نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مرکز مطالعات آسیایی دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو، هند

چکیده

امیرحسن سجزی(1272-1360م) و امیر خسرو دهلوی(1253-1325م)، دو تن از شاگردان مشهور شیخ نظام الدین اولیاء(1238-1325م) بودند، هر دو از مریدان خاص وی و هر دو وابسته به دربار دهلی بوده، در دربار شاهزاده محمد ملقب به خان شهید به عنوان ندیم خاص اوحضور داشتند.
هر دو در محضر شیخ نظام الدین اولیاء درس گرفتند و دل به عشق او بستند، تا آنجا که در وصف مراد خود یکی افضل الفوائد و دیگری  فوائد الفواد را نوشت.
هر دو این آثاردر ملفوظات شیخ نظام الدین اولیا می باشند، و آن مجموعه ای است از اقوال شیخ و در آن احوال مریدان  خاص را که اغلب اوقات با شیخ مصاحبت می داشتند ذکر نموده است.
در این گزارش به چگونگی نگارش این دو اثر خواهیم رسید، آیا امیر خسرو تحت تاثیرامیر حسن سجزی به نگارش افضل الفوائد اقدام کرده است؟ اگر اینگونه بوده است این تاثیر تا چه حد بوده است؟و فوائد الفواد در این امر چه نقشی داشته است؟ اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر بر این اثر چه تاثیری داشته است؟ و سایر موارد نیزدر این مقاله بررسی خواهند شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emeers And Disciples of Hazrat Nizamuddin Auliya

نویسنده [English]

  • - -

-

چکیده [English]

Amir Hasan Sejzi (1272-1360 AD) and Ameer Khosro Dehlavi (1253-1325 AD) were amongst the disciples of Shiekh Nizammuddin Auliya (1238-1325 AD). Both of them were thought to be intimate disciples of the grand Shiekh. Both were closely attached to the court of the king in Dehli. In the court of prince Muhammad entitled Khan-e-Shaheed, the two poets had special seats of the intimate companions.
    Both the poets were the pupils of the grand saint Shiekh Nizamuddin Auliya and became his committed devotees to the extent that they could achieve their aims, for one could compile "Afzalul Favaaed" and the other "Favaaed-Ul-Favaad".
   Both the works are based on the utterances of grand mystic Shiekh Nizamuddin Auliya. In it the manners of the closest disciples who often had the companionship of the grand mystic are narrated.
   In this paper, the style of writing of these two works would be discussed. Whether under the influence of Ameer Hassan Sejzi had Ameer Khosro written the "Afzalul Favaaed"? if so, to what extent has its influence been upon? What role had "Favaaed-Ul-Favaad" played in this regard? What effects have the socio-political conditions left on it? These and many other related issues will be discussed in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amir Hasan
  • Ameer Khosro
  • Favaaed-Ul-Favaad
  • Nizamuddin Auliya
 — Barni, Ziauddin(1862) Tarikh-i-Firuzshahi ( quoted by Masood Alvi in Divan e Ameer Hasan Ala Sejzi, preface p2-3)
— Farista, Mohammad Qasim,Tarikh-e-Hind(as quoted in the Divan e Ameer Hasan Ala Sejzi, preface p7)
— Ghani, M.A. (1941) Pre Mughal Persian in Hindustan (p.392), The Allahabad Law Journal Press,Allahabad.
— Habib, Mohammad (1927) Hazrat Amir Khusrau ofDelhi(p.1)Aligarh MuslimUniversity, ( as quoted  in the Memorial Volume on Amir Khusrau. A Persian Poet Par Excellence by  S.A.H. Abidi. p.63)
— Mehvi, Masood Ali(1352AH) Divan e Ameer Hasan Ala Sejzi, preface p2
— Mubarak, Mohammad. Sairul Auliya, p308 ( as quoted in Life & Works of  Ameer Hasan Sejzi Dehlavi by Mohammad Shakil Ahmed p215)
— Shakil Ahmed, Mohammad. Ameer Hasan Sejzi Dehlavi (Life & Works)Lucknow, p91