نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه سیستان وبلوچستان

2 کارشناس ارشد فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

چکیده 
موسس نظریه ی «وحدت وجود »  ابن عربی است. برخی باایشان هم عقیده اند وبرخی خیر.  در این مقاله ،ضمن بیان معانی وجود و وحدت به اقسام آنها پرداخته می شود. ابن عربی معتقد است که وجود فقط خداست. در هستی غیر از خدا نیست ؛یعنی خدا موجود است وچیزی از عالم موجود نیست و شارحین ابن عربی به تبیین معرفت شناسی وحدت وجود پرداخته اند .اوپانیشاد ها به طور کلی در یک قضیه اصلی ثابت است وآن عبارت است از اینکه کل موجودات واشیاء خواه مادی وخواه معنوی همه در دریای حقیقت وحدت مستغرق است وآن عالم ، مافوق عالم محسوسات است وذاتی غیر محدود وقائم به خود دارد .پس هرچند در اوپانیشادها وحدت وجود به صراحت بیان شده واز این جهت مشابه« ابن عربی »می باشند اما یکی از تمایزات بین این دو دیدگاه اینست که ابن عربی معتقد است که غیر خدا معدوم است و عالم در جنب خدا وجودی متوهم است و وجود وموجود غیر از عین حق نیست اما در اوپانیشادها عالم معدوم انگاشته نمی شود و معتقدند که عالم وهر آنچه در آن است از اشیاء وموجودات همه  تجلی وظهور اوست. در بحث اطلاق وتقیید اوپانیشاد ها معتقدند از همه اول هست مطلق بود (بی نام ونشان )یگانه وبی همتا (بی عیب).اماابن عربی معتقد است که وجود مطلقی که مقید نیست وجود خداوند است که واجب الوجود بالذات است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده وگرداوری مطالب آن به صورت کتابخانه ای ونرم افزاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Unity of Existence and Existent from Ibn Arabi and Upanishads’ point of view

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Nasiri 1
  • Maryam MohammadRezakhani 2

چکیده [English]

 
DR. Ali Akbar Nasiri
Assistant  Professor  of Islamic Philosophy and Word Dept,
 University of Sistan and Baluchestan
Maryam  MohammadRezakhani
M.A Student of Islamic Philosophy and Word Dept,
University of Sistan and Baluchestan.
 
 
 
 Abstract    
    Ibn Arabi is the founder of the Theory of Unity of Existence. Some of these people advocated Ibn Arabi and others opposed him. In this study, it has been attempted to address the different meanings of Existence and Unity. Ibn Arabi believes that existence belongs only to God and there is no existence except Him. It means that the God is existent in the universe and other things are not. The commentators of the Theory of Unity of Existence, then, explained its epistemological aspects.
    Upanishads apparently emphasized a consistent principle, which is beings, entirely, material or spiritual, are overwhelmed by the reality sea, which is superior to tangible world, possesses infinite nature and is self-existent. Thus, although Upanishads clearly mentioned the Unity of Existence and in this matter it is similar to Ibn Arabi’s view, there is a clear distinction between the two of them.  Ibn Arabi believes that there is no existence except God and the existence of the universe besides God is nothing but an imagery matter. In contrast, Upanishads consider the world as an existing really which is the manifestation of God. In the matter of the Absolute and the Conditional, Upanishads believe that the Absolute was the first, who is the One and only and has no equals. In spite of Upanishads, Ibn Arabi declared that the only absolute and non-conditional existence is God whose existence is necessary by its nature.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Unity of Existence
  • Ibn Arabi
  • Upanishads
  • manifestation
  • objectivity
1-قران کریم
2- ابن عربی،محی الدین، نقد النقود فی معرفه الوجود،تهران وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1367.
3-_____________، رساله النصوص، بی جا، بی تا.
4-_____________، جامع الاسرارومنبع الانوار، تهران: علمی-فرهنگی، بی تا.
5-_____________، فتوحات مکیه، جلد2-1 ، بولاق، 1293.
6-امین،سیدحسن،وحدت وجود در فلسفه وعرفان اسلامی،چاپ اول، انتشارات بعثت،.1376
7-آشتیانی، جلال الدین، هستی از نظر فلسفه وعرفان، قم: بوستان کتاب ،1387.
8-آملی ،حیدر، المقدمات من نص النصوص، تهران،توس، 1367.
9-بالیزاده، مصطفی، شرح فصوص الحکم، بیروت:دارالکتب العلمیه،،1422ه-ق.
10-بایر ناس،جان، تاریخ جامع ادیان،مترجم: علی اصغر حکمت، چاپ14،تهران: انتشارات علمی وفرهنگی،1383.
11-جندی، مویدالدین، شرح فصوص الحکم، بی جا، بی تا.
12-داراشکوه،محمد، اوپانیشاد، چاپ سوم، تهران: نشر محمدعلی علمی،1332.
13-سجادی ،سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات عرفانی، چاپ اول، تهران: کتابخانه طهوری،1370.
14-سلیمانی اردستانی،عبدالرحیم، سیری در ادیان زنده جهان، تهران: انتشارات انجمن معارف اسلامی ایران،1383.
15-سیدان،سید جعفر، سلسله درس های عقاید، جلسه چهارم  وششم وهفتم، قم : مدرسه آیه الله گلپایگانی ،1385.
16-شایگان،داریوش، ادیان ومکتب های فلسفی هند،2جلد،چاپ هفتم،تهران: امیر کبیر،1389.
17-صدر الدین شیرازی ،محمد، اسفار اربعه، چاپ دوم، قم: چاپخانه مصطفوی،1368.
18-فرغانی ،سعیدالدین، مشارق الذراری با مقدمه آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی،1379.
19-قمشه ای،محمدرضا، مجموعه آثار حکیم صهبا، اصفهان: کانون پژوهش،1378.
20-قونوی،صدر الدین، مفتاح الغیب، تصحیح محمد خواجوی، تهران: مولی،1374.
21-قیصری ،محمد داود، شرح فصوص الحکم ،به کوشش  آشتیانی،تهران: علمی وفرهنگی،1375.
22-کاشانی ،کمال الدین عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفیه، قم: انتشارات بیدار،1370.
23-__________________، مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی، مقدمه و تصحیح و تعلیق مجید هادی زاده، تهران:  میراث مکتوب،1380.
24-کاکایی ، قاسم، ادیان ومکتب های فلسفی هند،2جلد،چاپ هفتم،تهران: امیر کبیر، 1384.
25-مطهری، مرتضی، انسان کامل ، چاپ سی و چهارم، انتشارات صدرا،1388.