نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثارالباقیه روش‌شناسی ابوریحان بیرونی در کتاب فی‌تحقیق ماللهند و آثارالباقیه [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 143-158]
 • آراء قضایی مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 83-102]
 • آزادی نگاهی مقایسه‏ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 29-42]
 • آمریکا تأثیر همکاری‌‌های هسته‌‌ای آمریکا و هند بر روابط هند و ایران [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 93-112]
 • آموزه‌‌های اخلاقی علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 113-128]
 • آموزه‌‌های اخلاقی علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 113-128]

ا

 • ابوریحان بیرونی روش‌شناسی ابوریحان بیرونی در کتاب فی‌تحقیق ماللهند و آثارالباقیه [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 143-158]
 • ادبیّات تعلیمی بازتاب ادب تعلیمی در شعر غنی کشمیری و شاپور تهرانی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 103-120]
 • اسلام نگاهی مقایسه‏ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 29-42]
 • اسناد بین‌المللی جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 171-194]
 • افغانستان ماهیت رقابت هند و چین در حوزۀ جنوب آسیا [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 9-26]
 • اقتصاد منطقه ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 9-28]
 • التنزیل معرفی و تحلیل محتوایی و سبکی نسخه خطی "سراج الهدایه" حسینی بخاری و متن "التنزیل" عزیزالدین نسفی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 195-212]
 • امام حسین(ع) شیوه‌های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 195-212]
 • امویان جایگاه جنگ و رویکرد سپاهیگری مسلمانان در گسترش اسلام در هند تا پایان امویان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 231-249]
 • اندیشه‌‌‌‌های ایرانی بازتاب فرهنگ و اندیشه‌‌های ایرانی در دیوان بینش کشیری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 251-266]
 • ایران نگاهی مقایسه‏ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 29-42]
 • ایران مروری اجمالی بر قالی‌‌های گورکانی هند (مطالعۀ موردی: موزۀ متروپلیتن نیویورک) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 27-46]
 • ایران تأثیر همکاری‌‌های هسته‌‌ای آمریکا و هند بر روابط هند و ایران [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 93-112]
 • ایران شیوه‌های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 195-212]
 • ایرانیان پیوند فرهنگی ایران و هند؛ رد پای معماران ایرانی در ساخت باغ‌های تاریخی کشمیر [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 235-250]

ب

 • باغ پیوند فرهنگی ایران و هند؛ رد پای معماران ایرانی در ساخت باغ‌های تاریخی کشمیر [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 235-250]
 • برهم‌کنش اقتصادی- سیاسی بر همکنش‌های اقتصادی- سیاسی جوامع جنوب ‌شرقی فلات ایران با شبه‌‌قارۀ هند و میان‌رودان( در طی هزارۀ سوم ق.م؛ مطالعۀ موردی، تجارت سنگ‌های قیمتی) [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 213-230]
 • بین‌النهرین بر همکنش‌های اقتصادی- سیاسی جوامع جنوب ‌شرقی فلات ایران با شبه‌‌قارۀ هند و میان‌رودان( در طی هزارۀ سوم ق.م؛ مطالعۀ موردی، تجارت سنگ‌های قیمتی) [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 213-230]
 • بینش کشمیری بازتاب فرهنگ و اندیشه‌‌های ایرانی در دیوان بینش کشیری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 251-266]

پ

 • پارسیان هند بررسی و تحلیل مضامین دینی زرتشتیان در «قصه سنجان» [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 121-142]
 • پاکستان نگاهی مقایسه‏ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 29-42]
 • پاکستان ماهیت رقابت هند و چین در حوزۀ جنوب آسیا [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 9-26]
 • پاکستان تأثیر واگرایانۀ وهابیگری عربستان بر روابط ایران و پاکستان (1991-2018) بر پایۀ نظریۀ سازه‌انگاری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 151-170]
 • پاکستان جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 171-194]
 • پنجاب نقش مجلس احرار اسلامی در جنبش‌های ضدقادیانی در پنجاب (1929-1953م) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 267-282]
 • پیامبر اسلام (ص) جایگاه جنگ و رویکرد سپاهیگری مسلمانان در گسترش اسلام در هند تا پایان امویان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 231-249]
 • پیوند فرهنگی پیوند فرهنگی ایران و هند؛ رد پای معماران ایرانی در ساخت باغ‌های تاریخی کشمیر [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 235-250]

