نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ایران شناسی دانشگاه میبد

2 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه تهران

10.22111/jsr.2020.32285.2006

چکیده

جهاد یکی از مسائل مهم اسلامی است که در زمره فروع دین به شمار می‌رود. جنبش قادیانیه که تا حدودی مذهبی التقاطی بین اسلام و مسیحیت بود، در سال 1889 م در ایالت پنجاب هند شکل گرفت. میرزا غلام احمد قادیانی مؤسس این جنبش مدعی شد که وی به‌طور هم‌زمان مسیح و مهدی موعود است. از مهم‌ترین نظرات وی لغو حکم جهاد بالسیف برمسلمانان بود. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است که چرا غلام احمد حکم لغو جهاد بالسیف برمسلمانان را صادر نمود؟ فرضیه مطرح‌شده بدین قرار است، بعد از فتوای عبدالعزیز دهلوی که حکم جهاد علیه بریتانیا را صادر نمود، این امر بازتاب گسترده‌ای درحرکت‌های اسلامی پس از وی داشت چنانکه بریتانیا از وحدت و شدت عمل مسلمانان به‌ناچار دست به ایجاد قادیانیه و حمایت از غلام احمد قادیانی زد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش با تکیه‌بر منابع متقدم حاکی از آن است که وی توانست از بسیاری از قیام‌ها علیه بریتانیا جلوگیری نماید و حدود 100 سال (1849-1947 م) تسلط بریتانیا بر پنجاب ادامه پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Concept of Jihad in Mirza Gholam Ahmad Ghadiani's Thought

نویسندگان [English]

  • mansour tarafdari 1
  • mohammad kazemi pour 2

1 Assistant Professor, Department of Iranian Studies and Meybod University

2 Master of Islamic History university of tehran

چکیده [English]

Jihad is one of the most important Islamic issues which is considered to be a religion. The Qadiyaniyya movement, which was partly an eclectic religion between Islam and Christianity, was formed in 1889 in Punjab, India. The founder of the movement, Mirza Ghulam Ahmad Ghadiani, claimed that he was both the Messiah and the Messiah. One of his most important comments was the abolition of the Jihad order on Muslims. For him, jihad in Islam means rational reasoning, not Balsif jihad. The main question in this study is why did Ghulam Ahmad order the abolition of jihad on Muslims? The claim is that, in 1803, when Abdul Aziz Dehlavi called India Dar al-Harb and issued a jihad order against the British, this had a wide reflection on the subsequent Islamic movements as the United Kingdom recognized the unity and intensity of Muslim action. Inevitably, he created Qadiyyah and supported Ghulam Ahmad order to abolish jihad and legitimize his control over Punjab. The results of this study, relying on earlier sources and works written by Ghulam Ahmad, suggest that he was able to prevent many uprisings against the British, so that for nearly 100 years (1947-1849) British domination of Punjab continued.

کلیدواژه‌ها [English]

  • qadianyyah
  • Britain
  • Punjab
  • ghulam ahmad qadiany