نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یافته‌های باستان شناسی ارتباط تجاری ایران و بین النهرین و دره سند در شبه قاره هند را از دوره سومریان اثبات می‌کند. مردم ایران و هند در طول تاریخ حتی پیش از ورود اقوام آریایی به فلات ایران و سرزمین هند با یکدیگر ارتباط فرهنگی داشتند. یافته‌های باستان‌شناسی در هند، مشابه آثاری است که باستان‌شناسان در فلات ایران و بین‌النهرین به دست آورده‌اند. این دست-آورد حکایت از آن دارد که ساکنان هند و ایران پیش از مهاجرت طایفه‌های آریایی، با همدیگر ارتباط داشته‌اند. با فتح هند در دوره هخامنشیان ارتباطات بیشتری بین دو منطقه حاکم شد. اولین بار کوروش با فتح باختر یا بلخ به شبه قاره هند نزدیک شد و پس از او داریوش در517 ق.م شمال غربی هند را تصرف نمود. لذا آثار مستند به جای مانده از دوره‌ی هخامنشیان مانند نقشها و کتیبه‌های تخت‌جمشید نشان دهنده‌ی گسترش قلمرو حکومت ایران در غرب هند است و بیانگر آن است که بخشهایی از غرب هند در این عهد خراجگزار حکومت مرکزی ایران بوده است. ساتراپی جدید یا همان هندوش کتیبه‌های هخامنشی، که تا بخش جنوبی دره‌ی سند و در پاکستان کنونی گسترده بود، شرقی ترین استان امپراتوری هخامنشی است. 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on Cultural interaction Between Iran and India on the basis of archaeological finds and written sources

نویسندگان [English]

  • Rahim velayati 1
  • Hamid khanali 2
  • Farzane Saadati Rad 3

1 Assistant Professor of Archaeology Dept, University of Tehran

2 Ph.D Student of archaeology Dept, Tarbiat modarres University

3 M.A Student of Archaeology Dept, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Archaeological findings Iran trade relations and between the Indian subcontinent from the Sumerians document proves. A long time ago when the tribes of Indo- Iranian were still as one and inhabited on the vast plains of the Central Asia, one ruler was both the leader and priest of the tribe. One of the most reasonable evidences proving the relationship between Iran and India is the mythical signs. The oldest Asian myths, mostly signify the culture of the Aryans who immigrated to India in about 2nd millennium B.C. Even before penetrating of the Aryans into the Iranian plateau, people of India and Iran have had relations throughout history. After the immigration, Aryans divided into empires of Median and Persian. By defeating Bactria, Cyrus got close to India for the first time; and in 517 B.C Darius gained control over the north west of India. However, the Achaemenid remains including designs and inscriptions of the Persepolis reveal the expansion of Persian Empire into the west of India. The new satrap or Hindus of the Achaemenid inscriptions encompassing to the southern parts of Sind waterway and the modern territories of Pakistan was the eastern border of the Achaemenid Empire. After reducing India, large amount of gold dust was paid to Persia.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • India
  • cultural and artistic relation
1- اسپونر، د،ب، عصر طلائی بزرگ موریائی هند واثرات فرهنگی ایران هخامنشی و دیانت زرتشتی در تکوین این دوره، ترجمه مهدی غروی، مجله هنر و مردم شماره116 ، صص60-68، خرداد1351.
2- استرابو، جغرافیای استرابو سرزمین‌های زیر فرمان هخامنشیان، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران: نشر موقوفات افشار، 1382.
3- بریان، پی یر، تاریخ امپراتوری هخامنشیان از کوروش تا اسکندر، ترجمه مهدی سمسار، تهران: انتشارات زریاب، 1378.
4- بیرونی، ابوریحان، تحقیق ماللهند، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران: نشر تابان، 1323.
5- پیر نیا، حسن، تاریخ ایران باستان، جلد1، تهران: نشر دنیای کتاب، 1366.
6- توسلی، محمد مهدی، ایران ، شبه قاره و چین ( نقش راه های ارتباطی در پیوندهای فرهنگی-تجاری، بر اساس مدارک باستان شناختی)، فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان سال دوم، شماره دوم، 1389.
7- توسلی، محمد مهدی، پیوستگی های فرهنگی در منطقه آسیا از دیدگاه باستان شناسی(ایران- پاکستان- هند)، اسلام آباد: نشر منزا پریس، 1378.
8- توین بی، آرنولد و و. و. تارن و ک. برونر و دیگران، جغرافیای اداری ایران باستان، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، تهران: نشر موقوفات افشار، 1388.
9- توین‌بی، آرنولد، تاریخ تمدن، تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا عصر حاضر، ترجمه یعقوب آژند، تهران: نشر مولی، 1362. 
10- جلالی نایینی، سید محمدرضا، هند در یک نگاه، تهران: نشر شیرازه، 1375.
11-   حضرت قولوف، محمد قل، آریایی‌ها و تمدن آریایی، تهران: نشراساطیر، 1387.
12- داندمایف.م.آ، تاریخ سیاسی هخامنشی ، ترجمه خشایار بهاری، تهران: نشرکارنگ،1381.
13- سامی، علی، تمدن هخامنشی، تهران: نشر موسسه فرهنگی انتشاراتی پازینه، 1389.
14- سید سجادی، سید منصور، باستان شناسی شبه قاره هند، تهران: انتشارات سمت، 1388.
15- سید سجادی، سید منصور، نخستین شهرهای فلات ایران، جلد1، تهران: انتشارات سمت، تهران: 1387.
16- فره‌وشی، بهرام، ایرانویج، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
17- کورت ،آملی، هخامنشیان، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: انتشارات ققنوس، 1378. 
18- کوک،جان مانوئل، شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: نشر ققنوس،1384.
19- گیرشمن، رومن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران: نشر انتشارات علمی و فرهنگی، 1372.
20- گیرشمن، رومن، تاریخ ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمود بهفروزی، تهران: نشر جامی، 1388.
21- محمدی، ناصر، جغرافیای کشورهای همجوار پاکستان، تهران: انتشارات سازمان جغرافیای نیروهای مسلح: 1385.
22- هارت، فردریک، سی و دو هزار سال تاریخ هنر،  ترجمه موسی اکرمی ودیگران، تهران: نشر پیکان، 1382.
23- Cortesi, Elisa, et al. "Cultural Relationships beyond the Iranian Plateau: The Helmand Civilization, Baluchistan and the Indus Valley in the 3rd Millennium BCE." Paléorient (2008): 5-35.
24- Didier, Aurore, and Benjamin Mutin. "La production céramique protohistorique du Makran pakistanais dans la compréhension des relations indo-iraniennes." Cahiers d’Asie centrale 21/22 (2013): 461-486.
25- Jacobs, Bruno. Die Satrapienverwaltung im Perserreich zur Zeit Darius' III. Vol. 87. L. Reichert, 1994.
26- Kent,R.G, Old Persian: grammar-text-lexicom, New Haven,American Orienntal Society 1963.
27- Myśliwiec, Karol. Herr beider Länder: Ägypten im 1. Jahrtausend v. Chr. von Zabern, 1998.
28- Rawlinson, H.G, Bactria: The History of a forgotten Empire, A.M .S Press, New york 1969.