نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان فارسی دانشگاه دهلی

چکیده

شرح حال زندگی امیر حسن سجزی کاملاً آشکار نیست و آن اطلاعاتی که به دست رسیده به وسیله ی تذکره ها و کتب تاریخی است. تذکره ها نشان می دهند که حسن سجزی در زمره ی شعرا و صوفیه ی کرام شامل بوده و معمولاً تذکره نویسندگان اجمال نویس بودند و بعد از مطالعه ی چند تذکره از جمله "سیرالاولیا" نوشته ی امیر خورد و "سیرالعارفین" از شیخ جمالی و "اخبارالاخیار" از محدث دهلوی و تذکره "بهارستان" نوشته ی شاهنواز خان و کتب تاریخی از جمله "تاریخ فیروزشاهی" از ضیاءالدین برنی و "تاریخ هند" نوشته محمد قاسم فرشته که در دوره ی پادشاه مغول اکبر بوده است، زاویه های گوناگون زندگی حسن سجزی روشن شده است. مقاله ی حاضر از محتویات منابع مزبور بحث و مباحثه می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Amir Hasan Ala Sejzi as depicted in Biographies and Historical books

نویسنده [English]

  • - -

-

چکیده [English]

The complete description of the Amir Hasan Ala Sajzi’s life has not been discovered so far and whatever is know about him that is through the Biographies and Historical books. According to the known sources, he was among the famous poets and sufies. Contemporary  and later biographers  and historians wrote his biographies with the available resources and sayings. The said resources reveal different auspects of his life such as “ Seirul Oliya ‘ by Amir Khord, “Seirul Aarfin” by Sheikh Jamali, “Akhbarul Akhiyar” by Mohdith Dehlavi and “Baharistan” by Shah Nawaz Khan  and famous book of history ‘Tarikhe Firozshahi” by Ziauddin Barani and “Tarikhe Hind” by Md. Qasem Farishte. This article deals with the contents of the said biographies and historical books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tazkareh
  • History
  • Sajzi
  • Sufies
1- برنی، ضیاء الدین(2005) تاریخ فیروزشاهی، تصحیح سر سیداحمد، علیگر: مسلم یونیورسیتی
2- جهان، نرگس(1989) سعدی هند، دهلی: مطبع ایس ایه، کیلاش نگر
3- سجزی، حسن (2007) فوائدالفؤاد، مترجم خواجه حسن ثانی نظامی دهلوی، دهلی: مطبعه نظام الدین اولیا
4- ----------(2004) دیوان، باهتمام نرگس جهان، بخش فارسی، دانشگاه دهلی.
5- شاهنوازخان(1920) بهارستان، دهلی: مطبع منشی نول کشور.
6- شیخ جمالی(1901) سیرالعارفین، مترجم غلام احمد، مراد آباد: مطبع فیض منبع المطابع.
7- فرشته، محمد قاسم(1904) تاریخ هند، دهلی: مطبع منشی نول کشور.
8- محدث دهلوی، عبدالحق(2005) اخبارالاخیار فی اسرار الابرار، تصحیح علیم اشرف خان، تهران: ناشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
9- میرخورد(1978) سیرالاولیاء، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.