مبانی فکری سید احمدخان هندی بر اندیشه‌‌های تفسیری وی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 195-214]
 • قرآن بسندگی جریان های نوگرا در شبه قاره هند وآراء آن ها پیرامون قرآن «جنبشی علمی یا نهضتی سیاسی» [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 43-60]
 • قرآن کریم شکرشکن دیار هند (ولی الله دهلوی، مترجم توانای قرآن کریم) [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 7-30]
 • قرآن کریم جایگاه جنگ و رویکرد سپاهیگری مسلمانان در گسترش اسلام در هند تا پایان امویان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 231-249]
 • قرآن‌گرایان نقد و بررسی آراء قرآن‌گرایان شبه قارّه درمورد نماز [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 69-86]
 • قرآن‌گرایان نقد بررسی دیدگاه قرآن‌گرایان شبه قارّه پیرامون زکات [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرآن مجید تاثیرپذیری اندیشة اقبال از شخصیت پیامبر اسلام(ص) و حضرت ابراهیم(ع) [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 83-108]
 • قراردادهای الکترونیکی مطالعه تطبیقی شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری بین المللی، حقوق ایران و هندوستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 23-42]
 • قراوناس مناسبات ایلخانان و هندوستان [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 51-70]
 • قربانی انسان بررسی و تحلیل آیین قربانی انسان در هند، ایران و بین النهرین بر اساس نظریه های قربانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرن نوزدهم گفتمان اصلاح دینی در شبه قاره هند قرن نوزدهم ( سر سیّد احمد خان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرون نخستین هجری نتایج اجتماعی – فرهنگی پیوندهای اقتصادی میان کانون های تجاری خلیج فارس و بنادر هند [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 127-145]
 • قرینه‌سازی بررسی ویژگی‌های مشترک شعر سبک هندی و معماری دورۀ صفوی (با تکیه بر اشعار صائب تبریزی) [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 55-78]
 • قصه نخستین ترجمۀ پنچتنتره به یک زبان خارجی (یعنی پهلوی) و سیاحت جهانی آن [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 21-30]
 • قصه سنجان بررسی و تحلیل مضامین دینی زرتشتیان در «قصه سنجان» [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 121-142]
 • قصیده بررسی مختصّات دستگاه زبانی قصیده ای از انوری و استقبال نظیری نیشابوری ازآن [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 33-66]
 • قطب منار دهلی مسجد قوّۃ الاسلام و قطب منار (میراث ماندگار سلسله ی غلام شاهیان(ممالیک) در شمال هند) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 53-72]
 • قندهار نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغولان هند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 195-214]
 • قوم آریایی بررسی بر همکنش‌های فرهنگی ایران و هند بر اساس یافته های باستان شناسی و منابع مکتوب [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 191-206]

ک

 • کاخ آشوکا تحلیل تاثیر پذیری امپراتوری موریائی هند از هنر معماری هخامنشیان [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 149-174]
 • کاخ لشکری بازار بررسی نقوش تزیینی کاخ‌های لشکری بازار و مسعود سوم غزنوی در افغانستان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 107-128]
 • کاخ مسعود سوم بررسی نقوش تزیینی کاخ‌های لشکری بازار و مسعود سوم غزنوی در افغانستان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 107-128]
 • کاخ مسعود سوم پژوهشی در ساختار معماری کاخ مسعود سوم در غزنه [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 191-212]
 • کارایی فناوری اطلاعات وتغییرکارایی درسیستم بانکی هند [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 107-122]
 • کارکرد زیبایی مقایسه ماهیت کارکرد مفید زیبایی در هنر سنتی و مدرن از نگاه کوماراسوامی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 31-46]
 • کارکردهای زیباشناختی کارکردهای زیباشناختی ویژگی‌های فرهنگی سرزمین هند [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 109-124]
 • کارمندان مطالعه تطبیقی رضایت شغلی به عنوان تابعی از تعهد سازمانی و سلامت روان کارمندان دانشگاه مسلم علی گر(هند) و سیستان و بلوچستان (ایران) [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 53-70]
