چالش های امنیتی روابط ایران و پاکستان در منطقه بلوچستان پس از 11 سپتامبر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 گروه روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

3 گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

4 گروه روابط الملل دانشگاه آزاد اسلامی. واحد اصفهان،(خوراسگان)

چکیده

ایجاد رابطه حسنه با پاکستان همسایه شرقی ایران، همواره از دغدغه‌های مسئولان و سیاستگذاران ایران بوده است. ایران نیز به‌عنوان کشور هم مرز پاکستان، از موقعیت ژئوپلتیک بالایی برخوردار است و با توجه به ویژگیهای ژئواستراتژیک خود کشور مهمی در منطقه محسوب می‌شود، جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی و امنیت ملی پاکستان دارا می‌باشد. اما نکته مهم این است که در سالهای اخیر روابط دو کشور در منطقه بلوچستان دو سوی مرز با چالش‌هایی روبرو بوده است. این پژوهش می‌کوشد به بررسی تهدیدات امنیتی موجود در منطقه بلوچستان و اثرات آن در روابط بین دو کشور ایران و پاکستان با تکیه به مفاهیم امنیتی مکتب کپنهاگ بپردازد. سؤال اساسی این تحقیق این است که با توجه به مفاهیم امنیت در مکتب کپنهاگ چه موانع در روابط دو کشور می‌تواند دخیل باشد؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که منطقه بلوچستان بر امنیت دو کشور و در حوزه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تهدید ایجاد می‌کند. از این رو، در این پژوهش به تبیین تهدیدات منطقه بلوچستان و تأثیر آن بر روابط ایران و پاکستان با تکیه بر مکتب کپنهاگ می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security Challenges - Iran-Pakistan Relations in the Balochistan Region After September 11th

نویسندگان [English]

  • Yaser Kahrazeh 1
  • Saeid Vosughi 2
  • Hosain Masoudnia 3
  • Mahnaz Goodarzi 4
1 Ph.D Student Of International Relations Dept,Islamic Azad University, Esfahan unit(khorasgan)
2 Assistant professor of International Relations Dept, University of Esfahan
3 Associate professor of political science Dept,University of Esfahan
4 Assistant professor Of International Relations Dept,Islamic Azad University , Esfahan unit(khorasgan)
چکیده [English]