ت

 • تاریخ پیامبر بررسی ابعاد تاریخی-ادبی «مغازی‌النبی»؛ یگانه منظومۀ تاریخ پیامبر در کشمیر [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 43-60]
 • تاریخ منظوم بررسی ابعاد تاریخی-ادبی «مغازی‌النبی»؛ یگانه منظومۀ تاریخ پیامبر در کشمیر [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 43-60]
 • تحصیل مال نامشروع مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 83-102]
 • تحفةالعالم سفرنامه‌های فارسیِ هند؛ نخستین روایت‌گران نظام مشروطۀ انگلیس (مطالعۀ موردی: شگرفنامۀ ولایت، تحفه‌العالم و مسیر طالبی) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 213-234]
 • تعبیر نقد نظر حسن‌الدین احمد در رابطه با تعبیر قرآنی «فارالتنّور» [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 129-150]
 • تعزیه شیوه‌های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 195-212]
 • تفسیر تحلیل و نقد تأثیرپذیری مفسران قادیانیه از علم جدید در تفسیر قرآن [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 61-82]

ج

 • جلال الدین حسین حسینی بخاری معرفی و تحلیل محتوایی و سبکی نسخه خطی "سراج الهدایه" حسینی بخاری و متن "التنزیل" عزیزالدین نسفی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 195-212]
 • جمهوری اسلامی ایران تأثیر واگرایانۀ وهابیگری عربستان بر روابط ایران و پاکستان (1991-2018) بر پایۀ نظریۀ سازه‌انگاری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 151-170]
 • جنبش‌ نقش مجلس احرار اسلامی در جنبش‌های ضدقادیانی در پنجاب (1929-1953م) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 267-282]
 • جنوب شرق ایران بر همکنش‌های اقتصادی- سیاسی جوامع جنوب ‌شرقی فلات ایران با شبه‌‌قارۀ هند و میان‌رودان( در طی هزارۀ سوم ق.م؛ مطالعۀ موردی، تجارت سنگ‌های قیمتی) [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 213-230]

چ

 • چالش‌‌ها چندجانبه‌گرایی؛ چالش‌‌ها و فرصت‌‌های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین‌الملل [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 47-68]
 • چندجانبه‌گرایی چندجانبه‌گرایی؛ چالش‌‌ها و فرصت‌‌های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین‌الملل [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 47-68]
 • چین ماهیت رقابت هند و چین در حوزۀ جنوب آسیا [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 9-26]

ح

 • حسن‌الدین احمد نقد نظر حسن‌الدین احمد در رابطه با تعبیر قرآنی «فارالتنّور» [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 129-150]
 • حق فرهنگی جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 171-194]
 • حقوق بین‌‌الملل چندجانبه‌گرایی؛ چالش‌‌ها و فرصت‌‌های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین‌الملل [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 47-68]

خ

 • ختم نبوت نقش مجلس احرار اسلامی در جنبش‌های ضدقادیانی در پنجاب (1929-1953م) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 267-282]
 • خضرخان علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 113-128]
 • خضرخان علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 113-128]

د

 • دارا شدن بلاجهت مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 83-102]
 • دارا شدن ناعادلانه مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 83-102]
 • دولرانی علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 113-128]
 • دولرانی علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 113-128]
 • دین اسلام ورود زبان عربی به هند و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 179-194]
 • دین زرتشت تلقی زرتشتیان از کیفر زنان بزهکار در دوزخ بر مبنای نسخ هندی مصوّر ارداویرافنامه [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 69-92]
 • دین زرتشتی بررسی و تحلیل مضامین دینی زرتشتیان در «قصه سنجان» [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 121-142]
 • دیوان بینش بازتاب فرهنگ و اندیشه‌‌های ایرانی در دیوان بینش کشیری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 251-266]

ر

 • روش نقد نظر حسن‌الدین احمد در رابطه با تعبیر قرآنی «فارالتنّور» [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 129-150]
 • روش‌شناسی روش‌شناسی ابوریحان بیرونی در کتاب فی‌تحقیق ماللهند و آثارالباقیه [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 143-158]

ز

 • زبان عربی ورود زبان عربی به هند و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 179-194]

س

 • سازه‌انگاری تأثیر واگرایانۀ وهابیگری عربستان بر روابط ایران و پاکستان (1991-2018) بر پایۀ نظریۀ سازه‌انگاری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 151-170]
 • سراج الهدایه معرفی و تحلیل محتوایی و سبکی نسخه خطی "سراج الهدایه" حسینی بخاری و متن "التنزیل" عزیزالدین نسفی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 195-212]