 • کازرونیه مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-96]
 • کاست جنبش های نوین دینی هند: برهمو سماج و آریا سماج [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 51-70]
 • کاشی مثنوی «چراغ دیر» غالب و اسطوره‌شناسی هندی گنگا و بنارس و عدد مقدّس 108 [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 23-36]
 • کافرستان نظام دینی آخرین بازماندگان آریائی در کافرستان افغانستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاهی کابلی معرفی نسخه‌‌خطی منظومة «گُل افشان» اثر کاهی کابلی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 175-194]
 • کتابخانه‌ها فهرست نامه‌های نسخ خطی فارسی در هند [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 173-198]
 • کتابخانه ی بادلیان شعله ی آه، اثری ناشناخته از غیوری دهلوی نویسنده و شاعر فارسی گوی هند [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 141-154]
 • کتاب شناسی کتاب شناسی توصیفی پژوهش های زمین شناسی مکران ، رشته پیوند نا گسستنی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 85-106]
 • کتاب مقدس تحولات دینی آئین سیک در پرتو ادیان بزرگ هند [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 7-26]
 • کتب تاریخی ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 7-28]
 • کثرت منشأ آفرینش و جایگاه انسان در شعر بیدل دهلوی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 7-28]
 • کد ژئوپلیتیک پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 95-126]
 • کردستان ارتباط نقشبندیۀ شبه قاره با نقشبندیۀ کردستان و پراکندگی آن ها در امپراتوری عثمانی (نیمه نخست سده 19م) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 43-60]
 • کرمان ابزارهای هلالی خارج از هلال حاصلخیز: صنایع نوسنگی جنوب شرق ایران و بلوچستان پاکستان [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 9-30]
 • کرناتک معرفی تذکره ی معدن الجواهر از محمّد مهدی واصف مدراسی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 25-44]
 • کریست ساختار کالج فورت ویلیام و عملکرد آن با رویکرد نثر اردو و زبان فارسی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 131-149]
 • کشف‌المحجوب بایزید بسطامی در شبه قاره ی هند [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 127-152]
 • کشف المحجوب کشف المحجوب هجویری، سندی بر تأثیرپذیری او از استادان و منابع گوناگون [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 93-106]
 • کشمکش‌های سرزمینی تبیین تاثیرگذاری مذهب بر کشمکش های سرزمینی در منطقه جنوب آسیا [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشمیر کشمیر و زبان فارسی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 139-160]
 • کشمیر بررسی تطبیقی نقوش شال‌های ایران و کشمیر [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 49-68]
 • کشمیر تأثیر ساختار نظام بین‏الملل بر گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 133-156]
 • کشمیر بررسی ابعاد تاریخی-ادبی «مغازی‌النبی»؛ یگانه منظومۀ تاریخ پیامبر در کشمیر [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 43-60]
 • کشمیر پیوند فرهنگی ایران و هند؛ رد پای معماران ایرانی در ساخت باغ‌های تاریخی کشمیر [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 235-250]
 • کشورهای شبه‌قاره سنجش و ارزیابی جایگاه کشورهای شبه‌قاره از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در مقایسه با کشور ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشورهای شبه قاره هند مقایسه تطبیقی شاخص‌های توسعه انسانی ایران با کشورهای شبه قاره هند )طی 35 سال اخیر با استفاده از مدل ویکور(Vikor) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 213-238]
 • کشورهای مناپ طبقه‌بندی JEL: C33 آنالیز اثرات سرریز جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی در کشورهای مناپ (رهیافت رگرسیون پانل فضایی) [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 89-108]
 • کلانوری بررسی عناصر داستانی در منظومۀ عصمت نامۀ کلانوری [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 127-146]
