فرایند پذیرش مقالات

داوری در فصلنامة مطالعات شبه قاره به صورت دوسوکور انجام می‌شود.

1- دریافت مقاله از طریق سایت مجله

2- ارسال مقاله به اعضای هیئت تحریریه یا دبیر تخصصی

3- بررسی مقاله در جلسه هیئت تحریریه، بررسی آنلاین یا از طریق ایمیل که نتیجه آن به شکل زیر است

الف- رد مقاله در جلسه هیئت تحریریه به دلیل در اولویت نبودن

ب- عدم انطباق با محتوای و حوزۀ کار مجله

ج-کیفیت پایین و ... که به همراه دلایل مربوط، به اطلاع نویسنده می‌رسد.

4- درنظر گرفتن اصلاح اولیه‌ای (قبل از داوری) برای مقاله که به نویسندگان گرامی ارائه خواهد شد تا پس از اعمال اصلاحات مورد نظر هیئت تحریریه (در صورت تأیید)، به داوری ارسال شود

5- ارسال به داوری (حداقل دو داور)

6- دریافت نتایج داوری که به سه صورت می‌باشد:

الف-  منفی

ب- مثبت

ج-  اصلاحات

7- ارجاع نتایج داوری به اعضای هیئت تحریریه برای بررسی داوری‌ها و تصمیم‌گیری، که سه نتیجه را دربر خواهد داشت:

الف- رد مقاله به دلیل رد داوری‌ها (دو داوری منفی)

ب- ارسال به داور سوم (یک داوری منفی و یک اصلاحات)

ج-  ارسال به نویسنده برای اعمال اصلاحات (دو اصلاح داوری)

8- دریافت اصلاحات از نویسندگان

ارسال اصلاحات اعمال شدة نویسنده به داور محترم تطبیقی (معمولاً یکی از دو داور قبلی مقاله) که سه نتیجه را در پی خواهد داشت:

الف- رد اصلاحات

ب- پذیرش

ج-  اصلاحات مجدد

و به سه شکل زیر عمل خواهد شد:

الف-  اصلاحات مجددا به نویسندگان برای اعمال عودت داده می‌شود.

ب-  در صورت اعمال کلیه اصلاحات پذیرش صادر می‌شود.

ج- مقاله به دلیل عدم اعمال اصلاحات مطابق نظر داور تطبیقی رد خواهد شد

 

در جدول زیر وضعیت کلی گردش کار و مفهوم هر یک از عبارتهای نمایش داده شده بر روی سامانه فصلنامه ارائه شده است.

ردیف

مراحل انجام شده

وضعیت نمایش داده شده بر روی صفحه پرونده

زمان تقریبی

1

ارسال مقاله و تایید آن توسط نویسنده

دریافت شده

 

2

بررسی اولیه در راستای انطباق با اهداف فصلنامه و رعایت ساختار تدوین مقاله

در حال بررسی توسط سردبیر علمی

10 روز

3

تایید سردبیر به منظور انجام داوری و بررسی مقاله توسط داوران به تشخیص سردبیر و اعضای هییت تحریریه(حداقل 3 داور)

ارسال شده برای داوران

2 روز

4

انجام بخشی از فرآیند داوری و اعلام نتیجه توسط داورا ن

انجام داوری توسط برخی از داوران

2 تا 3 ماه

5

تکمیل داوری توسط همه داوران

تکمیل داوری توسط داوران

2 تا 3 ماه

6

بررسی نظرات داوران توسط سردبیر

 

 

7

تعیین مراحل بعدی با توجه به توضیحات بالا

آماده ویرایش توسط ارسال کننده (در صورتی که نتیجه داوری مثبت باشد)

حداکثر ظرف مدت 15 روز

8

اعمال اصلاحات توسط نویسنده

ویرایش شده توسط نویسنده

 

9

ارسال نتیجه داوری و اصلاحات صورت گرفته توسط نویسنده برای سردبیر

ارسال شده برای داوری نهایی

1 روز

10

بررسی توسط سردبیر و اعلام نظر نهایی

داوری نهایی انجام شده

یک هفته

11

بررسی مجموع نظرات داوران و سردبیر در جلسه هیات تحریریه و در صورت موافقت با انتشار

پذیرفته شده

یک هفته