نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

10.22111/jsr.2020.28814.1902

چکیده

نازک‌خیالی‌ها،مضمون‌سازی‌ها وتصویر‌سازی‌های بدیع درغزلیات عبدالقادربیدل دهلوی خواننده را با نوعی شگفتی، ابهام و پیچیدگی بیان روبه‌رو می‌کند. وی به عنوان نمایندۀ سبک هندی درایجاد تصاویر پیچیدۀ بدیع و درهم‌تنیده و مبهم، مهارت بسیاری دارد. بیشترتصاویراشعار او، بازتاب یک صحنه وموقعیت است به‌گونه‌ای حسّی وملموس ویا ذهنی ومعقول که با بهره‌گیری خاص شاعر از کلمات شکل می‌گیرند. چگونگی تصویرسازی ونحوۀ انعکاس تصاویر درشعربیدل دهلوی پرسش اصلی این پژوهش است؟ این مقاله که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به انجام رسیده است نشان می‌دهد سه شیوۀ متفاوت درکاربرد تصاویر شعری بیدل به لحاظ الگوبرداری ازاستادان برجستۀ پیشین و همچنین ابهام وازدحام تصاویر، به چشم می‌خورد: الف) تصاویر سعدی وحافظ‌گونه؛ تصاویر ساده و خوش‌ساختی که در خدمت تجسّم بخشیدن به مفهوم وتداعی معنی شکل می‌گیرند. ب) تصاویر نظامی و خاقانی‌وار؛ که دراین‌گونه اشعار، علاوه بر تصویرمرکزی و اصلی که بارمعنایی بیت را به دوش می‌کشد، شاعرچند تصویر پیچیده و درهم‌تنیده را هم برای ابهام هنری درشعرخلق می‌کند. ج) تصاویرخاص بیدل؛ تصاویربسیارپیچیده ولایه‌لایه که گاه شعر را تا مرز بی‌معنی بودن می‌کشاند.این گونه تصاویر که به‌عنوان هویّت شعری بیدل محسوب می‌شود معمولا کاربرد کمتری در غزلیات وی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovative illustration in Biddle Dehlavi 's lyrics poems

نویسنده [English]

  • Hassan Bassak

Departmet of Persian language and literature,Faculty of Foregin language and literature, Payame Noor University (PNU), Mashhad, Iran,

چکیده [English]

Delicate imageries, content creations and innovative illustrations in Abdol Ghader Biddle Dehlavi 's sonnets,make the readers face with a kind of surprise, ambiguity and complexity of expression.
He is skilled and a well-representative of Indian style in creating complex novel images, interwoven and ambiguous at the same time. Most of images in his poems, reflect a scene or situation. In a way, sensually and tangibly or mentally and sensibly, which is formed by the poet 's special use of words and expressions. How to illustrate and how to reflect images in Biddle dehlavi 's poetry is the main question in this research. This article which has performed by descriptive method and content analysis, shows three different ways of using Biddle 's poetry images in terms of imitating former eminent masters and ambiguity and culture of images can be seen:
A: Images of Saadi and Hafez ' poems
B: Images of Nezami and Khaghani 's poems;
C: Biddle 's special 's images; complex and layered images that sometimes push poetry to the point of meaninglessness, such images, which are considered to be Biddle 's poetic identity, are usually less used in his lyric poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biddle Dehlavi
  • Indian style
  • Lyrics poems
  • Illustration
  • Imaginary