 • کلمات کلیدی: هند نحوه و علل گشترش تشیع در هند (از قرن 7 تا 10 هجری قمری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیات‌اقبال نقد عقلانیت در مثنوی مولانا وکلیات اقبال لاهوری [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 7-34]
 • کلیات اقبال لاهوری ابعاد اسلام گرایی اقبال لاهوری در کلیات اشعار فارسی [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 167-190]
 • کلید وا ژه: قصّه ی کامروپ و کاملتا عناصر و اشیاءِ فراطبیعی درمنظومه ی "کامروپ و کاملتا" [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 157-177]
 • کلید واژه: معدن الجواهر معرفی تذکره ی معدن الجواهر از محمّد مهدی واصف مدراسی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 25-44]
 • کلید واژه ها: امیر حسن سجزی دهلوی تکواژهای اشتقاقی در غزل‌های امیر حسن سجزی دهلوی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 61-80]
 • کلید واژه ها: بدر چاچی نقد و تحلیل استعاره در شعر بدر چاچی [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 7-22]
 • کلیدواژه‌ها: زیبایی‌شناسی‌دریافت تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی‌شناسی دریافت یاوس( [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 173-192]
 • کلید واژه ها: ساسانیان تعامل و تبادلات علمی، فرهنگی ایران و هند در روزگار ساسانیان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-108]
 • کلید واژه ها : معماری مقدس بررسی تأثیر نمادهای مربع و دایره در معماری مقدس هندوها، بودائیان و مسلمانان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-146]
 • کلیدواژه‌ها: مولانا تأملی در مفهوم فنا در اندیشه بیدل و مولانا و تفاوت آن با فنا در عرفان هندی(بودایی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیدواژه‌ها: میرزاعبدالقادر بیدل بازخوانی زندگانی میرزا عبدالقادر بیدل براساس تذکرة مرآت واردات [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 81-100]
 • کلید واژه ها: نگارگری بررسی تفاوت نگاره های عبدالصمد شیرازی در دربارشاه طهماسب صفوی و گورکانیان هند [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 23-42]
 • کلید واژه ها: نماد پژوهشی در نقوش و نشان‌های نمادین و اساطیری مشترک در ایران و هند (با تکیه بر مطالعات سنگ‌ نگاره‌ها و گچ بری‌های دوره ی ساسانی) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 101-126]
 • کلیدواژه ها: نورمحمدگَنجابوی معرفی شاعر فارسی گوی «نورمحمد گنجابوی» و بررسی اثر منظوم وی تحفه النصیر [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 43-60]
 • کلید واژه ها: هند پژوهشی در نگارگری بودایی رایج در سرزمین‌های هند و چین با مطالعۀ موردی نگاره‌های موجود در غارهای آجانتا و دون‌هوانگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلید واژه ها:وحدت وجود بررسی تطبیقی وحدت وجود و موجود از نظر ابن عربی واوپانیشادها [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 127-148]
 • کلیله و دمنه مقایسۀ ساختارِ مرزبان‌نامه و کلیله‌ودمنه (با تکیه بر نمودِ اندیشة هند و ایرانِ باستان) [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 177-194]
 • کلیله و دمنه بررسی ارجاع مشارکین در هشت باب از کلیله و دمنه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیم همدانی بازتاب سیمای پیامبران در آینه ی غزل کلیم همدانی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 109-130]
 • کمپانی هند شرقی نقش کمپانی هند شرقی انگلیس در تشدید کشمکش های استعماری (درایران آغاز عصر قاجار1750- 1859م( [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 7-42]
 • کمپانی هند شرقی شکل گیری نظام آموزشی انگلیسی در هند [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 125-146]
 • کمپانی هند شرقی رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 61-78]
 • کمپانی هند شرقی اهداف و کارکردهای کنسولگری بریتانیا و تعامل آن با کمپانی هند شرقی در شیراز (1925–1903 م/ 1344–1321 هـ. ق) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 9-32]
 • کنایه کنایه‌‌های ابداعی در شعر علّامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 171-190]
 • کنایه‌‌‌‌های ابداعی کنایه‌‌های ابداعی در شعر علّامه اقبال لاهوری [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 171-190]
