نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

   سرزمین سند از قرن ششم ق.م تا قرن دوم میلادی پذیرای اقوام ایرانی و یونانی بود که این سرزمین حاصلخیز را یکی پس از دیگری به تصرف خود در آوردند. هر یک از این اقوام، سعی نمودند تا پس از استقرار در منطقه ی، مظاهر تمدنی و دینی خود را به نوعی در آنجا گسترش دهند. از بارزترین عناصر فرهنگی اقوام بیگانه در منطقه ی سند می­توان به شهر باستانی تاکسیلا اشاره نمود که توسط یونانی­ها و بر اساس سبک شهرسازی آنان بنیاد گذاشته شد. پس از یونانی­ها، اقوام سکایی(هند و سکایی و هند و پارتی)این شهر را به عنوان پایتخت برگزیدند. سکاها ضمن پیروی از عناصر معماری، هنر و شهرسازی یونانیان، برخی از عناصر ایرانی را نیز به آن افزودند. چنان که معبد جندیال، واقع در دروازه ی شمالی تاکسیلا دارای شکلی ترکیبی از عناصر معماری یونانی و ایرانی گردید.
در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی معماری این معبد، تأثیر و میزان نفود عناصر یونانی و ایرانی در آن مشخص گردد و آنگاه بر اساس مدارک و شواهد تاریخی و باستان­شناسی، تعلق آن به کیش مذهبی مربوط به آن و نوع مراسمی که در آن جا برگزار می­گردید، روشن شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Sakas Temple of Taxila

نویسنده [English]

  • - -

-

چکیده [English]

ThelandofIndusreceived the Iranians and the Greeks who dominated this fertile region one after another from 6th B.C. to the second A.D. Each of these races tried to establish and expand their own civilizations and religions. One of the clear elements of their influence was the ancient city ofTaxila, which was constructed by the Greeks according to their own style of urbanism. 
After the Greeks, the Sakas (Indo- Scythians and Indo-Parthian) chose Taxila as their capital. Although the Sakas used of the Iranian elements of architecture and art, they did not take away the Greek elements of architecture and art. For instance, thetempleofJandialto the north gate of Taxila, composed of a combination fashion of both Iranian and Greek elements.
In this article, we have tried to dissect the architecture of the temple, as well as, to determine the effectiveness and the rate of the Iranians and Greeks influence. Specifying the appendance of the temple to a specific religion and the kind of ceremonies passed off in it are the other objectives of this article.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxila
  • Fire Altar
  • Sakas
  • Eastern Greeks
1- برنارد، ب. پ (1375) قلمرو یونان در آسیای مرکزی، ترجمه صادق ملک شهمیرزادی، بخش اول از جلد دوم، تهران: وزارت امور خارجه.
2-     بیرونی، محمد ابن احمد (بی­تا) التفهیم لاوائل صناعه­التنجیم، با تجدید نظر و تعلیقات و مقدمه جلال­الدین همایی، تهران: انجمن آثار ملی.
3-     پوری، ب. ن (1375) سکاها و هند و پارتی­ها، ترجمه صادق ملک شهمیرزادی، بخش اول از جلد دوم، تهران: وزارت امور خارجه.
4-     دانی، ا. ح. و برنارد، پ (1375) اسکندر و جانشینانش در آسیای مرکزی، ترجمه صادق ملک شهمیرزادی، بخش اول از جلد دوم، تهران: وزارت امور خارجه.
5-     ذکرگو، امیر حسین(1377) از کورش تا آشوکا، هنر نامه، سال اول، شماره 1،صص 19 – 4
6- سفر، فواد و مصطفی، محمد علی (1376) هترا (حضرا)، شهر خورشید، ترجمه نادر کریمیان دشتی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
7-     شاپور شهبازی، علیرضا (1384) راهنمای مستند تخت جمشید، تهران: انتشارات سفیران.
8-     کالج، مالکوم (1355) پارتیان، ترجمه مسعود رجب­نیا، تهران: جشن فرهنگ و هنر.
9-     گیمن، دوشن (1375) دین ایران باستان، رؤیا منجم، تهران: انتشارات فکر روز.
10-  مرادی غیاث­آبادی، رضا (1378) رصدخانه نیمروز، تهران: انتشارات پژوهنده.
11-  معیری، هایده (1377) باختر به روایت تاریخ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
12-  مهرآفرین، رضا (1379) سیستان در اوستا (بخش چهارم)، فروهر، سال 35، شماره 4- 3
13-  هالاید، مادلین و گوتس، هرمان (1376) هنر هند و ایران ـ هند و اسلامی، ترجمه یعقوب آژند، تهران: انتشارات مولی
14-  هرتسفلد، ارنست (1354) تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان­شناسی، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار ملی
15-  ----------- (1381) ایران در شرق باستان، ترجمه همایون صنعتی­زاده، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
6-        Colledge, A. R. Malcom, (1986), The Parthian period, LEIDEN E. J. BRILL
7-        Cumming, Sir John, (2006), Revealing Indiaُs past,New Delhi
8-        Easwaran, Eknath, (2007), the Dhammapada, Nilgiri Press, Canada
9-        Harmatta, Janos, (1999), History of Civilizations of Central Asia: Volume II, First Indian Edition,Delhi
10-    Hoiberg, Dale and, Ramchandani, Indu, (2000), Students Britannica India, volume five, printed and bound at C & C offset printing Co., ltd., Hong Kong
11-    Kurt A. Behrendt, (2003), The Buddhist architecture of Gandahara, Part 2, volume 17, printed in theNetherlands
12-    Marshall, Sir John, (1912), Excavations at Taxila, A. S. I. Annual Report, 1912 – 13, PP. 35 – 38
13-    Marshall, John, (1951), Taxila, volume 2,CambridgeUniversitypress
14-    Rosenmeyer, Thomas G., (1967), The Dynastic Arts of The Kushans,UniversityofCaliforniaPress,California
15-    Schaefer, Herwin, (1942), Two Gandharan Temples and Their Near Eastern Sources, Journal of the American Oriental Society, vol. 62, no. 1, PP. 61 – 67
16-    Sharma, Suresh Kant, (2005), Encyclopaedia of Higher Education: vol.1, Historical survey – pre –Independenceperiod, A Mittal Publication,New Delhi
17-    Schippmann, Klaus, (1972), The development of thé fire Temple, 5th International Congress on Iranian Art & Archaeology, Tehran
18-    Srinirasan, Doris Meth, (2007), On the Cusp of an Era,Netherlands
19-    Tarm, W. W. (1902), Notes on Helenism in Bactria and India, J. H. S.
20-    Tikekar, Maneesha, (2006), Across the wagah: an Indianُs Sojourn in Pakistan, published by Promilla & co., PUBLISHERS, New Delhi
21-   Upadhya, Om Datt, (1994), The Art of Ajanta and Sopocani: AComparativeStudyMohanlalSukhadiaUniversity,UDAIPURDelhi