نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد زابل

چکیده

چکیده
بدر چاچی ­­شاعری است که در قرن هشتم هجری در هند از شهرت و آوازة زیادی برخوردار بوده است. براساس نوشتة تذکره ها دیوانش تا مدت ها در شبه قارّه رواج تمام داشته است. دربارة­سبک شاعری وی بایدگفت که­در­ میان صاحب نظران­ کلامش به­پیچیدگی وابهام شهرت­ دارد. دلیل­عمدة دشواری­سخن بدر را باید کثرت استفادة­ وی از استعاره دانست. به ­گونه­ای که گاه­ کلامش­را به معما نزدیک می­کند. علاقة وی ­به استعاره تا بدانجاست که، ­در برخی­از تصاویرش استعاره را به­استعاره و یا به عنصر دیگری­­تشبیه­ می­کند. همچنین تمایل زیادی به آرایش ­استعاره با صنایع خیال­انگیز­دیگری همچون استخدام و ایهام دارد. بایدگفت با وجود شهرت بدر در سبک هندی، تا کنون دربارة طرز سخنوری وی پژوهش های بسیاراندکی انجام گرفته است. بنابراین ضرورت دارد تا استعاره به­عنوان ­مهمترین واساسی­ترین­عنصرخیال انگیزی درشعر وی، به دقت بررسی وتحلیل گردد. ازاین رو این پژوهش­ازطریق روش توصیفی تحلیلی،به­ نقد وتحلیل استعاره درشعر وی می پردازد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Metaphor in Poems of Badr Chachi

نویسنده [English]

  • Hossein Ettehadi

چکیده [English]

Hossain Ettehadi
Lecturer of Persian language and literature Dept,
Islamic Azad University, Zabol Branch
 
 
 
 
 
Abstract
    Badr Chachi was an eighth-century poet who has had a great reputation in India. Based on the available biographies, his poem collection has been been popular all over the subcontinent for a long time. On his poetry style, it can be stated that his poetry is known for ambiguity among the experts. The main reason for his ambiguity is the excessive use of metaphor in his poetry, so that his poems get close to riddle.
 His interest in metaphor is to the extent that in some of his images, he resembles metaphors to metaphors or other elements. Moreover, he had a great interest in adorning the metaphor with other figures of speech, such as zeugma and amphibology. So, careful review and analysis of his fancy metaphors as the most important element in his poetry is essential. Hence, using descriptive-analytic method, this study attempts to analyze metaphors in his poems.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Badr Chachi
  • imagery
  • metaphor
  • ambiguity
  • defamiliarization
منابع
1.بدر چاچی، دیوان،  تحقیق و تصحیح علی محمد گیتی فروز، تهران: کتابخانه مجلس شورای اسلامی،1387.
2.برا­ون، ادوارد، از سعدی تا جامی، ترجمه و تحشیة علی اصغر حکمت، تهران: ابن سینا،1339.
3.پارسا ، سیداحمد، حسین پناهی،فردین، استعاره های ترکیبی­گونه ای نویافته از استعاره در سروده های خاقانی شروانی، شیراز،بوستان ادب، شمارة دوم، سال سوم، صص25-50 ،1390.
4.جرجانی، عبدالقاهر، اسرارالبلاغه،  چاپ پنجم، ترجمه جلیل تجلیل، تهران، دانشگاه تهران،1389.
5.خاقانی شروانی،افضل الدین بدیل، دیوان،  چاپ هفتم، به کوشش ضیاءالدین سجادی، تهران: زوار،1382.
6.خلیلی جهانتیغ، مریم، سیبِ باغِ جان،  چاپ اول، تهران: سخن،1380.
7.رامپوری، غیاث الدین محمد، غیاث اللغات، چاپ دوم، به کوشش منصور ثروت، تهران: امیرکبیر، 1375.
8.رجایی،محمد خلیل، معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع، چاپ چهارم، شیراز: دانشگاه شیراز، 1376.
9.سجادی،سیّدضیاءالدین، فرهنگ لغات وتعبیرات دیوان خاقانی،  چاپ اول، تهران: زوّار،1374.
10.سعدسلمان،مسعود، دیوان، چاپ اول،رشید یاسمی، تهران: انتشارات پیروز،1339.
11.شفیعی کدکنی،محمدرضا، صور خیال در شعر فارسی، چاپ نهم، تهران: آگه،1383.
12.شمیسا، سیروس، بیان،  چاپ دوم، تهران، میترا،1386.
13.صبا، مولوی محمد مظفّرحسین، تذکره روز روشن، چاپ اول، تصحیح وتحشیة محمدحسین رکن زاده آدمیت، تهران: کتابخانه رازی،1343.
14.صفا،ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، جلدسوم بخش اول، چاپ دهم، تهران: فردوس،1372.
15.علیقلی خان واله داغستانی، تذکره ریاض الشعرا، چاپ اول، تصحیح و مقدمه ابوالقاسم رادفر و گیتا اشیدری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،1391.
16.فرشیدورد،خسرو، دربارة ادبیات و نقد ادبی،چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر 1382.
17.مصفّی،ابوالفضل،فرهنگ اصطلاحات نجومی،چاپ چهارم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388.
18.نفیسی،سعید، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ، تهران: کتابفروشی فروغی، 1344.
19.هدایت،رضا قلی خان،مجمع الفصحا،چاپ دوم، به کوشش مظاهر مصفّا، تهران،امیرکبیر،1382.