 • کنسولگری اهداف و کارکردهای کنسولگری بریتانیا و تعامل آن با کمپانی هند شرقی در شیراز (1925–1903 م/ 1344–1321 هـ. ق) [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 9-32]
 • کوشانیان روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و هند در عصر پارتیان [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 103-124]
 • کوشک‌های چند اشکوبه مطالعۀ کوشک‌ها و آرامگاه‌های چند اشکوبه در شبه ‌قارۀ هند، ایران و آسیای میانه [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 46-68]
 • کوماراسوامی مقایسه ماهیت کارکرد مفید زیبایی در هنر سنتی و مدرن از نگاه کوماراسوامی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 31-46]
 • کیومرث تحلیل گیاه‌مردمان نخستین (جم، کیومرث و فریدون) در اساطیر هندوایرانی با محوریت زندگانی کیومرث [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 213-234]

گ

 • گاندی شیوه های رهبری نخبگان شبه قاره ی هند (با محوریت مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 27-52]
 • گذری به هند بررسی رمان «گذری به هند» اثر فورستر از منظر فمنیسم پسااستعمار [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 95-114]
 • گرافیک « فرشِ جنگ، فریادِ بلندِ اعتراض با زبانِ تصویر » [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 211-234]
 • گردشگری سلامت بررسی تطبیقی ظرفیت¬های گردشگری سلامت در ایران و هند بابهره گیری ازمدل SWOT و فرایند سلسله مراتبی AHP [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 51-78]
 • گرشاسب­نامة اسدی توسی شگفتی‌های هند در " گرشاسب نامه اسدی" و "شاهنامه فردوسی" [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 63-78]
 • گره بررسی عوامل تأثیرگذار در طرّاحی ایکات هند [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 141-160]
 • گروه اسمی بررسی ارجاع مشارکین در هشت باب از کلیله و دمنه [(مقالات آماده انتشار)]
 • گروه های اسلامی بازتاب سیل 2010 پاکستان بر افراط گرایی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 7-28]
 • گروه های بنیادگرا عوامل موثر در تکوین و رشد بنیادگرایی در پاکستان [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 83-116]
 • گروه های بنیادگرا نقش حمایت خارجی در احیای طالبان در افغانستان [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 91-126]
 • گرینتسر تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رام چندر و سدنوا در هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 35-54]
 • گسترش اسلام جایگاه جنگ و رویکرد سپاهیگری مسلمانان در گسترش اسلام در هند تا پایان امویان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 231-249]
 • گفتگو گفتگوی تمدن ها: آشتی شرق و غرب برپایه ی پیش بینی محمد اقبال [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 7-18]
 • گفتمان برخی از جنبه های سخن کاوی (تحلیل گفتمان ) در فواید الفواد [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 63-72]
 • گفتمان اصلاح‌طلبی دینی گفتمان اصلاح دینی در شبه قاره هند قرن نوزدهم ( سر سیّد احمد خان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • گفتمان شناسیِ انتقادی مؤلفه های جامعه شناختیِ داستانِ بهرام ِگور و شَنگُلِ هند در شاهنامة فردوسی (بر اساس الگوی گفتمان شناسی انتقادی ون لیوون) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 167-190]
 • گل‌‌افشان معرفی نسخه‌‌خطی منظومة «گُل افشان» اثر کاهی کابلی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 175-194]
 • گلزار اعظم معرفی تذکره ی معدن الجواهر از محمّد مهدی واصف مدراسی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 25-44]
 • گل‌محمد ناطق معرفی جوهر معظم سروده ی میرزا گل‌محمدخان ناطق‌مکرانی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 155-173]
 • گناهان زنان تلقی زرتشتیان از کیفر زنان بزهکار در دوزخ بر مبنای نسخ هندی مصوّر ارداویرافنامه [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 69-92]
 • گنج بخش کهن ترین نسخه خطی کتابخانه گنج بخش درطب [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 107-130]
 • گنگا مثنوی «چراغ دیر» غالب و اسطوره‌شناسی هندی گنگا و بنارس و عدد مقدّس 108 [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 23-36]
 • گوپتاها تعامل و تبادلات علمی، فرهنگی ایران و هند در روزگار ساسانیان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-108]
 • گوپتاها روابط اقتصادی ایران و هند در عصر ساسانیان (۲۲۴ تا ۶۴۲م) [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 155-170]
 • گورخانه‌ها ستی، شکلی از مرگ‌های آیینی متوالی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 139-158]
 • گورکانی مروری اجمالی بر قالی‌‌های گورکانی هند (مطالعۀ موردی: موزۀ متروپلیتن نیویورک) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 27-46]
 • گورکانیان انگیزه های سفر به هند در آیینه ی شعر صائب [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 105-130]
 • گورکانیان خدمات تمدنی پزشکان ایرانی در دربار شاهان گورکانی هند [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 79-106]
 • گورکانیان بررسی تفاوت نگاره های عبدالصمد شیرازی در دربارشاه طهماسب صفوی و گورکانیان هند [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 23-42]
 • گورکانیان زنان ایرانی دربار گورکانی هند و نقش آنان در مسائل سیاسی این دوره ( 1135-932هـ.ق) [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 203-220]
 • گورکانیان هند پژوهشی تطبیقی درساختار کالبدی- فضایی باغ ایرانی در دوران صفوی و گورکانیان هند [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 151-167]
 • گورکانیان هند طرۀ خط و دندانه‌ی شعر (نظری بر جایگاه و هنر شاعران خوشنویس ایرانی دربار پادشاهان گورکانی هند) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 109-126]
 • گورکانیان هند پزشکان ایرانی در دربار گورکانیان هند [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 239-263]
 • گورکانیان هند بررسی تطبیقی نقش‌مایه دیو در نگاره‌های نسخۀ رامایانای فریر و نمونه‌های قبل و هم‌زمان با آن از منظر شمایل نگاری [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 235-260]
 • گورکانیان هند بررسی نقش خاندان زیک در دوره گورکانیان هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • گورو آشنایی با گوروهای آئین سیک [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 35-52]
 • گورو گْرَنْت صاحب آشنایی با گوروهای آئین سیک [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 35-52]
 • گوناگونی معماری تاج محل؛آیینه ی تنوع فرهنگی وگوناگونی معماری در هند [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 123-134]
 • گونه های مختلف ایهام گونه‌های مختلف ایهام در مثنوی نه‌سپهر امیر خسرو دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گونۀ تشریفاتی پژوهشی در ساختار معماری کاخ مسعود سوم در غزنه [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 191-212]
 • گیاه تحلیل گیاه‌مردمان نخستین (جم، کیومرث و فریدون) در اساطیر هندوایرانی با محوریت زندگانی کیومرث [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 213-234]
 • گیاه‌مردم تحلیل گیاه‌مردمان نخستین (جم، کیومرث و فریدون) در اساطیر هندوایرانی با محوریت زندگانی کیومرث [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 213-234]
 • گیتا بررسی آموزه مایا در سنت هندویی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-68]
 • گیلان معرفی و شناسایی مهاجران گیلانی هند، با تکیه بر دکن [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 45-62]

ل

 • لرزه خیزی کتاب شناسی توصیفی پژوهش های زمین شناسی مکران ، رشته پیوند نا گسستنی ایران و پاکستان [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 85-106]
 • لطایف اللغات فرهنگ لطایف اللغات عبداللطیف عبّاسی گُجراتی و ویژگی های آن [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 47-64]
 • لغت فرهنگ تحفه السعاده [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 87-108]
 • لیچ بررسی و تحلیل گونه های هنجارگریزی در غزل‌های امیرحسن سجزی دهلوی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 51-78]

م

 • ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک QSPM ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 9-28]
 • مادها وپارسها بررسی بر همکنش‌های فرهنگی ایران و هند بر اساس یافته های باستان شناسی و منابع مکتوب [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 191-206]
 • مادیَمیکه مقایسۀ مسألۀ «نجات» در دو مکتب بودایی مادیَمیکه و شین‌‌شو جودو [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 157-174]
