نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد بخش زبانشناسی دانشگاه دهلی دهلی نو - هند

چکیده

آسیای جنوبی از نظر زبانشناسی و فرهنگی یک ناحیه چند گرایانه یا بعبارت دیگر کثرت گرا است که در آنجا نه تنها زبانهای گوناگون آن ناحیه با هم همزیستی دارند و متاثر از همند بلکه حتی زبانهای بیگانه هم بر هم تاثیر متقابل دارند و در دورانهایی  بسیار شکوفا تر و والاتر بوده اند.
ادبیات فارسی اولیه که به هندوستان آمد متاثر از عرفان و تصوف بود و مایه های عرفان و تصوف داشت. یکی از آثار مهم آن زمان فواید الفواد است که شامل گفتمانهای صوفی بزرگ شیخ نظام الدین اولیاست. این نوشته که پیام آور انسانیت و عشق و احسان است نه تنها مورد تحسین و ستایش سلاطین دهلی بلکه مورد ستایش ملتهای مسلمان و غیر مسلمان هم قرار گرفته است.این اثر، بطور غیر مستقیم، از طریق حکایت و تمثیل هم با جهان  اسلام و هم با جهان هندوها ارتباط برقرار می کند.تحقیق حاضر بر عناصر تصوف و عرفان هندو – ایرانی تاکید دارد و با توجهی خاص به بررسی ترجمه انگلیسی فواید الفواد نظام الدین اولیا می پردازد.این پژوهش خواهد کوشید تا نگاهی داشته باشد بر داستانگویی ، استفاده از مدیم ( عامل ) شعر و غیره آنگونه که این عوامل در ترجمه های انگلیسی اینگونه متون از جمله فواید الفواد بکار گرفته شده اند. بیشترین توجه به ماهیت و کارکرد این عوامل در اینگونه آثار است. در تاکید بر شعر ، این بررسی ، می کوشد ساختارهای ادبی بکار رفته در آثار را ، با نگاهی به برخی از مشکلاتی که در ترجمه ها پیش می آیند، نیز به کاوش بنشیند. تلاش اصلی پژوهش در جهت بررسی میزان تاثیر متقابل سنن، آداب و رسوم هندی و ایرانی بر یکدیگر است که منجر به خلق قالبهای پرشوری در هند شد که نسلها را تحت تاثیر قرار داد و هنوز هم این تاثیر پابرجاست.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some aspects of discourse analysis in Fawa’id al-Fu’ad

نویسنده [English]

  • - -

-

چکیده [English]

South Asia is linguistically and culturally a pluralistic region where not only different languages of the region coexist and affect each other, but, more importantly, foreign languages also interact and at times get acculturated. The early Persian literature that came to India already had the impact of mysticism. A significant text of that time is the Fawa’id al-Fu’adwhich contains conversations of the great sufi Sheikh Nizamuddin Auliya. This text spread the message of humanism, love and benevolence and was revered by the Sultans of Delhi as well as by both muslim and non-muslim populations. It indirectly communicated through parables and stories which related to the Muslim as well as the Hindu worlds.
The present paper will focus on the Indo-Persian mystical and sufistic elements with special reference to the English translation of Nizamuddin Auliya’s Fawa’id al-Fu’ad. And also, it will try to look at the art of story telling, the use of the poetic medium etc as they emerge through English translations of a text like Fawa’id al-Fu’ad or through some other nature and function, the focus on poetry will view the poetic structures used as well as look at some problems that arise in the act of translation. The overall attempt is to the view the area of synthesis of Indian and Persian traditions that had led to the vicreation of very vibrant forms in India which in turn have influenced and are still influencing generations of people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • linguistics
  • Discourse
  • Fawa’id al-Fu’ad
  • Nizamuddin Auliya
  • Sufism
 
— Awliya, Nizam Ad-Din( 1992) Fawa’id al-Fu’ad [Morals for the Heart] Trans, Bruce B. Lawrence.New York: Paulist Press.
— Digby, S. (1986) The Sufi Shaikh as a Sorce of Authority in MedievalIndia. Purusartha 9: 57-77.
—Lawrence, B( 1978) Notes from a Distant Flute: The Extant Literature of pre-Mughal Indian Sufism.Tehran:TehranImperialacademyofPhilosophy.
— Nizami, K.A. (1990)Hind: V – Islam. Encyclopedia of Islam. Volume IV: 428-38.
— Saussure, Ferdinand de (1974) Course in General Linguistics.London:Fontana.
— Schimmel, A. (1975) Mystical Dimensions of Islam.Chapel Hill,N.C.: TheUniversityofNorth CarolinaPress.