نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

میرنصیرخان تالپوری متخلص به جعفری شاعر و نویسندۀ قرن 13هجری درحیدرآباد سند حکومت داشت. با انگلیسی های امپریالیست جنگید و اسیر گشت و از حیدر آباد به بمبئی و کلکته فرستاده شد. مدتی همچون اسیران با او رفتار می شد و سرانجام غم غربت و دوری از خانواده در سال 1261 دردمدم او را از پا در آورد. او به هر دو زبان فارسی و اردو دیوان شعر دارد. اشعارش دارای سوز وحال خاصی است چرا که غم غربت و اسارت و دوری از خاندان، قدرت عاطفی زیادی به ابیاتش بخشیده است. لحن حبسیات او در مثنوی تأثرانگیز است که باوجود داشتن بحر متقارب، غم و اندوه تراژ یکی را به خواننده القا می کند. علاوه بر آن زبان شاعر ساده است و ترکیبات و عبارات و کلام او خوشاهنگ می باشد. صورت های خیالی جذاب به ویژه انواع تشبیه در سخن او دیده می شود. یکی از ویژگی های مهم سخن او سهل و ممتنع بودن کلام اوست که شباهتی به شعر فرّخی سیستانی پیدا می کند. او نویسنده ای شیوا سخن نیز بوده است. مکاتیب او از این لحاظ دارای نثری بلیغ و فصیح و استوار است که حسب حال این حاکم گرفتار را به شیوایی و رسایی نقش     می زند. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A general view of the thought and style of Mir Mohammad Nasir Khan (Jaffery)Talpur’s Poetry

نویسنده [English]

  • - -

-

چکیده [English]

Mir Nasir Khan Talpur nom de plume Jaffery was the last crowned prince of Sind.His father Mir Murad Ali Khan the son of Mir Sobdar Khan was also the ruler of Hyderabad Sind in the 13th centuary.
Jaffery in the  second half of the 13th centuary i.e 1259AD was defeated  by the Britishers and was exiled. He stayed in Bombay and Calcutta during his exilation and at last on 7th Rabiulthani 1261AD breathed his last there.
His poetry is full of love. Love of Hazrat Ali(A.S)and the Imams of the Shiites. He has expressed  his deep love and emotions in a very romantic way. The style of his poetry resembles that of the Khurasani style generally known as ‘Sabke Khurasani’ which is simple and clear. The words and phrases used in his poetry are simple, melodious and the syntax  consists homogeneity in sounds. His lyrics are far from ambiguity and obscurity of meaning, and are very simple but difficult to imaginate. Pleasant imaginations such as attractive similes are mostly found in his lyrics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jaffery
  • Talpur
  • Ghazal
  • Ishq
  • ambiguity
  • Similes
 
— Anosha , Hassan (1380AH) Danish nama-e Adab-e Farsi, , Edt., vol.1,Vezarat-e Farhang va Ershad-e Eslami,Tehran.
— Khoramshahi, Bahauddin (1382 AH) Deewan-e Hafiz, Edt., Nashr-e Dostaan, 4th ed.,Tehran.
— Dehkhoda, Ali Akbar (1373 AH) Loghat Nama, , vol.8, Nashr-e Daneshgah Tehran,Tehran.
— Musahab, Gulam Hossein (1383 AH) Daeratolma’arif Farsi, vol.1, Sherkat Sehami Ketab Hai Habibi,Tehran.
— Naqavi, Sayed Ali Reza, (1964AD), Tazkirah Newisi Dar Hind va  Pakistan, Nashre Elmi,Tehran.
— Shikarpuri, Ata Muhammad, (1959AD) Tarikh e Taze Nawaye Ma’arik, Edt. By Abdul Hai Habieebi,Karachi.  
— Talpur, Mir Muhammad Nasir Khan, Deewan-e Ja’fari Talpur, (manuscript), Hyderabad-Pakistan. 
— Tatavi, Muhammad Ibrahim Khalil, (1958AD) Takmalah-e Maghalat al-Shu’ara, Edt. By Hisamuddin Rashidi, Sindhi Adabi Board,Hyderabad.