 • ماهیت دنیا بررسی تطبیقی ماهیت دنیا و پیوند آن با رنج در اسلام و آیین بودایی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 193-212]
 • ماوراءالنهر تحولات ماوراءالنهر در عصر صفوی و زمینه‌های مهاجرت بابر به هند [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 131-148]
 • مایا بررسی آموزه مایا در سنت هندویی [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-68]
 • مبادلات تجاری تخصص‌‌گرایی، پیچیدگی‌‌های اقتصادی و مبادلات تجاری شمال‌‌شرق ایران برمبنای داده‌‌های قاراچشمه نیشابور [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 77-102]
 • مبانی نظری جلوه‌های عرفان نظری در حماسه‌های منظوم فارسی رامایانا [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 91-112]
 • مترجم دردها گفتمان پسااستعماری مشترک در ادبیات داستانی معاصر هند و ایران ( مطالعه ی مجموعه داستان "مترجم دردها"، رمان "شوهر دلخواه" و رمان" سووشون" ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 97-120]
 • متکثر الاعضا موجودات و الهگان متکثر الاعضا در تمدن هند [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 81-104]
 • متن ادبی- عرفانی گلگشتی در گلزار چهار عنصر بیدل دهلوی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 115-140]
 • متن پژوهی شناسایی منشأ نسخ خطّی خزانه ی عامره با استفاده از افزوده¬ها و کاسته¬های آزاد بلگرامی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 149-167]
 • مثنوی مثنوی «چراغ دیر» غالب و اسطوره‌شناسی هندی گنگا و بنارس و عدد مقدّس 108 [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 23-36]
 • مثنوی نقد عقلانیت در مثنوی مولانا وکلیات اقبال لاهوری [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 7-34]
 • مثنوی بلقیس و سلیمان معرفی مثنوی بلقیس و سلیمان، احمدخان صوفی [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 29-50]
 • مثنوی محیط اعظم تحلیل روایی عنصر زمان در حکایتی از مثنوی «محیط اعظم» بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 107-134]
 • مثنوی معنوی همانندی‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادین مثنوی با اوپانیشادهای اولیه در وجود‌‌شناسی و معرفت‌‌شناسی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 237-252]
 • مثنوی نه‌سپهر گونه‌های مختلف ایهام در مثنوی نه‌سپهر امیر خسرو دهلوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مثنوی واله سلطان مثنوی واله سلطان و سبک شناسی آن [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 7-28]
 • مجلس احرار اسلامی نقش مجلس احرار اسلامی در جنبش‌های ضدقادیانی در پنجاب (1929-1953م) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 267-282]
 • مجمع النفائس تحلیل دیدگاه‌های انتقادی ‌خان آرزو در تذکره‌ی مجمع‌النفائس [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 7-28]
 • محدودیت روابط خارجی هند: فر صت ها و محدودیت های پیش روی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 191-210]
 • محمد بن عبدالوهاب بررسی تطبیقی اندیشه سلفی گری در شبه‌جزیره عربستان و شبه‌قاره هند [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدبن قاسم بررسی تغییرات ماهوی فتوح اولیه هند و فاتحان مسلمان [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 55-80]
 • محمد قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند؛ زمینه ها و راهبردها [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 129-148]
 • محمد مهدی واصف مدراسی معرفی تذکره ی معدن الجواهر از محمّد مهدی واصف مدراسی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 25-44]
 • محمودالحسن دارالعلوم دیوبند؛ زمینه ها و راهبردها [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 129-148]
 • محمود بن شیخ ضیاء الدین محمد فرهنگ تحفه السعاده [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 87-108]
 • محمود گاوان نقش دیوانسالاران ایرانی در گسترش تشیع در دکن عصر بهمنی ها (مطالعه‌ی موردی میرفضل‌الله اینجوی و محمود گاوان) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 117-135]
 • محمود گاوان معرفی و شناسایی مهاجران گیلانی هند، با تکیه بر دکن [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 45-62]
