نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بقای ملی هدف ثابت و غیرقابل تغییر هر حکومت مبتنی بر ملت است؛ این مقوله به نوبه ی خود متأثر از امنیت ملی و امنیت ملی نیز به میزان قابل توجهی تحت تأثیر کیفیت روابط ومناسبات بین کشورها در چهارچوب­های منطقه­ای و بین­المللی است. در سال های اخیر، هر چند که به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی از میزان نقش­آفرینی بنیان­های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی در ماهیت مناسبات و روابط بین کشورها کاسته شده است؛ اما بنا به استدلال­های این پژوهش، هنوز بستر و زمینه­های اصلی مناسبات بین کشورها در سال­های نخست قرن بیست ­و یکم متأثر از عوامل جغرافیایی و ژئوپولیتیکی یا به عبارت دیگر جغرافیای محلی و بین­المللی آن­هاست.
از این رو، مقاله حاضر در صدد برآمده است تا کارکرد و نقش بسترهای جغرافیایی و ژئوپولیتیکی مناسبات بین واحدهای سیاسی شبه قار ی هند را در سطح محلی (درون­منطقه­ای) مورد بررسی قرار دهد. براساس نتایج این بررسی، روابط ژئوپولیتیکی بین کشورهای شبه ­قاره(در سطح درون­منطقه­ای) تحت تأثیر بنیان­های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی مناقشات موجود در منطقه بویژه روابط خصمانه حاکم بر مناسبات بین هند و پاکستان، مبتنی بر الگوی تقابل شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geographical and Geopolitical Bases of Relations in the Indian Subcontinent

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 2

1 -

2 -

چکیده [English]

The National continuance is a stable and immutable aim of any national state. This in turn is affected by the national security and national security is significantly affected by the quality of relations between countries in the regional and international frameworks. Although some politics experts believe that in recent years the influence of geographical and geopolitical bases has either been ignored in relations or not received the importance it deserves, based on reasons presented in this research, the basic and main aspects of relations among nation in the outset of the twenty first century are still influenced by geographical and geopolitical factors; in other words, their international and regional geography.
Therefore, the present paper attempted to study the function of geographical and geopolitical bases on relations between Indian subcontinent countries on the interregional level. The results obtained based on an analytical study revealed that geopolitical relations among countries in the Indian subcontinent are strongly influenced by geographical and geopolitical factors especially inimical relations between India and Pakistan, formed on a confrontation basis. 
 

1- بوزان، باری؛ ویور، اُلی و ویلد، پاپ دو (1386)چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت. ترجمه علیرضا طیب. تهران: انتشارات پژوهشکده ی مطالعات راهبردی.
2- حافظ­نیا، محمدرضا (1379)مبانی مطالعات سیاسی – اجتماعی، جلد اول، قم: سازمان حوزه­ها و مدارس علمیه خارج از کشور.
1-حسین­پور پویان، رضا (1386)بررسی و تحلیل عوامل و متغیرهای مؤثر در تدوین استراتژی­های آمایش دفاعی - امنیتی منطقه ی مرزی شمال غرب کشور، مجموعه مقالات همایش مرز: چالش­ها و فرصت­ها. جلد دوم. ارومیه: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
2-راست، بروس و استار، هاروی (1385)سیاست جهانی محدودیت­ها و فرصت­های انتخاب، ترجمه علی امیدی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
3-کامران، حسن و کریمی­پور، یدالله(1383)«بسترهای جغرافیایی تهدیدهای بیرونی مطالعه ی موردی: حاشیه ی دریای مازندران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، صص 179 - 190.
4-     ریمی­پور، یدالله (1380)مقدمه­ای بر ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید)، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم.
5-     کمپ، جفری و هارکاوی، رابرت (1383)جغرافیای استراتژیک خاورمیانه، جلد اول: پیشینه، مفاهیم و مسایل، ترجمه سید مهدی حسینی متین، چاپ اول. تهران: پژوهشکده ی مطالعات راهبردی.
6-     ماندل، رابرت (1377)چهره ی متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده ی مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
7-     مجتهدزاده، پیروز (1389)جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: سمت.
8-     ملازهی، پیرمحمد(1382)سارک: سیاست امنیت و همکاری منطقه­ای ناکام،کتاب آسیا ویژه مسائل امنیتی شرق آسیا، تهران: مؤسسه فرهنگی و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر.
9-     وقاری، مجید(1383)بحران قومیت در سریلانکا،کتاب آسیا ویژه بحران­های آسیا2، تهران: مؤسسه فرهنگی و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر.
 
10- Banerjee, Dipankar (1999) “Towards Comprehensive and Cooperative Security in South Asia”. South Asian Survey. No: 6. P 305 – 318. DOI: 10.1177/097152319900600211.
11- Bankston, Carl L. (2003) "World Conflicts Asia and the Middle East" Volume 1, California and New Jersey: Salem Press, INC.
12- Cloughley, Brian (1999). "Violence in Kashmir". Security Dialogue, No 30, pp 225-238. DOI: 10.1177/0967010699030002009.
13- Cohen. Saul Bernard(2009). “Geopolitics the Geography of International Relations” Second Edition. Landon, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK: ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLICAYION, INC.
14- CROW, BEN; SINGH, NIRVIKAR(2000). “Impediments and Innovation in International Rivers: The Waters of South Asia”. World Development Vol. 28, No. 11, pp. 1907-1925.
15- Draysdale, Alasdair; Blake, Gerald H. (1985) “The Middle East and North Africa a Political Geography”, New York and Oxford: OXFORD UNIVERSITY PRESS.
16-   Ganguly, Sumit (2003). “India as an Emerging Power”. LONDON • PORTLAND, OR: FRANK CASS PUBLISHERS.
17- HAIDER, ZAGLUL (2001) “Crises of Regional Cooperation in South Asia”. Security Dialogue. No: 32. P 423 – 437. DOI: 10.1177/0967010601032004004.
18- Hari Dohal, Shiva, Gazdar, Haris, Keethaponcalan, S.l. and Murth, Padmaja (2003) "International Conflict and Regional Security in South Asia Approaches, Perspectives and Policies" Genva: United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR).
19- Jain, Subhash C. (1999) “Prospects for a South Asian free trade agreement: problems and challenges” International Business Review 8. Pp399–419.
20- Lal, C.K (2006) “The Complexities of Border Conflicts in South Asia”. South Asian Survey. No: 13. P253-263. DOI: 10.1177/097152310601300206.
21- Morgan, Patrick (1997) “Regional Security Complexes and Regional Orders” Regional Orders: Building Security in a New World edited by Patrick M. Morgan and David A Lake, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
22- Rubinoff,Arthur.G.(2000)“TheMultilateralImplications  of Ethno-Nationalist Violence in South Asia”, South Asian Survey. 7, p273 – 293.
23- Sahadevan, P (2002). “Ethnic Conflicts and Militarism in South Asia”. International Studies. No: 39. 103-138. DOI: 10.1177/002088170203900201.
24- Schofield, Victoria (2003).“Kashmir in Conflict India, Pakistan and the Unending War”. LONDON. And New York: I. B. TAURIS.
25- Shmueli, Deborah F. (1999). "Water quality in international river basins". Political Geography, No 18, pp437–476.
26- Srivastava, Leena; Misra, Neha (2007). “Promoting regional energy co-operation in South Asia” Energy Policy. 35. Pp 3360–3368.
29- Thapliyal,Sangeeta(1999).“Potential for Cooperation in South Asia: the Need for a Sub-Regional Approach”. South Asian Survey. No:6. p51-61.DOI: 10.1177/097152319900600107.