نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روابط بین الملل دانشگاه شیراز

2 گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی این مقاله واکاوی دلایل و نشان دادن روندهای مرتبط با تلاش‌های هند برای تامین امنیت همه‌جانبه در پرتو همکاری‌جویی چندگانه است. پایان جنگ سرد شرایطی را به وجود آورد که الزامات و ضرورت‌های حاکم بر جوامع به ویژه سیاست خارجی قدرت‌های نوظهور با تحول مواجه شود. در این راستا، قدرت های نوظهوری چون هندوستان در راستای تامین منافع ملی وارتقای امنیت از سمت نوعی ایدئولوژی‌گرایی به رویکردی مبتنی بر همکاری جویی چندجانبه حرکت کردند. این مقاله با طرح این سوال که چرا استراتژی هند برای تامین امنیت همه‌جانبه و ارتقای منافع ملی در سال های اخیر با این تغییر مواجه شده است؟ و مهم‌ترین نمودهای عینی آن کدام‌اند؟ با اتکا بر روش توصیفی-تبیینی این فرضیه را مطرح می‌کند که این تغییر متاثر از دو دسته عوامل سطح داخلی و سیستمی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که در سطح داخلی مولفه‌هایی همچون خواست ملی برای ایفای نقش به‌مثابه قدرت بزرگ، کاهش اثرگذاری ایدئولوژی و ذهنیت نخبگان جدید موثر بوده و در سطح سیستمیک نیز می‌توان به عواملی مانند پایان جنگ سرد، ارزش‌های دموکراتیک و ظهور چین اشاره کرد. توسعه روابط همکاری‌جویانه هند به صورت همزمان با چین، امریکا، پاکستان و همسایگان نمودهای عینی این تحول به شمار می‌روند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

- India and Comprehensive Security: Multiple Cooperation Strategy

نویسندگان [English]

  • Fariborz Arghavani Pirsalami 1
  • Mortaza Esmaeili 2

1 Assistant professor of International Relations Dept,Shiraz University

2 Assistant professor of Political Sciences Dept, Shiraz University

چکیده [English]

The end of Cold War and Soviet Union collapse resulted in some changes in international equations such as great powers relations. This new situation with some systemic processes included in Globalization and spread of communications technologies have influenced rising powers policy choices. The foreign policies of these powers are so important. Hence, foreign policy of India as a one of the most important of rising powers in terms of new leadership and economic requirements have experienced new trend: trying to promote security by few concern to ideology and moving toward multiple cooperation strategy. This article is seeking to answer two question: why India has choosen this strategy? And what are the main examples of this strategy? The article s aims is explaining of the change and this new trend in India foreign policy after Cold War. Evaluation of attitude changes of new leaders and its impact on India foreign policy with some characteristics such as pragmatism is the main discussion of the article.
 
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • Foreign Policy
  • Pragmatism
  • China
  • America
1- بهرامی مقدم، سجاد، دگرگونی سیاست خارجی هند: از جهان سوم گرایی به عمل گرایی اقتصادی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 17، شماره 4، صص 196-161، زمستان 1393.
2- جانسیز، احمد و دیگران، تحول سیاست خارجی هند (در عمل گرایی اقتصادی دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس)، فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال 7، شماره 27، صص 50-25، پاییز 1395.
3- سبحانی، مهدی، رفتارشناسی رویکردهای جدید در سیاست خارجی هند، فصلنامه سیاست خارجی، سال 24، صص 676 – 655، پاییز 1389.
4- سیمبر، رضا و دیگران، سیاست خارجی هند، رشت: اداره انتشارات دانشگاه گیلان، 1394.
4- Bahramimoghadam, Sajad, India Foreign Policy Transformation: From Third Worldism to Economic Pragmatism, Strategic Studies, 17, 4, pp.161-169, Winter 2014. (In Persian)
5- Bura, Sirinivas & Babu, Rajesh R. Locating India in the Contemporary International Legal Order,  Springer, 2017.
6- Chakraborty, Chandreyee, India Nuclear Diplomacy and the Non-Proliferation Regime, The Centre for Air Power Studies, Kalpana Shukla, 2013.
7- Dormandy, Xenia, Is India, or Will it be, A Responsible International  Stackeholder?, The Washington Quarterly, 30: 3, pp. 117 – 130, 2007.
8- Dubey, Muchkund, Multilateralism  Desieged, Geneva, South Centre Geneva, 2004.
9- Ganguly, Sumit, India's Foreign Policy: Retrospect and Prospect, Oxford University Press, 2012.
10- Garver, W.John, The Restoration of Sino-Indian Comity Following India’s Nuclear Tests, China Quarterly, No .168,pp.865-889, 2001. 
11- Green, Michaeil, j & Bates Gill, eds, Asia’s New Multilateralism: Cooperation, Competition and the Search for Community,New York: Colombia University Press, 2009.
12- Haisheng. What Is Fernandez Up to,Jiefang Junbao, 1998.
13- Hayes,Jarrod, Identity and Securitization in the Democratic Peace:The United States and the Divergence of Responses to India and Iran s Nuclear Programs. International Studies Quarterly,53,pp.977-999, 2009.
14- Hogan, M.ed. The End of the Cold War,Its Meaning and Implication, Cambridge University Press, 1997.
15- Jansiz, Ahmad and et al, India Foreign Policy Transformation, Journal of Subcontinent Researches, 7, 27, pp.25-50, Fall 2016. (In Persian)
16- Menon, Shivshankar, Choices: Inside the Making of India’s Foreign Policy, Brookings Institution Press , 2016.
17- Mohan,C.Raja, India and the Asian Security Architecture, in Michael J. Green and Bated Gill (eds) Asia s Multilateralism, New York: Colombia University Press, 2009.
18- National Research Council, Maritime Security Partnerships, National Academies Press, 2009.
19- Ogden, Chris, China and India: Asia's Emergent Great Powers, Poility, 2017.
20- Paul, T.V, The  Systemic  Bases of  India’s Challenge to the Global Nuclear Order, The Nonproliferation  Review, 6, No, PP.1-11, 1998.
21- People’s Daily Online (2005) “China, India lssue Joint statement on Establishing’strategic and cooperative partnership”, April 13, 2005, http://www.english.people.com.cn/200504/13/eng20050413-180682.html.
22- Raja Mohan, C, Rising India:Partner in Shaping the Global Commons?, The Washington Quarterly, 33.3. pp. 133 – 148, 2010.
23- Schaffer, Teresita c. India and the United States in the 21st Century : Reinventing Partnership, India Research Press, 2010.
24- Simbar, Reza and et al, India Foreign Policy, Rasht: Guilan University, 2015. (In Persian)
25- Sinha, Aseema, A Story of Four Reveloutions: Mechanisms of Change in China, Asia Policy, 14, 1, pp.122-126, 2012.
26- Sobhani, Mahdi, New Attitudes in india Foreign Policy, Foreign Policy Journal, 24, pp 655-676, Fall 2010. (In Persian)
27- Twining, Daniel and Fontaine, Richard, The Ties That Bind? U.S. Indian Values – Based Cooperation, The Washington Quarterly, 34:2, pp. 193 – 205, 2011.
28- Westad, Ame, The Global Cold war: Third  World Interventions the Making of Our Times , UK: Cambridge University Press, 2005.
29- Yuan , Jing – Dong, The Dragon and the Elephant: Chinese – Indian Relations in the 21st Centry, The Washigton Quarterly, 30:3,pp. 131 – 144, 2007.