 • محمود گجراتی نقد و تحلیل نسخه خطی منشآت محمد شاه بهمنی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 47-64]
 • محوطۀ قاراچشمه تخصص‌‌گرایی، پیچیدگی‌‌های اقتصادی و مبادلات تجاری شمال‌‌شرق ایران برمبنای داده‌‌های قاراچشمه نیشابور [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 77-102]
 • مخارج عمومی آنالیز اثرات سرریز جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی در کشورهای مناپ (رهیافت رگرسیون پانل فضایی) [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 89-108]
 • مخالف خوانی مخالف خوانی و انحراف از نُرم در شعر بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 25-42]
 • مدارا تأثیر پذیری تصوّف ایرانی از آیین بودا با تمرکز بر اندیشه ی مُدارا طلبی و شفقت بر خلق [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 99-118]
 • مدرسه ی دیوبند پیدایش تفکر دیوبندی در هندوستان و تأثیر آن بر بلوچستان ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 7-26]
 • مدرنیته گذری به هند: دیار مذاهبی دور امّا نزدیک [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 67-88]
 • مدل SWOT ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 9-28]
 • مدل SWOT و AHP بررسی تطبیقی ظرفیت¬های گردشگری سلامت در ایران و هند بابهره گیری ازمدل SWOT و فرایند سلسله مراتبی AHP [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 51-78]
 • مدل ویکور سنجش و ارزیابی جایگاه کشورهای شبه‌قاره از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در مقایسه با کشور ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل ویکور(Vikor)­ مقایسه تطبیقی شاخص‌های توسعه انسانی ایران با کشورهای شبه قاره هند )طی 35 سال اخیر با استفاده از مدل ویکور(Vikor) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 213-238]
 • مدیریت شیوه های رهبری نخبگان شبه قاره ی هند (با محوریت مهاتما گاندی، جواهر لعل نهرو و ایندیرا گاندی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 27-52]
 • مراتب هستی معناشناسی حضرات خمس در عرفان اسلامی و تری کایه در مهایانه بودایی [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 35-54]
 • مراجع کشف المحجوب هجویری، سندی بر تأثیرپذیری او از استادان و منابع گوناگون [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 93-106]
 • مراکز اسناد فهرست نامه‌های نسخ خطی فارسی در هند [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 173-198]
 • مرجع‌دار صفر بررسی ارجاع مشارکین در هشت باب از کلیله و دمنه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مردم‌شناسی تطبیقی بررسی مردم شناختی آیین های ازدواج در ایران و هند [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 109-128]
 • مرده سوزی آداب و شعائر مربوط به مرگ در دین هندویی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 85-106]
 • مرز روابط متقابل ژئوفرهنگی بین بلوچستان ایران و پاکستان درعصرجهانی شدن [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 135-152]
 • مرزبان ‌نامه مقایسۀ ساختارِ مرزبان‌نامه و کلیله‌ودمنه (با تکیه بر نمودِ اندیشة هند و ایرانِ باستان) [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 177-194]
 • مرشدیه مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 77-96]
 • مرگ بررسی اسطوره‌های مرگ در بینش هندی [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 25-42]
 • مرگ بررسی تطبیقی آیین‌های گذر در ایران و هند؛ مطالعه موردی: تولد و مرگ [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 7-24]
 • مرگ آیین های سوگواری در دین هندویی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 133-146]
 • مرگ‌های متوالی ستی، شکلی از مرگ‌های آیینی متوالی [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 139-158]
 • مرید مطالعه فواید الفواد: متن، شواهد و تاریخ [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 55-62]
 • مریدان مطالعة تطبیقی افکار متصوّفانه و نثرفارسی حسن علاء سجزی و شیخ شرف الدین احمد منیری [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 7-24]
 • مسؤولیت حقوقی مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 83-102]
 • مسئولیت‌مدنی بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران، هند و افغانستان [دوره 12، شماره 39، 1399، صفحه 9-34]
