نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

بررسی نقش راه های ارتباطی در پیوندهای فرهنگی/ تجاری  به ویژه در منطقه ی شبه قاره با ایران، بر اساس داده های باستان شناختی، کوشش تازه ای است که این مقاله سعی دارد به آن بپردازد.
     از آن جا که علم باستان شناسی علمی رو به رشد است که در حال کشف بقایای آثار انسان در طول تاریخ می باشد، بهترین مدرک برای فهم روابط انسانی است که همکاری نزدیک بین کشورهای همسایه را نشان می دهد.
     تحقیق و تفحص در تأثیر و تأثر تمدن های سند و ایران با توجه به راه های ارتباطی و جریان مداوم داد و ستد در مسیر این راه ها، گره گشای بسیاری از مجهولاتی است که مردم این منطقه ی وسیع در توسعه ی روابط و مناسبات مختلف خود در پی آن هستند.
     اینکه تا چه اندازه عناصر فرهنگی از طریق تجارت از شرق به غرب و یا از غرب به شرق رفته و خاستگاه اولیه و واقعی آن ها کجا بوده، پرسش هایی است که این مقاله تلاش می کند به آن ها پاسخ دهد. و سرانجام به این فرضیه پاسخ داده می شود که می توان با احیای مجدد راه های کهن به امنیتی قابل قبول برای ملت های ساکن در این گستره ی عظیم جغرافیایی رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran, Sub-continent and China The Role of Link Roads in Trade/Cultural Connectings on The Basis of Archaeological Evidences

نویسنده [English]

  • - -

-

چکیده [English]

A survey of the role of link roads in trade and culturl connections, especially in Sub-continent area withIran, on the basis of archaeological evidence, is a new attempt which this article is concentrated on it.
  As archaeology is growing science that continues to discover the material remains of man, it is the best evidence to understand human relations that shows close co-operation between the neighbouring countries.
   A survey on influence of Iranian Civilization inSindand what they have got from Sind Civilization, with attention to link roads and perpetual current of trading along with these roads, will bring a light on many questions that people on this vast area in concerning of their relation development are searching.
  How much the cultural elements have gone from the East to the West or from the West to the East by trading, and where the first origin of those elements was, are the main objectives that this article tries to answer. Lastly, there is this thesis that we can reach to a reasonable security by revival and rebuilding these ancient roads for the nations who are staying on this vast geographical area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Sub-continent
  • Trade-Cultural Links
  • Indus Civilization
  • Silk Road
  • Baluchistan
  • China
1- امیری، کیومرث (1378) زبان فارسی در جهان چین. تهران: انتشارات شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.
2- توسلی، محمد مهدی (1378) پیوستگی های فرهنگی در منطقه ی آسیا از دیدگاه باستان شناسی،اسلام آباد: منزا پرس.
3- گوتشمید، فن آلفرد (1356) تاریخ ایران و ممالک همجوار، ترجمه ی کیکاوس جهانداری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
4- گرانتووسکی، الف (1359) تاریخ ایران، تهران: پویش.
1- Allchin, B. (1976). "The Discovery of Palaeolithic Sites in The Plains of Sindh and Their Geographical Implications", in The Geographical Journal. 142(3): 471-489.
2- Allchin, B. and Allchin, R. (1989) The Rise of Civilization in India and Pakistan. Cambridge.
3- Dales, G.F. (1965) "New Investigations at Mohenjo-daro", in Archaeology. 18(2): 145-150.
4- Fariservis, W.A. (1967) The Origins, Character and Decline of an Early Civilization. New-York.
5- Khan, Ahmad Nabi (1971) Iran and Pakistan. Karachi: University of Karachi.
6- Mauchanda, O. (1972) A Study of Harappan Pottery. New-Delhi: University Press.
7- Mughal. M.R. (1974) "Cultureal Links Between Pakistan and Iran During the Pre Historical Period". in Iran Pakistan A Common Culture. Islamabad: Iran-Pak Institute of  Persian Studies.
8- Rao, S.R. (1985) "Lotal: A Harappan Port Town", in Archaeological Survey of India. No.78, vol2:711.
9- Lamberg-karlovsky, C.C. (1979) "Trade Mechanisms in Indus-Mesopotamian Interrelation", in Ancient Cities of The Indus. Edt. By Gregory L. Possent. New-Dehi: 130-137.