نمود عشق در دیوان حیدری تالپور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

     میر شهداد خان تالپور متخلص به حیدری از شاعران و حاکمان ایالت سند است که در قرن سیزدهم هـ..ق می زیسته است. از وی دیوانی بر جای مانده که شامل غزل، قصیده، مثنوی، ترکیب بند، ترجیع بند، مسمط، قطعه، رباعی و مفردات است که در گنجینه ی نسخ خطی تالپوران در حیدرآباد سند نگهداری می شود در سال 1386 براساس قراردادی که میان مرکز مطالعات شبه قاره وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان و موزه و گنجینه ی نسخ خطی تالپوران منعقد شده بود و با مساعدت وابسته ی فرهنگی ایران در کراچی  نسخه ای از این دیوان به مرکز مطالعات شبه قاره تحویل داده شد که بوسیلة نگارنده مورد تصحیح و نقد و تحلیل قرار گرفت. این دیوان در مجموع 7169 بیت دارد و می توان آنرا از نظر درون مایه به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست که شامل قصاید و ترکیب بندها، ترجیع بندها، مثنوی ها، قطعات و رباعیات می شود، در عشق و منقبت پیامبر اسلام و دوازده امام است و بخش دوم یعنی غزلیات بیشتر موضوع عشق و معشوق زمینی و معمول در ادبیات را دربردارد. بررسی مقوله ی عشق در دیوان شاعر با روش تحلیل محتوا موضوع بحث این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Love manifestation in Heydari Talpour’s Diwan

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
1 -
2 -
چکیده [English]

Mir Shahdad Khan Talpour under the pseudonym of Heidari is one of the poets and rulers of Sindh province who lived in the thirteenth century Alt. He left a poetical work which contains ghazals, Odes, mathnavis, refrains, stanzas, quatrains and the singles which is kept in the treasure of Talpouran manuscripts in Heyderabad, Sindh. In 1386, according to a contract between theSub-continentResearchCenteraffiliated to Sistan andBaluchistanUniversityand the museum and the treasure of Talpouran manuscripts and with the assistance ofIran’s cultural coordinator inKarachi, a copy of this poetical work was delivered to the center of Sub-continent Research which was emended, criticized and analyzed by the present author. This work contains totally 7169 couplets which can be thematically divided into two sections. The first part containing odes, refrains, mathnavies, stanzas and quatrains is about love and Manghebat of the Islam prophet  and the twelve Imams and the second port i.e. lyrics more deals with the subject of love and land sweetheart which is common in literature. This article attempts at investigating love in this work applying a content analysis method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mir Shahdad Khan Talpour
  • Heidari
  • Diwan
  • Imams
  • Emulation
  • Imitation
1- امامی، نصر الله (1385 ) مبانی و روش های نقد ادبی، چاپ سوم، تهران: انتشارات جامی.

2- انوشه، حسن(1380) دانشنامه ادب فارسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات آموزش و پرورش.

3- تالپور، میرشهدادخان(بی تا) دیوان، نسخه خطی، حیدر آباد: گنجینه تالپوران.

4- غلامرضایی، محمد(1387) سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، چاپ سوم، تهران: انتشارات جامی.

5- شمیسا، سیروس(1387) سبک شناسی شعر، چاپ چهارم، تهران : انتشارات فردوس.

6- ---------- (1370) سیر غزل درشعرفارسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوس.

7- ---------- (1378)کلیات سبک شناسی، چاپ ششم، تهران: انتشارات فردوس.

8- وحشی بافقی، شمس الدین محمد (1355)دیوان وحشی، تصحیح حسین نخعی، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر.