نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران

چکیده

در کشور هندوستان و در طول قرن‌های متمادی، تنوعی از ادیان و آئین‌های بشری، برای پاسخگویی به نیازهای معنوی، به‌کار می‌رفته و مذهب به‌طور قابل ملاحظه‌ای در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سکنه ی این منطقه ظهور و نفوذ داشته است. با نگاهی به این ادیان می‌توان دریافت، ویژگی قابل ملاحظه ی آن ها تأثیر و تأثّر از یکدیگر است. «سیکهیزم»  به مثابه ی یکی از مصادیق این امر، عصاره ی معنویت اسلام و هندو به‌شمار می‌رود.
در مقاله ی حاضر قصد بر آن است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی نگاهی هرچند گذرا، بر نحوه ی شکل‌گیری و پیدایش این طریقت داشته، معتقدات و اصول پایه‌ای این دیانت و رهبران پایه‌گذار آن به خواننده معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Outline Study Of Sikh Religion Gurus

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

1 -

چکیده [English]

Many cults and religions have emerged in Indian subcontinent through ages to meet needs of inhabitants, religion permeates all aspects of social, economic and political life in there and one common trait of all beliefs of the subcontinent is the openness to influence or other faiths of the same region. A good example is «Sikhism» which could be viewed as an epitome of combined Islamic and Hindu spiritualities. Here we intend to perform a brief study of Sikhism using the descriptive- analytic method. We will try to give a picture of the emergence of Sikhism as well as its basics and tenets and also to give brief biography of its founders. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sikh
  • Guru
  • Khalsa
  • Guru Granth Sahib
  • India
1- جلال نائینی، محمدرضا (1348) طریقه ی گورو نانک و پیدایی آئین سیک، تهران: تهران پرس.
2- شاکل، سی(1376) دین سیک، گردآورنده: فریدهلم هاردی، ترجمه ی عبدالرحیم گواهی، ادیان آسیا، تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
3- فیلیسین، شاله (1346) تاریخ مختصر ادیان بزرگ، ترجمه ی منوچهر خدایارنبی، تهران: دانشگاه تهران.
4- فاطمی، نظام (1351) گنج آسایش، تهران: چاپ هنر.
5- کول، ویلیام اوئن و پیاراسینگ سامبهی (1369) سیک‌ها: معتقدات مذهبی و رویه ی آن ها، ترجمه ی فیروز فیروزنیا، تهران: نشر توسعه.
6- کول، ویلیام اوئن (1385) دین سیک، گردآورنده: جان هینلز، ترجمه ی عبدالرحیم گواهی، راهنمای ادیان زنده، قم: بوستان کتاب.
7- ناس، جان (1385) تاریخ جامع ادیان، ترجمه ی علی‌اصغر حکمت،چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
8- Cole, W. Owen and Piara Singh Sambhi (1997), A Popular Dictionary of Sikhhism, Second Edition,United States of America: Curzon Press.
9- Duggal, K.S. (1993), Sikh gurus, New Delhi: Ubspd Publishers.
10- Hari Ram, Gupta (2000), History of Sikhs, New Delhi: Manoharal Publishers PVT.
11- Harish, Dhillon (2000), The Lives and Teaching of the Skih Gurus, New Delhi: UBS Publishers Distributors.
12- Singh, Harbans (2001), The Encyclopedia of Sikhism, Panjab:PanjabUniversity.
13- Singh, Sangat (2001), The Sikh in History a Millennium Study,New Delhi: Uncommon Books.
14- Singh Brar, Sandeep (2003), Sikhism , www.sikhs.org.