    Making a good relationship between east neighbors of Iran i.e. Pakistan, has always been a concern of officials and policy makers in Iran. Iran as the neighbor of Pakistan with a great geopolitical status and considering its geostrategic characteristics is an important country in the region; it has a special place in Pakistan's foreign policy and national security. However, the important point is that in the recent years, bilateral relations in Balochistan region have faced some challenges. The study seeks to invistigate security threats in Balochistan region and its effects on Iran-Pakistan relations, based on security implications of Copenhagen School. The main question of this research is that, with regard to the security implications of the Copenhagen School, what obstacles can be involved in the relations between the two countries? The main hypothesis of this study is that Balochistan region is threatening the security of the two countries, in the military, political, economic, and social spheres. Hence, here is an analysis of the threats of the Balochistan region and its impact on the relations between Iran and Pakistan, based on Copenhagen school.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balochistan
  • Pakistan
  • Iran
  • Copenhagen School
1. ابراهیمی، نبی اله ، بررسی مقایسه‌ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی،فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره چهارم. صص.8-30، 1393.
2. احمدی پور ،زهرا و دیگران ، تببین عوامل ناامنی در جنوب شرق ایران، فصلنامه مطالعات اجتماعی. صص.14-44، 1390.
3. اسماعیل زاده امامقلی یاسر و احمدی فشارکی حسنعلی ، داعش و امنیت ایران با تکیه بر مکتب کپنهاگ، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره 18، صص. 124-141، 1395.
4. بوزان ، بری و دیگران، چارچوب تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1395
5. بوزان، بری ، مردم، دولت‌ها و هراس. تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، 1378.
6. پورخسروانی ، انیس ، همکاری‌های ایران و پاکستان در عرصه امنیت انسانی: موانع و راهکارها، مجموعه مقاله‌های همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب،. صص. 218- 226، 1387.
7. توحیدی ، زهرا ، خط لوله صلح: ابعاد و منافع،معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386.
8. جوادی ارجمندی ،محمدجعفر، و دیگران، تحلیل ژئواستراتژیکی روابط ایران و پاکستان با تاکید بر عامل امنیتی، فصلنامه مظالعات شبه قاره هند، شماره 12، صص 66-67، 1391
9. حافظ نیا ،محمدرضا و رومینا ابراهیم ، تحلیل ظرفیتهای ژئوپلتیک سواحل جنوب شرق ایران در راستای منافع ملی (فضای مورد غفلت)، مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان1384.
10. حافظ نیا ،محمدرضا و کاویانی مراد ،  نقش هویت قومی در همبستگی ملی (مطالعه موردی قوم بلوچ)، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد بیستم، شماره 1، سال، صص. 15-46. 1385
11. دهقان، یدالله وکاظمی، محمد، بررسی روابط ایران و هند، تهران، ابرار معاصر، 1390
12. شفیعی ،نوذر و محمودی زهرا ، واکاوی دلایل اهمیت پاکستان در جنگ علیه تروریسم، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 78. صص.77-106، 1393.
13. شیهان، مایکل، امنیت بین الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1388
14. ضرغامی ،به رزین و انصاری زاده سلمان، تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای ژئوپلتیکی قوم بلوچ از دیدگاه نظریه‌ی شکاف‌های سیاسی – اجتماعی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 81، صص. 95-110، 1391.
15. طباطبایی ،سید محمد و فتحی محمد جواد ،تحول مفهوم امنیت در ناتو پس از جنگ سرد بر اساس مکتب کپنهاگ، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال پنجم، شماره 14، ، صص.18-42 ، 1393.
16. عبدالله خانی، علی، نظریه‌های امنیت، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ایران معاصر، 1392.
17. غفوری ،محمود ومحمد داوند، فصلنامه مطالعات شبه قاره هند، سال ششم، شماره هیجدهم، صص 107-109، 1393
18. محمدحسینی ،مسعود و عباس علی پور، سنجش تهدیدهای امنیتی در جنوب شرق ایران( با تکید بر امنیت مرزی)، مجله سیاست دفاعی، سال بیستم، شماره 78، بهار1391.
19. محمدی ، حمیدرضا و احمدی ابراهیم ،  تحلیل دو سطحی از ژئوپلتیک واگرایی روابط ایران و پاکستان (سناریوهای آینده این روابط و ارائه راهکارهای همگرایی)"، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره 19،. صص.130-156، 1395.
20. محمدی، حمیدرضا و احمدی، ابراهیم، واگرایی در روابط ایران و پاکستان با تاکید بر افراط‌گری مذهبی، مطالعات سیاسی جهان اسلام، شماره 14، ص 159، 1394
21. میرکوشش، امیرهوشنگ و مظاهری، مهدی، تبیین ژئوپولتیکی قومی در بلوچستان پاکستان، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، سال اول، شماره 4، صص 171-177، 1392