ش

 • شاپور تهرانی بازتاب ادب تعلیمی در شعر غنی کشمیری و شاپور تهرانی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 103-120]
 • شبه‌قاره بازتاب فرهنگ و اندیشه‌‌های ایرانی در دیوان بینش کشیری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 251-266]
 • شبه قاره هند ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 9-28]
 • شبه قاره هند ورود زبان عربی به هند و بازتاب آن در شبه قاره [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 179-194]
 • شبه‌قارۀ هند بر همکنش‌های اقتصادی- سیاسی جوامع جنوب ‌شرقی فلات ایران با شبه‌‌قارۀ هند و میان‌رودان( در طی هزارۀ سوم ق.م؛ مطالعۀ موردی، تجارت سنگ‌های قیمتی) [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 213-230]
 • شگرفنامۀ ولایت سفرنامه‌های فارسیِ هند؛ نخستین روایت‌گران نظام مشروطۀ انگلیس (مطالعۀ موردی: شگرفنامۀ ولایت، تحفه‌العالم و مسیر طالبی) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 213-234]
 • شیعه تأثیر واگرایانۀ وهابیگری عربستان بر روابط ایران و پاکستان (1991-2018) بر پایۀ نظریۀ سازه‌انگاری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 151-170]

ص

 • صرفی کشمیری بررسی ابعاد تاریخی-ادبی «مغازی‌النبی»؛ یگانه منظومۀ تاریخ پیامبر در کشمیر [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 43-60]
 • صفوی مروری اجمالی بر قالی‌‌های گورکانی هند (مطالعۀ موردی: موزۀ متروپلیتن نیویورک) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 27-46]

ع

 • عاشورا شیوه‌های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 195-212]
 • عراق جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 171-194]
 • عربستان سعودی تأثیر واگرایانۀ وهابیگری عربستان بر روابط ایران و پاکستان (1991-2018) بر پایۀ نظریۀ سازه‌انگاری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 151-170]
 • عزیزالدین نسفی معرفی و تحلیل محتوایی و سبکی نسخه خطی "سراج الهدایه" حسینی بخاری و متن "التنزیل" عزیزالدین نسفی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 195-212]

غ

 • غلام احمد قادیانی تحلیل و نقد تأثیرپذیری مفسران قادیانیه از علم جدید در تفسیر قرآن [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 61-82]
 • غنی کشمیری بازتاب ادب تعلیمی در شعر غنی کشمیری و شاپور تهرانی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 103-120]

ف

 • فارالتنور نقد نظر حسن‌الدین احمد در رابطه با تعبیر قرآنی «فارالتنّور» [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 129-150]
 • فرصت‌‌ها چندجانبه‌گرایی؛ چالش‌‌ها و فرصت‌‌های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین‌الملل [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 47-68]
 • فرهنگ بازتاب فرهنگ و اندیشه‌‌های ایرانی در دیوان بینش کشیری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 251-266]
 • فی‌تحقیق ماللهند روش‌شناسی ابوریحان بیرونی در کتاب فی‌تحقیق ماللهند و آثارالباقیه [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 143-158]

ق

 • قادیانی نقش مجلس احرار اسلامی در جنبش‌های ضدقادیانی در پنجاب (1929-1953م) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 267-282]
 • قالی‌‌بافی مروری اجمالی بر قالی‌‌های گورکانی هند (مطالعۀ موردی: موزۀ متروپلیتن نیویورک) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 27-46]
 • قانون اساسی نگاهی مقایسه‏ای به آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 29-42]
 • قانون اساسی ایران جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 171-194]
 • قرآن تحلیل و نقد تأثیرپذیری مفسران قادیانیه از علم جدید در تفسیر قرآن [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 61-82]
 • قرآن کریم جایگاه جنگ و رویکرد سپاهیگری مسلمانان در گسترش اسلام در هند تا پایان امویان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 231-249]
 • قصه سنجان بررسی و تحلیل مضامین دینی زرتشتیان در «قصه سنجان» [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 121-142]

ک

 • کشمیر بررسی ابعاد تاریخی-ادبی «مغازی‌النبی»؛ یگانه منظومۀ تاریخ پیامبر در کشمیر [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 43-60]
 • کشمیر پیوند فرهنگی ایران و هند؛ رد پای معماران ایرانی در ساخت باغ‌های تاریخی کشمیر [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 235-250]

گ

 • گسترش اسلام جایگاه جنگ و رویکرد سپاهیگری مسلمانان در گسترش اسلام در هند تا پایان امویان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 231-249]
 • گناهان زنان تلقی زرتشتیان از کیفر زنان بزهکار در دوزخ بر مبنای نسخ هندی مصوّر ارداویرافنامه [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 69-92]
 • گورکانی مروری اجمالی بر قالی‌‌های گورکانی هند (مطالعۀ موردی: موزۀ متروپلیتن نیویورک) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 27-46]

