مبانی اندیشه ی فلسفی – عرفانی رابیندرانات تاگور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این مقاله نگرش فلسفی - عرفانی رابیندرانات تاگور را بیان می کند. از آنجا که محیط اجتماعی و  احوال و افکار پیرامونی هر اندیشمندی در ساختار اندیشگی و شکل بخشی شخصیت او تأثیر قطعی دارد و هزارها شعری که از تاگور بجا مانده، بهترین نمودار زندگی اوست، ابتدا مایه های پیدایش این اعتقادات،اعم از گرایشات اشراقی جد و پدر ،که تاگور از آن متأثّر است، تأثیر جنبش برهماساماژ، تصوف ادیان مختلف و به ویژه جاذبه روح عرفانی درویشان بائولی بر تاگور بررسی می شود و آنگاه به ویژگی های شاخص مبانی عرفانی و تعالیم معرفت آموز اوکه عبارت است از : اتحاد بنیادی در کثرت جهان عبادت عاشقانه بهکتی، آموزه ی وحدتی ودانتا ، اخلاص مسیحی و ترکیب معنوی هندوئی و اسلامی، آشتی نامتجانس ها،نشان نامتناهی و درک زیبایی شناسی واقعیت می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basics of philosophical & mystical thoughts of Rabindranath Tagore

نویسنده [English]

  • - -
-
چکیده [English]

This article attempts at introducing Rabindranath Tagore’s philosophical and mystical perspective. Since social surroundings, thoughts and events encircling a savant play an important role in the formation of his personality and thoughts and so thousands of verses by Tagore is the best diagram of his life, first of all the themes of his thoughts including his oriental inclinations obtained from his father and grandfather, the effect of Brahma Samaj Movement, and Sufism of different religions especially Tagore’s attraction towards the mystic soul of Bauli dervishes are studied. Then the prominent characteristics of mystical basics and his sophisticated teachings including basic unity in the abundance of enamored devotion world of Bahakti, Vedanta monotheism teachings, Christian sincerity and Hindu-Muslims spiritual structure, conflicting peace, endless impression and perceiving aesthetics of reality are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tagore
  • philosophy
  • Mysticism
  • aesthetics
  • monotheism
  • reality
  • Bauls
 

1- اعلم، صدیق (1321) تهران: سالنامه ی دنیا.

2- بیواس، گوتام (1388) انسان شخصی و حقیقت زیبایی شناختی، ترجمه ی لادن مختارزاده بهادرانی، شناختنامه [مجموعه مقالات] به کوشش علی دهباشی، تهران: انتشارات کتاب نشر نیکا.

3- پورداود، ابراهیم (1340) صدپندتاگور، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

4- تاگور، رابیند رانات (1347) نغمه ها یا صد بند، ترجمه م. ضیاء الدین، تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی.

5- تاگور، رابیند رانات2535 (1355) نیلوفر عشق، ترجمه ی ع. پاشایی، چاپ دوم با تجدید نظر، تهران: طهوری،.

6- جهانبگلو، رامین(1379) تاگور وجدان بشر، ترجمه ی خجسته ی کیا، تهران: نشر نی.

7- ---------- (1388) در جستجوی نامتناهی شناختنامه[مجموعه مقالات]، به کوشش علی دهباشی، تهران: انتشارات کتاب نشر نیکا.

8- حافظ شیرازی، شمس الدین محمد (1381) دیوان، شرح  حسین علی یوسفی، از نسخه ی علامه محمد قزوینی و   قاسم غنی، تهران: نشر روزگار.

9- خانلری، زهرا (1375) فرهنگ ادبیات جهان، تهران: انتشارات خوارزمی.

10- رحیمی، مصطفی (1371) حافظ اندیشه، تهران: نشر نو.

11- روان فرهادی، عبدالغفور (1354) سرود نیایش، کابل

12-عطار نیشابوری، محمدبن ابراهیم (1384) دیوان اشعار مشتمل بر غزلیات و قصاید و ترجیعات، تهران: انتشارات علم.

13- قزوینی، میر غیاث الدین علی(1385) مهابهارات، به تصحیح دکتر سید محمدرضا جلالی نائینی، تهران: انتشارات طهوری.

14- کوماری، باسانتا، (1388) پیام فلسفی تاگور، ترجمه هاشم بناپور [مجموعه مقالات]، به کوشش علی دهباشی، تهران: نشر نیکا.

15- مجتبایی، فتح الله (1388) تبار و اندیشه تاگور [مجموعه مقالات]، به کوشش علی دهباشی، تهران: نشر نیکا.

16- مولوی، جلال الدین محمد (1363) مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد.ا.نیکلسون به اهتمام دکتر نصرالله پورجوادی،تهران: مؤسسه ی امیرکبیر.

17. R.M.Sarkar Banls of Berigal Glan Publishing House . New Delhi 1990. P.179