22. نصیری ،حسین ،تعامل منطقه ای ملی و جهانی، ظرفیت سازی پایدار برا توسعه و امنیت ملی با تاکید محور شرق و چابهار، مرکز آموزش و پژوهش های تهران ، 1392
23. هادیان، ناصر و حنیفه ریگی، ملت سازی ناکام در پاکستان و چالش‌های قومی: مطالعه موردی بلوچ، فصلنامه روابط خارجی، سال ششم، شماره اول، ، صص. 8-41، 1393.
24. یاوری بافقی ، امیر حسین و دیگران، تعیین تأثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال پنجم، شماره چهارم، صص.585-607، 1389.
25. Abid, Massarrat & Ashfaq Ayesha, CPEC: Challenges and Opportunities for Pakistan”, Pakistan Vision Vol. 16 No. 2. Pp. 143-169. (2015)
26. Adler, E. The Spread of Security Communities: Communities of Practice”, Self-Restraint and Nato’s Post- Cold War Transformation, European Journal of International Relations, Vol. 14 No. 2, (2008).
27. Ahmed ,Maqbool, “Cargo of Death,” Herald. (2007)
28. Akbar Kundi, Mansoor, “Borderland Interaction: The Case of Pak-Iranian Baloch,” IPRI Journal, Vol. IX, No. 2, pp. 90-105. (2009)
29. Austsen, Carsten Bagge & Waever Ole, In Defence of Religion: Sacred Referent Objects For Securitisation, Millennium Journal of International Studies, Vol: 39, No. 3, 705-739. (2000)
30. Buzan, B.; weaver, O., & Wilde, J. Security; A New Framework for analysis, London: Lynne Rienner. (1998)
31. Claude, Rakisits, Pakistan-Iran Bilateral Relations: More Growth, But Not Close – Part Two: Saudi Arabia and Balochistan, Published by Future Directions International Pty Ltd.,p 2-7, (2017)
32. Haqqani, Husain, Pakistan and the Threat of Global Jihadism: Implications for Regional Security, the national bureau of Asian research.Pp.141-153. (2016)
33. Harrison, Akins, China in Balochistan: CPEC and the. Shifting Security Landscape of Pakistan. Graduate Research Fellow. Howard H. Baker Jr. Center for Public Policy. University of Tennessee. September, p11,  (2017)
34. Heinkel, Jamison C. & deVillafranca Richard, Could Pakistan Lose Balochistan? Balochistan’s Insurgency and Its Implications for Pakistan and the Region “. Regional Issues. Pp. 62-72. (2016)
35. Hussain, Touqir,” U.S. Pakistan Engagement: The War on Terrorism and Beyond”, SPECIAL REPORT 145, (2005).
36. Iqbal Abdul, Rauf, Internal and External Factors in Balochistan Conflict, Issra Papers, Pp.79-102. (2012)
37. Javaid, Umbreen & Javeria Jahangir, Balochistan: A Key Factor in Global Politics, South Asian Studies; A Research Journal of South Asian Studies, Vol. 30, No.2, July – December (2015).
38. Kabraji ,Rosheen, The China-Pakistan Alliance: Rhetoric and Limitations, Chatham House Asia Programme Paper, No. 1, (2012)
39. Khan, Zahed Ali, China’s Gwadar and India’s Chahbahar: an analysis of Sino-India geo-strategic and economic competition, ISSI, Strategic Studies, Volume XXXII & XXXIII. Issue No. 4 & 1. (2013).
40. Khan, Zahid Ali, Balochistan Factor in Pak-Iran Relations: Opportunities and Constraints, Research Journal of South Asian Studies, Vol. 27, No. 1,)2012(
41. Nematiniya, Abdolghayoum, Geocultural Inter-Relations of Iranian and Pakistani Balochistan in the Globalization Era, JOURNAL OF SUBCONTINENT RESEARCHES   SUMMER 2013 , Volume 5 , Number 15; Page(s) 135 To 152.
42. Pant , Harsh V. Pakistan and Iran”s Dysfunctional Relationship , Middle East Quarterly , Volume xvi: Number 2,pp43-50 (2009) 
43. Roofi ,Yasmin and Khawaja Alqama, Ethnic Dilemma in Pakistan and Division of Punjab: End or Beginning of the New Era of Conflict”, Journal of Politics and Law,, Vol: 6,No. 1, (2013)
44. Shabbir ,Muhammad, Pakistan’s Potential Role vis-à-vis Arabian and Persian Flanks of the Gulf, ISSRA Papers, pp. 123-140. (2014)
45. Sial, Safdar & Basit Abdul, Conflict and Insecurity in Balochistan: Assessing Strategic Policy Options for Peace and Security, Conflict and Peace Studies, Volume 3, Number 4, Pp. 1-58. (2010)
46. Taheri, Ahmad Reza, Asociopolitical study of Iranian Balouch Elites 1979-2013. Taheri Entrepreneurship co. of Humanities, (2014).
47. Wæver, Ole (English version as ‘Identity and Insecurity Unlimited’ as chapter 10 in - Wæver, Concepts of Security, University of Copenhagen. (1997)
48. Waever, Ole, Securitization and Desecuritization, On Security, R.D. Lipschutz (ed.), Columbia University Press, New York. (1995)
49. Yaser, Malik , Strategic Importance of Gwadar Port, Journal of Political Studies, Vol. 19, Issue - 2, Yaser Malik ,” Strategic Importance of Gwadar Port”, Journal of Political Studies, Vol. 19, Issue - 2, (2012)