م

 • ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک QSPM ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 9-28]
 • مجلس احرار اسلامی نقش مجلس احرار اسلامی در جنبش‌های ضدقادیانی در پنجاب (1929-1953م) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 267-282]
 • مدل SWOT ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 9-28]
 • مسؤولیت حقوقی مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 83-102]
 • مسیر طالبی سفرنامه‌های فارسیِ هند؛ نخستین روایت‌گران نظام مشروطۀ انگلیس (مطالعۀ موردی: شگرفنامۀ ولایت، تحفه‌العالم و مسیر طالبی) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 213-234]
 • مشروطیت انگلیس سفرنامه‌های فارسیِ هند؛ نخستین روایت‌گران نظام مشروطۀ انگلیس (مطالعۀ موردی: شگرفنامۀ ولایت، تحفه‌العالم و مسیر طالبی) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 213-234]
 • مضامین اخلاقی و عرفانی بازتاب ادب تعلیمی در شعر غنی کشمیری و شاپور تهرانی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 103-120]
 • مضامین دینی بررسی و تحلیل مضامین دینی زرتشتیان در «قصه سنجان» [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 121-142]
 • مغازی‌النبی بررسی ابعاد تاریخی-ادبی «مغازی‌النبی»؛ یگانه منظومۀ تاریخ پیامبر در کشمیر [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 43-60]
 • مفسران قادیانیه تحلیل و نقد تأثیرپذیری مفسران قادیانیه از علم جدید در تفسیر قرآن [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 61-82]
 • منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 9-28]
 • منظومۀ غنایی علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 113-128]
 • منظومۀ غنایی علل رویکرد تعلیمی در منظومۀ دولرانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 113-128]
 • مهاجرت به هند بررسی و تحلیل مضامین دینی زرتشتیان در «قصه سنجان» [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 121-142]
 • موازنۀ تهدید ماهیت رقابت هند و چین در حوزۀ جنوب آسیا [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 9-26]

ن

 • نسخ ارداویرافنامه تلقی زرتشتیان از کیفر زنان بزهکار در دوزخ بر مبنای نسخ هندی مصوّر ارداویرافنامه [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 69-92]
 • نسخه خطی معرفی و تحلیل محتوایی و سبکی نسخه خطی "سراج الهدایه" حسینی بخاری و متن "التنزیل" عزیزالدین نسفی [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 195-212]
 • نظام کیفری تلقی زرتشتیان از کیفر زنان بزهکار در دوزخ بر مبنای نسخ هندی مصوّر ارداویرافنامه [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 69-92]
 • نقد نقد نظر حسن‌الدین احمد در رابطه با تعبیر قرآنی «فارالتنّور» [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 129-150]
 • نمایش شیوه‌های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 195-212]

و

 • واقع‌‌گرایی نئوکلاسیک تأثیر همکاری‌‌های هسته‌‌ای آمریکا و هند بر روابط هند و ایران [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 93-112]
 • وهابیت تأثیر واگرایانۀ وهابیگری عربستان بر روابط ایران و پاکستان (1991-2018) بر پایۀ نظریۀ سازه‌انگاری [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 151-170]

ه

 • هزارۀ سوم ق.م بر همکنش‌های اقتصادی- سیاسی جوامع جنوب ‌شرقی فلات ایران با شبه‌‌قارۀ هند و میان‌رودان( در طی هزارۀ سوم ق.م؛ مطالعۀ موردی، تجارت سنگ‌های قیمتی) [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 213-230]
 • همکاری‌‌های هسته‌‌ای تأثیر همکاری‌‌های هسته‌‌ای آمریکا و هند بر روابط هند و ایران [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 93-112]
 • هند جایگاه جنگ و رویکرد سپاهیگری مسلمانان در گسترش اسلام در هند تا پایان امویان [دوره 13، شماره 40، 1400، صفحه 231-249]
 • هند ماهیت رقابت هند و چین در حوزۀ جنوب آسیا [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 9-26]
 • هند مروری اجمالی بر قالی‌‌های گورکانی هند (مطالعۀ موردی: موزۀ متروپلیتن نیویورک) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 27-46]
 • هند چندجانبه‌گرایی؛ چالش‌‌ها و فرصت‌‌های سیاست خارجی هند در تعامل با حقوق بین‌الملل [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 47-68]
 • هند تأثیر همکاری‌‌های هسته‌‌ای آمریکا و هند بر روابط هند و ایران [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 93-112]
 • هند شیوه‌های اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 195-212]
 • هند سفرنامه‌های فارسیِ هند؛ نخستین روایت‌گران نظام مشروطۀ انگلیس (مطالعۀ موردی: شگرفنامۀ ولایت، تحفه‌العالم و مسیر طالبی) [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 213-234]
 • هنر زرتشتیان هند تلقی زرتشتیان از کیفر زنان بزهکار در دوزخ بر مبنای نسخ هندی مصوّر ارداویرافنامه [دوره 13، شماره 41، 1400، صفحه 69-92]