نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

چکیده

  
   توسعه به مفهوم تحول کیفی و گذار از دوره ای به دوره ی دیگر، مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و...است. توسعه، فرایندی در هم تنیده ودارای ابعاد گوناگونی است. توسعه ی جهان آینده، مبتنی بر اقتصاد دانش محور به زودی فراگیر شده و شکل جدیدی از رفتارهای مدرن اقتصادی را در جامعه ی بشری به وجود خواهد آورد.  این مقاله با بیان توصیفی وروش کتابخانه ای سعی دارد ضمن تبیین جایگاه و اهمیت دانش پایگی اقتصاد و نقش آن در حصول توسعه ی پایدار روند رو به بهبود و حرکت در مسیر توسعه ی  هند را  مورد بحث قرار دهد که می تواند به عنوان الگویی ارزشمند وقابل انجام برای رسیدن به توسعه در نظر گرفته شود. ازجایی که در این تحقیق می خواهیم وجود رابطه ی بین دانش پایگی و توسعه ی پایدار را توصیف کنیم، روش تحقیق همبستگی می باشد. با بررسی وضعیت هند به عنوان یک الگوی موفق در سال های اخیردر زمینه ی دانش پایگی، معلوم می شود که این کشورراه درستی را انتخاب نموده ودر این زمینه به موفقیت های چشم گیری دست یافته است که اگر ایران نیز اتخاذ چنین برنامه هایی را در دستور کار خود قرار دهد، دست یابی به این مهم امری ممکن وقابل حصول خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

India's Knowledge based Economy: A Model of Sustainable Development for Iran))

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

1 -

2 -

چکیده [English]

Development, as a concept of qualitative evolution from one period to another, requires a broad scale economic, political, cultural, and social transformation. Thus, development is a process that encompasses various aspects of economic, political, social and cultural. The development of the future world will be based on a knowledge based economy, in which this will soon form a comprehensive modern economic behavior for the human society.
This paper reviews the position and importance of the knowledge based economy and its role in the sustainable development of the Indian sub-continent, which may be regarded as an evaluation model for development.
After analyzing the literature review and employing the relevant areas of the above mentioned issue on knowledge based and sustainable economic development, the consequences of knowledge based economy such as change in the economic relation and globalization shall be taken into consideration. Then the traditional methods in measuring the basics and foundations of knowledge based economy especially the World Bank index are introduced.
By investigating the performance of Indian knowledge based economy as a successful model, it is obvious thatIndiahas chosen the right direction. We believe that if the Iranian policy methods follow such a model, it can benefit the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge based economy
  • sustainable development
  • Globalization
  • Economic Growth
1- تودارو، مایکل(1382 )توسعه ی اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران: کوهسار.
2- جیروند، عبداله(1373 )توسعه ی اقتصادی،چاپ چهارم،تهران: سهند.
  3- خنیفر، حسین( 1383)آموزش و پژوهش؛ قدرتمند ترین ابزار توسعه،      تهران: مجموعه مقالات همایش ملی نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار.صص127-100
4- درخشان، مسعود (1384) مبانی اقتصاد دانایی محور، تهران: موسسه ی عالی آموزش و پژهش مدیریت و برنامه ریزی، شماره1، صص 17-1
 5- معمارنژاد، عباس، (1384)اقتصاددانش بنیان ، شماره1، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، صص 97-72
6- مکنون، رضا(1376) علم فناوری و برنامه سوم جمهوری اسلامی ایران، شماره 35 ، مجله برنامه و بودجه، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه،صص56-32
7- همتی، عبدالناصر(1376) نگرشی بر دیدگاهها و مسائل توسعه اقتصادی، چاپ اول، تهران: سروش
 8-Duffield, Mark(),Globa l Governmance and the New Wars, London‌, zod Book.
9-Filho,W.L(2000), Dealing with Misconception on the Concept of Sustainability , International Journal of sustaionability in Higher Education, vol,1,No.1.
10-kowalski. P,Diehl .N(2009)  indiastrade integration realizing the potential, working party of the trade committee No.8
11 -www. World Bank , Reserve Bank of India, Economic stabilizing Board,Japan.
12-www. aftab.ir/c2c1202466715_india_p1.php