 • مستعمره ادبیات پسااستعماری در هندوستان و نقش آن در شکل گیری هویت نوین هندی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 65-82]
 • مسجد مقایسه ی معماری مساجد بلوچستان ایران با مساجد دوره ی تیموریان هند [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 71-88]
 • مسجد ابنیۀ هند (مرقّعی در معرّفی فضاهای شهری احمدآباد هند) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 9-24]
 • مسجد گذری به هند: دیار مذاهبی دور امّا نزدیک [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 67-88]
 • مسجد امام اصفهان مطالعه تطبیقی مسجد رنگونی های هند، امام اصفهان و کوصومبای بنگلادش [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 261-276]
 • مسجد جامع گلبرگه جستاری در معماری مسجد جامع گلبرگه، شاهکار هنر ایرانی در شبه‌‌قاره هند [دوره 11، شماره 37، 1398، صفحه 73-94]
 • مسجد رنگونی ها مطالعه تطبیقی مسجد رنگونی های هند، امام اصفهان و کوصومبای بنگلادش [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 261-276]
 • مسجد قوۃ الاسلام مسجد قوّۃ الاسلام و قطب منار (میراث ماندگار سلسله ی غلام شاهیان(ممالیک) در شمال هند) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 53-72]
 • مسجد کوصومبا مطالعه تطبیقی مسجد رنگونی های هند، امام اصفهان و کوصومبای بنگلادش [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 261-276]
 • مسعودبک مسعودبک، حلّاجی دیگر در تصوّف اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 111-134]
 • مسلمانان بررسی تأثیر نمادهای مربع و دایره در معماری مقدس هندوها، بودائیان و مسلمانان [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 129-146]
 • مسیر طالبی سفرنامه‌های فارسیِ هند؛ نخستین روایت‌گران نظام مشروطۀ انگلیس (مطالعۀ موردی: شگرفنامۀ ولایت، تحفه‌العالم و مسیر طالبی) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 213-234]
 • مشروطه روابط تجّاری با هند در نخستین سال‌های قرن بیستم میلادی و تأثیرآن بر اقتصاد ایران تا آغاز جنگ جهانی اول(1317ق./1900م تا 1332ق./ 1914م) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 121-138]
 • مشروطیت انگلیس سفرنامه‌های فارسیِ هند؛ نخستین روایت‌گران نظام مشروطۀ انگلیس (مطالعۀ موردی: شگرفنامۀ ولایت، تحفه‌العالم و مسیر طالبی) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 213-234]
 • مشروعیت مؤلفه های مشروعیت حکومت شیبانیان، با تکیه بر اندیشه های فضل الله روزبهان خنجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مضامین اخلاقی و عرفانی بازتاب ادب تعلیمی در شعر غنی کشمیری و شاپور تهرانی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 103-120]
 • مضامین دینی بررسی و تحلیل مضامین دینی زرتشتیان در «قصه سنجان» [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 121-142]
 • مضمون استقبال و معارضة حزین لاهیجی در قصاید [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 121-140]
 • مضمون بررسی مضمون و مترادفات آن از منظر شاعران سبک هندی (با تکیه بر غزلیات عرفی شیراز، طالب آملی، کلیم کاشانی و صائب تبریزی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مضمون آفرینی و خیال معرفی ناصر علی سرهندی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 107-116]
 • مضمون‌سازی نگاه فراهنجار صائب به داستان «خضر»در آیینة اشعارش [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 29-46]
 • مضمون و محتوا معرفی جوهر معظم سروده ی میرزا گل‌محمدخان ناطق‌مکرانی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 155-173]
 • معارف اسلامی مشترکات مضامین اشعار داراشکوه با آموزه های قرآنی و روایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معاصر نگاهی به داستان نویسی معاصر هند [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-104]
 • معاملات الکترونیکی مطالعه تطبیقی شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری بین المللی، حقوق ایران و هندوستان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 23-42]
 • معبد معبد سکایی تاکسیلا [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 123-144]
 • معبد گذری به هند: دیار مذاهبی دور امّا نزدیک [دوره 12، شماره 38، 1399، صفحه 67-88]
 • معجزه- سیداحمدخان- شبه قاره هند