نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

10.22111/jsr.2020.31296.1987

چکیده

یکی از بخش‌های مهم فولکلور، آداب و رسوم و سنن فرهنگی است، مبحثی که با دقّت در رفتار فردی و اجتماعی افراد یک جامعه می‌توان نشانه‌های آن را مشاهده و تأثیر آن‌ها را در شئونات زندگی درک کرد. تجربۀ این عناصر فرهنگی و همزیستی با آن‌ها در ذهن و زبان شعرا تأثیرگذار بوده و در دوره‌های مختلف دستاویز خلق مضامین جدید شده است، آزاد بلگرامی در زمرۀ شاعران پارسی گوی هندی است که در اشعار وی آداب و سنت‌های فرهنگی اسلامی و هندی حضور و ظهوری چشمگیر دارد. از این رو نوشتار حاضر در پی آن است که به روش توصیفی- تحلیلی مبحث آداب ‌و رسوم را که دارای بیشترین بسامد در شعر بلگرامی است، بررسی نموده و به این سؤال پاسخ دهد که آداب و سنن فرهنگی در غزل آزاد بلگرامی بومی مردمان هند است یا تحت تأثیر فرهنگ اسلامی و یا ایرانی قرار گرفته است؟ نتایج به‌دست‌آمده نشان ‌دهندۀ این موضوع است که برخی از آداب‌ و رسوم خاص و بومی مردمان هند است، اما بیشترین بسامد مربوط به مواردی است که شاعر از فرهنگ اسلامی و ایرانی تأثیر پذیرفته است که بسامد بالایی هم در شعر او دارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey Iranian and Indian Muslims Cultural Subscriptions: (A Case Study of Reflection of Customs in Belgrami’s Poetry)

نویسندگان [English]

  • Shaida Rahimi 1
  • Hadi Yousefi 2
  • Ayoob Moradi 3

1 M.A.student of Persian Language and Literature, Payame Noor University.

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Payame Noor University

3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Payame Noor University

چکیده [English]

One of the most important parts of folklore or folk elements is cultural customs and traditions, a subject that can be carefully observed in the individual and social behavior of people in a society, its signs can be seen and their impact on life can be understood. The experience of these cultural elements and coexistence with them has been influential in the minds and tongues of poets and has been used in various periods to create new themes. Azad Belgrami is one of the Persian poet of India that Islamic and Indian cultural customs and traditions has a significant presence and emergence in his poems. Therefore, the present article seeks to examine the topic of etiquette and customs, which has the highest frequency in Belgrami poetry, in a descriptive-analytical way and to answer the question that cultural customs and traditions in the Belgrami lyric are native to the Indian people. Or has it been influenced by Islamic or Iranian culture? The results show that some customs and traditions are native to the Indian people, But the highest frequency is related to that The poet is influenced by Islamic and Iranian Culture which are also very common in his poetry,

کلیدواژه‌ها [English]

  • folklore
  • customs and traditions
  • India
  • Iran
  • Belgrami